The Otium Post

The Otium Post

30/04/2014

Kynisk politisk bedrageri?

Kolberg ut mot Siv Jensen: Driver kynisk politisk bedrageri!

Martin Kolberg vil knekke FRP-koden - nå mener han å ha avslørt partiets vesen.I regjering har Siv Jensen kastet over bord den samfunnsanalysen Frp har stått for i 40 år. Det er bare ei branntomt igjen, sier Martin Kolberg.

Klipp fra ´LEDELSE´:

Siv Jensen er opptatt av at ikke bare KrF og Venstres primære standpunkter skal lyde tydelig i offentligheten. Hun vil også at Frp skal sørge for at velgerne til enhver tid vet hva Frp ville gjort dersom de hadde hatt makten alene. Nå må de forfekte kompromisser og akseptere at de er avhengige av støtte både fra Høyre, KrF og Venstre for å få gjennomslag for saker av betydning.

 

God strategi

Dette er en god strategi for Frp. Så langt har de fordel av at Carl I Hagen, Per Sandberg og Christian Tybring-Gjedde kommer med utspill som dels ligger på siden, dels er i strid med den linjen regjeringen fører. På denne måten ser en del velgere at om det er noen som er opptatt av fronte deres anliggender, så er det Frp.

Om denne strategien holder i fire år, er ikke godt å si. Frp blir mer og mer assosiert med den politikken regjeringen fører. Den strategien de følger nå, er derfor et tveegget sverd. «Egen politikk-markørene» kan komme til å demonstrere hvor lite Frp i realiteten får gjennomslag for.

Siv Jensen anlegger en optimistisk tone når Dagbladet ber henne kommentere Kolbergs utsagn. Hun framholder at regjeringen leverer på område etter område og at velgerne vil oppdage det.Vi har endret kurs i den økonomiske politikken, slik vi lovet velgerne. Vi satser på vekst, velferd og valgfrihet. Vi sørger for å vri pengebruken over til samfunnsnyttige investeringer i vei, jernbane, forskning og kunnskap, lyder det programmatisk fra Siv Jensen. Det er i budsjettet hun skal legge fram at hun for alvor må vise velgerne at dette ikke bare er ord.

I dag forhandler Frp og Høyre med Venstre og KrF om asylpolitikken. Resultatet av disse forhandlingene kan bli langt vanskeligere å svelge for en del av Frps velgere enn at Frp tapte kampen om bompengene. Christian Tybring- Gjedde sier til NRK i dag at Frp bør droppe KrF og Venstre hvis de hindrer innstramninger i asylpolitikken. Det kan nok ikke Siv Jensen og Erna Solberg tenke seg. Det vil være et kjempenederlag for Erna Solberg om hun må slippe Venstre og KrF etter et halvt år.


Kan de ha rett i dette?

Tore Christiansen
Minstepensjonist 

"MAN KAN IKKE GJØRE NOE FORSKJELL MELLOM EMIGRANTER OG NORDMENN!"

Nettopp derfor har AP skapt store problemer for etniske nordmenn som har valgt å nyte sitt otium i varmere strøk.

 

Minstepensjonistene bosatt i utlandet er påført uakseptable utgifter ved innføringen av kildeskatten,som allerede er utførlig gjennomgått tidligere  i denne bloggen.

Kildeskatten er ikke den eneste urimeligheten påført etniske nordmenn med opparbeidede rettigheter over lang botid i Norge. Blir du omsider nødt til å flytte tilbake til Norge av økonomiske eller andre grunner,får du et annet STORT problem hvis du har tilegnet deg familie i utlandet. Med mindre du har en inntekt/pensjon av størrelse fastsatt av Finansdepartementet,får du ikke adgang til å medbringe din familie/ektefelle. Du må med andre ord skilles fra kone- og- barn etter mange års opphold i utlandet.

Dette medfører i verste fall også at den gjenværende familien mister all økonomisk støtte fra Norge.   Dette er jo en helt fatal og umenneskelig situasjon man kan bli utsatt for grunnet AP´s ukontrollerte og ugjennomtenkte innvandringspolitikk over lang tid.

Til eksempel:

Hvis man er bosatt i Norge og gifter seg i utlandet, og ektemannen er bosatt utenfor Norge,stanser all støtte som enslig forsørger. De mister absolutt alt!  De mister overgangsstønad, utvidet barnetrygd, støtte til barnetilsyn, studiestøtte og skattemessig særfradrag. Det betyr at de ikke lenger har mulighet til å forsørge seg og barna. Og hvis de har små barn, og flere barn, så blir de satt i en håpløst og fortvilet situasjon.  Mange havner kanskje  på psykiatrisk avdeling eller verre av dette!

I mange tilfeller tjener ektemannen i utlandet langt under norsk lønnsnivå, slik at han ikke har sjanse til å kunne forsørge en alenemor og mulige barn fra tidligere ekteskap i Norge.

I mange tilfeller blir ektefellen nektet innreise av UDI til å bo og arbeide i Norge, men likefullt stanser NAV all økonomisk støtte, -som om de bor sammen i samme land. Det er altså den totale inkonsekvens utvist ved to forskjellige etater på vegne av en og samme stat.

NAV er heller ikke en gang enig med seg selv, når de så på den annen side ikke vil innvilge ektefelletillegg dersom ektefellen ikke er medlem i Folketrygden! Nei da krever de at ektepartene bor sammen.

NAV skiller ikke mellom vigsel kontra vigslet samliv. De har ingen entydig definisjon av "ekteskap", men sjalter og valter med dette som det passer dem selv, i borgernes disfavør.

Sitat fra NAV sitt rundskriv: Det faktum at søkeren rent faktisk bor alene med barnet, og at vedkommende ikke på noen måte blir forsørget av sin ektefelle, er ikke tilstrekkelig til at det kan sies å være brudd i samlivet mellom barnas foreldre.
 
Dette blir jo en total vrangforestilling. NAV mener faktisk at telefon- og brevkontakt er det samme som samliv! Men KUN når det handler om å frata aleneforeldre alt de har å leve av, og ikke når det handler om å innvilge ektefelletillegg.  

Den EGENTLIGE problemstillingen er at AP plutselig/endelig har funnet ut at deres innvandringspolitikk har feilet totalt og de nå sitter tilbake med den kolossale regningen for underhold av innvandrere som ikke kan ansettes fordi de mangler både språkkunnskaper og utdannelse. Ofte flytter de uanmeldt tilbake til sitt hjemland mens de fortsetter å heve støtte/trygd fra Norge. I mange tilfeller betaler Norge også familiebidrag til innvandrerens bostedsland.
Derfor er Norge kommet i en "catch 22" stilling  hvor de på grunn av avtaler med ECHR og EU, ikke kan gjøre forskjell på etniske nordmenn og flyktninger/innvandrere.

Som etniske nordmenn med full botid i Norge er dette helt klart en situasjon vi IKKE kan tolerere lenger og krever vår rett som etniske nordmenn! Mange av oss som er litt eldre var med på å lide en Tysk okkupasjon i 5 år, og var deretter også med på å gjenbygge vårt land til den velstand vi finner i dag.

Som utenlandsboende pensjonister med etnisk bakgrunn krever vi vår rett i følge Norsk lov samt alle menneskerettighetsavtaler Norge har undertegnet. 


Tore Christiansen
Minstepensjonist
Sao Paulo - Brasil

25/04/2014

Stortings høring om kildeskatten 12 mai

 Invitasjon til uformell høring om kildeskatt


Fra: Baklien Brage [mailto:brage.baklien@stortinget.no]
Sendt: 25 April 2014 12:39
Til: 'info@noralliansen.org'
Emne: Invitasjon uformell høring om kildeskatt

Invitasjon til uformell høring om kildeskatt

Høyre og Fremskrittspartiets finansfraksjoner arrangerer mandag 12. mai 2014 en uformell høring om kildeskatt fra 10:00 til 13:00 på Stortinget. Målet med høringen er å få innspill til oppfølgingen av punktet i regjeringserklæringen om å gjennomgå kildeskatten, og vi tar gjerne imot andre innspill knyttet til norske pensjonister i utlandet også. Vi ser for oss en agenda der 4-5 organisasjoner får 30 minutter hver til å presentere sitt syn, og legge frem et notat til det videre arbeidet.

Ønsker Noralliansen å delta på denne høringen?

Med vennlig hilsen

Brage Baklien
Finanspolitisk spesialrådgiver
Fremskrittspartiets stortingsgruppe

---------------------------------------------------------

Brage Baklien
Finanspolitisk spesialrådgiver
Fremskrittspartiets stortingsgruppe

Hei Brage...
Vil anbefale at alle deltakerne i den uformelle hoeringe leser gjennom THE OTIUM POST som oppsummerer alt det vesentlige ved de utenlandsboende pensjonisters store problemer ved innfoeringen av 15% kildeskatt,spesielt for minstepensjonistene som i Norge IKKE betaler denne skatten.

http://sinbad990.blogspot.com.br/

Vennlig hilsen
Tore Christiansen
Minstepensjonist
Sao Paulo - Brasil

----------------------------------------------------------

 Kom nettopp over denne uttalen som fremdeles er meget aktuell:

Bjørn Haug som i 6 år har sittet ved EFTA-domstolen uttaler på Lunsjmøte i Norvège Côte d’Azur 21. januar 2010:

“Gjennomføringsreglene for kildeskatten slik de foreligger i dag er skremmende dårlige og ufullstendige. Og de legger urimelige byrder på skattyterne i form av omfattende krav til dokumentasjoner som kan være vanskelige å oppfylle og som derfor kan føre til at mange må betale kildeskatt ut over det som følger av lovens bestemmelser, eller at de blir utsatt for midlertidige skattetrekk som først betales tilbake etter lang tid. Det er å ønske og håpe at regelverket blir fylt ut og klargjort etter hvert, men det har foreløpig gått nesten ett år siden en rekke feil og mangler ble påpekt under Stortingsbehandlingen av loven, uten at noe synderlig er skjedd. Dette er ikke et spørsmål om rød-grønn kontra konservativ skattepolitikk men om et elendig lovgivningsarbeid og en helt uakseptabel behandling av skattyterne”.

Den siste paragrafen er meget viktig å være oppmerksom på ved vurderingen av nytt lovforslag fra finansdepartementets lovgivingsrådgivere slik at man ikke gir blind aksept men foretar nøye gjennomgang av kvalifiserte deltakere ved høringen. Våre nye regjerings-medlemmer og stortingsrepresentanter har ingen forutsetning eller erfaring til egenhendig å fatte vedtak på et lovverk de ikke er kvalifisert til å forstå og kan derfor uforvarende gi lovgivende makt til finansdepartementet i stedet for Stortinget

Tore Christiansen

---------------------------------------------------------

Høyre og FrP`s finansfraksjoner
attn.: Brage Baklien
Løvebakken

Ettersom jeg bodde i Thailand fra 2003 til og med 2012 er jeg godt kjent med problemstillingene som gjelder både kildeskatt, innspillene fra Brochmann-utvalget (der Emigrant1 fikk 20 minutter til å legge frem en "fellesforståelse" av sosiale forhold for vår medlemsgruppe) som gjelder skattemessig utvandrede o.s.v. 

Siden jeg har et kvart århundres bakgrunn fra ledende stillinger i norsk presse og NRK har det falt seg naturlig at jeg har engasjert meg i arbeidet med  disse sakene, bl.a. som initiativtaker til de første "følere" via a vis norske politiske myndigheter allerede i 2004/2005, som initiativtaker og leder av organisasjonen Emigrant1 i to år (etablert i mai 2009) - og la meg ikke glemme at jeg har vært medlem av FrP de senere år - for å ha en viss føling av å kunne etablere kontakt med den "indre krets" av yngre politikere - og byråkrater som enten står på fallrepet for å bli pensjonister, eller som har kommet i posisjoner hvor det er vanskelig å fatte at disse har vesentlige juridiske fagforståelse som har vært nødvendige for å gjennomføre endringer i levekår og livsvilkår for eldre og uføre. La det også være kjent at jeg har jobbet innenfor Arbeiderpartiet i 12-13 år som politisk koryfè og redaktør/ journalist - og derfor våger påstå at jeg kjenner politikkens vesen - på godt og vondt.

Med forundring har det blitt meg til del informasjoner om at Høyre og FrP akter å gjennomføre en UFORMELL HØRING på Stortinget den 12.5. om kildeskatt og muligens andre problemsområder for norske eldre og uføre.

Både den nåværende og den forrige regjering har vært overfòret med informasjon om konsekvenser ved gjennomføring av kildeskatten. Ved å bla litt tilbake i historiemappa, finner vi jo at Høyre grunnet manglende konsekvensutredning  og FrP på prinsippielt grunnlag stemte mot innføringen av dette statlige tyveriet av juridiske og hevdvunne rettigheter ! Jffr.også innspill fra tidl. skattedirektør Erling Ree Pedersen angående legaliteten ved innføringen av den såkalte "kildeskatten".

Dersom den nåværende regjering mangler informasjner som gjelder sosiale og økonomiske forhold for eldre og uføre, både utenlandsboende og beboere innenfor landets grenser, burde det i Herrens navn være mulig å stille adekvate spørsmål direkte til berørte ressurspersoner - og ikke drive dette narrespillet som din invitasjon legger opp til:
Avsnittet; "Målet med høringen er å få innspill til oppfølgingen av punktet i regjeringserklæringen om å gjennomgå kildeskatten, og vi tar gjerne imot andre innspill knyttet til norske pensjonister i utlandet også", sier jo noe langt annet enn at det skal arrangeres et møte for å skape muligheter for retrettering av kildeskatten, som var LØFTENE både Høyre og Fremskrittspartiet kom med - sort på hvitt - før valget. 

Det foreligger haugevis med ubesvarte henvendelser både hos den forrige og den nåværende regjering om både kildeskatt - og de skjulte planene om indeksreguleringer av pensjoner, avhengig av pensjonistens bosted.

Siden jeg tilhører samlingen av personer som har dannet en etisk pressgruppe ut fra anerkjennelse om at Norge er en nasjon som er degradert fra å være en A- til å bli en B-nasjon når det gjelder brudd på FN`s menneskerettigheter - har vi valgt å gå videre i denne moralske prosessen - fordi vi kan føre bevis for at norske myndigheter bryter hver tredje artikkel av de 30 artiklene i konvensjonen. 
Dessuten er det, uten problemer, enkelt åp påvise brudd på FN-konvensjonen som spesielt gjelder "Økonomiske og sosiale rettigheter". 

Vår hensikt har aldri vært  å skade vårt land, men vi har nå i flere år opplevd at en rekke eldre og uføre har tatt sine liv som følge av at de er fraranet sine økonomiske plattformer. 
Dette er resultater av dramatiske brudd på FN`smenneskerettigheter av 1948 - som Norge uten forbehold har tiltrådt.

Dersom ikke vår regjering er i stand til å se at etiske brudd på retten til et verdig liv gjelder økonomi og fordeling, så finnes det pr. dato bare en vei for å stanse disse overgrepene: 
Det er å påføre Norge som statsmakt ytterligere skade for brudd på konvensjonen om menneskerettigheter og konvensjonen om økonomiske og sosiale rettigheter som forvaltes av FN. Jeg minner samtidig om det juridiske anklageskrift som lederen for advokatforeningens skattelovutvalg, h.r.adv. Bettina Banoun nylig offentliggjorde (og latterliggjorde) for manglende norsk, juridisk kompetanse. Dette dokumentet er selvsagt oversendt FN - sammen med anklageskriftet som påviser bruddene på menneskerettighetene.

Det finnes ett nivå under B-klassen der Norge er plassert i dag. Det er blant totalitære stater som driver med summariske brudd på menneskerettighetene. Blant disse finnervi oljestatene Iran og Irak - som må søke FN om tillatelse til å eksportere sine råvarer - og som er fratatt sine traktatrettigheter. 
Er det dette den nåværende regjering overser - slik Stoltenberg overså den forrige degraderingen som fratok Norge stemmerett og talerett i de viktige internasjonale fora innenfor verdensorganisasjonen ? Det var jo ikke uten grunn at Norge ble fratatt ståstedet i A-gruppen over stater som overholder menneskerettighetene...

Jeg frykter at møtet den 12. mai kan ha til hensikt å tilsnike seg ytterligere tid for å forlenge renkespillet som eldre og uføre nordmenn har vært utsatt for siden 26.02.2009. 
I Odelstinget stemte de rødgrønne for kildeskatten, resten av Stortinget (hvor KrF, V, H og FrP hadde tilhold) stemte imot.  I dag er de sistnevnte i maktposisjon til å reversere skatten - som i krasse ordelag den gang ble fordømt - og beskrevet som usosial og illegal.

Hvor går grensen mellom galskap og bedrageri ?

Vennlig hilsen
Arthur Sandberg


23/04/2014

Kildeskattens alvorlige konsekvenser for pensjonistene bosatt i utlandet.

Attention: Petter Kvinge Tvedt  (FRP)

Politisk rådgiver - Finansdepartementet

 

 Hei Petter..
Viser til din epost av 24 februar 2014 med generell redegjøring av det nye skattesystemet.
Som minstepensjonist bosatt i Sao Paulo,Brasil siden 2003 skal jeg ikke kjede deg med
gjentagelser av vår problemstilling. Dette har blitt fremstillt i største detaljer av mange
pensjonister bosatt i utlandet som har fått store vanskeligheter med å overleve etter
lokal inflasjon,økende helseutgifter og ikke minst 15% kildeskatt siden 2010,som ble
"spiker´n i kista" for oss.

Som om ikke dette var nokk,så har valutaen ved overførsel fra NOK til BRS siden 2003
tapt seg hele 22%.

2003     NOK 9.200.-  = BRS    4.239.-
2014     NOK 9.200.-  = BRS    3.484        
Differansen:                = BRS      -755.-  NOK - 2.041.-
Reduksjon siden 2003    NOK - 2.041.- eller hele 22%
                                                                
´The bottom line is´: Minstepensjonen ble opprinnelig introdusert som et minimumsnivå
det skulle kunne være muligå overleve på i Norge,med skattefritak, gratis medlemskap i
Folketrygden,reduserte priser på mange nødvendige medisiner,samt i tillegg,betydelig
økonomisk støtte fra det lokale velferdskontoret til f.eks. strømregningen eller husleie hvor  påkrevet.  Minstepensjonen var kun betinget av botid i Norge.

Mener selv at finansdepartementet burde kontribuere et ´utenlands helsetillegg´ på 15% av 2 x grunnpensjonen som en liten kompensasjon for det tapte ,gratis medlemskapet i folketrygden.

Kort tid etter at jeg ble pensjonist,i 2002,giftet jeg meg i Norge med en Brasiliansk dame fra Sao Paulo og flyttet til Brasil i 2003 for å kunne bo i nærheten av min kones foreldre. Jeg meldte fra om utreise til likningskontoret og mottok deres bekreftelse på at jeg ikke lenger var skattepliktig til Norge. Det ble IKKE spesifisert eller antydet at det skulle være mulig å skattlegge meg i fremtiden. Hele syv år deretter,i 2010 får jeg sjokket at jeg er skattepliktig til Norge på 15% av min magre minstepensjon,samt at jeg har mistet ALLE rettigheter som tilkommer minstepensjonistene bosatt i Norge. Jeg var i sjokk!!

Daværende finansminister Kristin Halvorsen utførte så en for AP ikke uvanlig begrepsendring som ofte ble benyttet når de ikke var i stand til å løse vanskelige problemer. Med ETT blev vi alle PENSJONISTER. Hun mente det ikke var verdig for oss å bli titulert som ´minstepensjonist´. Statsminister Stoltenberg uttalte til- og- med at " Om kort tid vil minstepensjonistene ikke eksistere" Jeg kan opplyse Stoltenberg at "minstepensjonistene nesten ikke eksisterer i dag!"

Jeg ber deg være så vennlig å tenke på en situasjon hvor to mennesker skal kunne
overleve på NOK 9.200.- i måneden i en by som i leveomkostninger ligger seks trinn
høyere enn Oslo.  Jeg fylte 80 i fjord og har ikke råd til privat helseforsikring for hverken
meg selv eller min kone.  For to år siden ble jeg strålebehandlet i to måneder i Sao Paulo
for prostatakreft med utgifter jeg enda sliter med. Vi eksisterer altså på NOK 154.- per
pers. per dag som skal dekke alt. Dette går bare ikke an når vi i dag skryter av at vi
alle er blitt oljemillionærer!

Etthvert tenkende menneske må jo forstå at å inkludere minstepensjonistene i utlandet
i denne uforutsigbare kildeskatten var en brøler av et feiltrinn da skatten ble hasteinnført
av AP uten videre undersøkelse av konsekvensene det ville få for oss.

Vennligst be vår nye finansminister Siv Jensen samt statsminister Erna Solberg å lese denne mailen og fjerne denne kildeskatten umiddelbart,i minste fall for oss minstepensjonister bosatt i utlandet.

Vennlig hilsen

Tore Christiansen
Minstepensjonist
Sao Paulo - Brasil