The Otium Post

The Otium Post

27/05/2015

Utlyser 20 deltidsstillinger i én annonse - TTIP tilpasningen har begynt! (Part time employment)

Skaper reaksjoner på sosiale medier:Utlyser 20 deltidsstillinger i én annonse.


                                   

«Balsfjord kommune – eneste arbeidsplassen i verden der du kan ha ni jobber, og likevel ikke ha 100 prosent stilling», skriver André Ulveseter på Twitter, etter at Ballsfjord kommune la ut denne uvanlige stillingsannonsen (bildet).
I en og samme utlysning søker Balsfjord kommune etter 20 deltidsansatte til Balsfjord bo- og servicesenter. De aller fleste utlysningene har en stillingsprosent på rundt elleve til tretten prosent. Det er iJobb som først skriver om dette.
Denne annonsen har blitt delt hyppig i sosiale medier, og har skapt reaksjoner. Trine Kleiven sier at dette er «helt sprøtt» og Tom Colin skriver Balsfjord. «Drømmestedet for dyktige helsefagarbeidere... og matematikere». 

Kommunen: – Forutså ikke engasjementet 

VG har vært i kontakt med Balsfjord kommune. De var ikke forberedt på den massive responsen.
– Vi forutså ikke det helt store engasjementet for dette, men det er jo en god holdning at folk vil at det skal legges til rette for fulle stillinger. Men nå håper jeg folk er god opplyst om hvorfor det er slik, sier personalrådgiver i Balsfjord kommune, Anita Rognmo Lundhaug, til VG
Hun forklarer at de ikke ser på det som negativt å legge ut så mange deltidsstillinger, til tross for at forskning viser at norske kvinner er på verdenstoppen i å jobbe ufrivillig deltid.

– Vi ønsker som oftest å ansette i full stilling, men erfaring viser at helsestillinger har vært vanskelig å dekke opp. Når dette ikke lar seg gjøre, ser vi det som positivt at ungdom og studenter gis mulighet til å få arbeidspraksis. Vi har i alle år utlyst disse stillingene, den eneste forskjellen nå er at det er så mange små samtidig. Derfor ser det rart ut, sier Lundhaug

Hun forklarer bakgrunnen for den uvanlige utlysningen:
 – Det skjedde en turnusforandring i 1989, som nå fører til at det er mange helgestillinger som ikke blir dekt opp. Vi utlyste disse stillingene i samråd med fagforbundene, for å imøtekomme våre fast ansatte. De ønsket ikke å jobbe mer helg.

Lungdhaug forklarer at det er mange som har vært interessert i deltidsstillingene.

– Skjønner at det ser rart ut

De tillitsvalgte har akseptert denne ordningen for å få turnus-kabalen til å gå opp.
– Det har vært noen reaksjoner på den annonsen. Jeg skjønner jo at det ser rart ut, men det er en grunn til at det er gjort slik, sier tillitsvalgt ved enheten, Oddgeir Larsen i Fagforbundet til Østlendingen.

Han sier at å opprette småstillinger er den enkleste måten å løse dette på.
----------------------------------------------------------

Kommentar:
Innlysende at Balsfjord Kommune er en prøveklut for de nye deltidsarbeidsplanene til regjeringen.  Mye makt som nå blir flyttet fra kommunene til regjeringsbyråkratene.

Nettopp dette som er forbudt ved lov i ECHR om begrensning av deltidsarbeide som gjør arbeidsplasser og inntekter usikre for annsatte. Deltidsarbeide kan kun benyttes for en periode av 3 mndr. for samme annsatte.

Dette MÅ stoppes !!Administrator
THE OTIUM POST
-------------------------------------------------------------------
English translation:

"Balsfjord municipality - the only workplace in the world where you can have nine jobs, and yet not have 100 percent employment," writes André Ulveseter on Twitter, after Ball Fjord municipality entered this unusual job advertisement (pictured above).

In the same announcement seeking Balsfjord municipality for 20 part-time employees to Balsfjord residence and service. Most announcements have a vacancy rate of about eleven to thirteen percent. It is iJobb who first writes about this.


This ad has been divided into frequent social media and has created reactions. Trine Kleven says that this is "absolutely crazy" and Tom Colin writes Balsfjord. "Dream place for skilled health care workers ... and mathematicians."


Commune: - Foreseeing no commitmentVG has been in contact with Balsfjord municipality. They were not prepared for the massive response.


- We did not anticipate that any major commitment for this, but it's a good attitude that people want it to be made for positions. But now I hope people are good informed about why this is so, says HR consultant in Balsfjord municipality, Anita Rognmo Lundhaug, VG


She explains that they do not look at it as a negative posting so many part-time positions, despite the fact that research shows that Norwegian women are the world leaders in working part time involuntarily.- We would usually employ full-time position, but experience shows that health posts have been difficult to cover up. When this is not possible, we see it as positive that youth and students are given the opportunity to gain work experience. We has always advertised these positions, the only difference now is that there are so many little while. Therefore it strange, says LundhaugShe explains the reasons behind the unusual announcement:
 
- It happened a rotation change in 1989, which now means that there are many weekend jobs that are not being covered up. We announced these positions in consultation with trade unions, to accommodate our employees. They did not want to work more weekend.Lungdhaug explains that there are many who have been interested in part time jobs.Also read: Satans birth announcement in a Swedish newspaper


- Realize that it looks strangeThe union representatives have accepted this arrangement to get interns cabal to go up.


- There have been some reactions to the ad. I understand of course that it looks strange, but there's a reason why it is done so, says union representative at the unit, Oddgeir Larsen Fagforbundet to Østlendingen.He says that to create part-time staff is the easiest way to solve this.


-------------------------------------------------- --------

Comment:

Obviously Balsfjord Municipality is a testing ground for the new part-time work plans of the government. Much power now being shifted from municipalities to government bureaucrats.Precisely this is prohibited by law in ECHR on the limitation of part-time work that makes jobs and income unsafe for employees. Part time work can only be applied for a period of 3 months. for the same employee.  This MUST be stopped !!


Administrator
THE OTIUM POST

No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: