The Otium Post

The Otium Post

20/05/2015

Handelsavtalene TISA og TTIP utgjør en trussel mot demokratiet og rettssikkerhetenResolusjon: Handelsavtalene TISA og TTIP utgjør en trussel mot demokratiet


Miljøpartiet De Grønne mener at tynt begrunnede lovnader om økt økonomisk vekst og flere arbeidsplasser i Norge og Europa ikke kan gå på bekostning av selvråderett og demokratisk handlingsrom. Vi sier nei til udemokratiske handelsavtaler med irreversible konsekvenser!

Regjeringen er for tiden i forhandlinger om en ny, massiv handelsavtale kalt TISA. Samtidig risikerer vi å bli hardt rammet av en annen avtale som nå fremforhandles mellom EU og USA, TTIP-avtalen. I EU-parlamentet står den grønne benken (The Greens/EFA) tilnærmet alene mot alt fra sosialister og sosialdemokrater til liberalister og konservative i sin konsekvente motstand mot disse avtalene.

Utad presenterer Regjeringen et forledende og lite realitetsorientert bilde av konsekvensene samfunnet står overfor om avtalene inngås slik vi nå kjenner dem. Samtidig har avtaletekstene og forhandlingsprosessen vært sterkt preget av hemmelighold. Lekkasjer har sikret oss kunnskapen vi i dag har om avtalene.

En av de kontroversielle elementer i TISA-avtalen er en klausul som vil hindre Norge i å – ved et senere tidspunkt – gå tilbake på konkurranseutsetting av et eller flere markeder, som er avtalens primære mål. Om det skulle vise seg at konkurranseutsettingen får negative konsekvenser for samfunnet, vil Norge, selv med ny kunnskap, stå handlingslammet igjen.

Selv om TISA-avtalen forhandles frem mellom om lag 50 land, er målet at den etter hvert skal gjelde for alle WTO-land. Miljøpartiet De Grønne er bekymret for at avtalen vil begrense muligheten utviklingsland har til å gjennomføre tiltak som bidrar til å bygge opp konkurransedyktige nasjonale tjenestesektorer. Det er usolidarisk å forhandle frem en avtale som i praksis ikke ville muliggjort måten Norge fra 1970-tallet har bygget opp en nasjonal oljeindustri.

Miljøpartiet De Grønne vil advare på det sterkeste mot å inngå avtaler som kan medføre irreversibel konkurranseutsetting av nasjonale markeder, eller hindre folkets mulighet til å innføre lover som anses å være formålstjenlige for samfunnet. Permanent innstramming av demokratiets handlingsrom er usolidarisk mot fremtidige generasjoner.


Miljøpartiet De Grønne krever at:
Norge tar et aktivt standpunkt overfor EU mot TTIP-avtalen.
Norge umiddelbart trekker seg ut av forhandlingene om TISA-avtalen.


Miljøpartiet De Grønne
Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
Kontakt: mdg@mdg.no - 23 69 94 11

------------------------------------------------------------


Kommentar:

Administrator
THE OTIUM POSTNo comments:

Post a Comment

Enter your comments here: