The Otium Post

The Otium Post

30/01/2015

Stortinget,lobbyistene, og hemmelige avtaler som bryter med demokratiet

Les mere om Stortinget og lobbyistene :

Innføring av udemokratisk "TTIP" avtale :

Trenger vi flere bevis om TTIP? : 

Les tidligere post om "TISA" avtalen :
´
 Les tidligere post om "Menneskerettighetenes heksegryte" :-------------------------------------------------------------------------------


Kommentar:
Har de mange lobbyister og rådgivere fått større makt enn forutsatt?

Tatt i betraktning den begrensede utdanning og arbeidslivserfaring man finner blandt både stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmene,undres man over de ekstreme endringer som nå søkes innført i vårt velferdssystem så vel som i Statens eierskap i norske bedrifter.  Man fristes til å tenke:  "Dette har du ikke suget av ditt eget bryst!"

Den ene proposisjonen etter den andre utferdiges av departementenes rådgivere som sendes til regjeringen for ratifikasjon og som i dag ikke har andre muligheter enn å godkjenne proposisjonen uten bemerkinger,og ofte, i all hast!!

Burde ikke alle poposisjoner først behandles i en gruppe bestående av representanter med lang erfaring innenfor Norges lovverk samt artiklene i EMK Norge har underskevet?
Andre representanter med erfaring innenfor vårt arbeidsliv,og andre innenfor vårt sosialverk burde også være tilstede med sine bemerkninger og anbefalinger,før proposisjonene endelig sendes til Stortinget for ratifisering.  Det foretas overhode INGEN konsekvensanalyse.

Som jeg har skrevet om tidligere i denne bloggen,skal det i tillegg være andre,usynlige makter som også påvirker vår regjering på en uheldig måte og ikke i folkets interesse. 
Denne siste avisartikkelen, "Trenger vi flere bevis om TTIP? ", forklarer ganske klart hvilken kurs regjeringen har staket ut,brikkene i puslespillet gir oss et klart omriss av hva vi har i vente.  Den Amerikanske modellen hvor kun den sterkeste overlever,ingen meddynk.

Denne ´hjernevaskingen´av stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer av disse ´ringrevene´med deres egen agenda kan da umulig være til landets beste?


Administrator
THE OTIUM POST
29/01/2015

Regjeringen har ingen planer om endringer
Ingen planer om å ta grep :


Arbeidsmiljøloven.


Ingen skulle tape så mye :


Drøm eller mareritt?


 ----------------------------------


Kommentar:

En oppsummering av presseklipp vedr. de nye lovene som er innført for uførepensjonistene og arbeidsmiljøloven. 


Administrator
THE OTIUM POST
28/01/2015

Den store tillitsbristen mot regjeringen
--------------------------------------------------------

Les hele innlegget i Dagbladet :


-----------------------------------------------------

Kommentarer:


Administrator
THE OTIUM POST
27/01/2015

Innskrenkede velferdsregler for EU borgere og innvandrere utenfor EU                  ER DET SLIK VI VIL HA DET I NORGE?


On Wed, Nov 27, 2013 at 3:28 AM, Tore Christiansen <tore.christiansen@gmail.com> wrote:


Meget interessant innlegg i dagens Telegraph av Statsminister Ian Cameron som vil ha endringer i velferdsreglene for personer som i følge EU´s regler ubegrenset kan ferdes fritt innenfor deres grenser. Dette burde Norge også ta til ettertanke,da billioner av kroner strømmer ut av vår pensjonskasse til mennesker til og med UTENFOR EU´s grenser som aldri har bodd i Norge.  Dette må dagens samt fremtidens pensjonister betale dyrt for.


QUOTE

Bulgarians and Romanians will face new rules limiting their ability to claim benefits, David Cameron is to promise on Wednesday, telling voters he shares concerns over European Union migrants. 

New arrivals from the two countries will have benefits stopped after six months unless they can prove they have a realistic chance of employment, he says. 

The Prime Minister has also signalled a drive to overhaul the EU’s freedom of movement rules, that have allowed hundreds of thousands of European nationals to live and work in the UK. “It is time for a new settlement which recognises that free movement is a central principle of the EU, but it cannot be a completely unqualified one,” he said.  


Bulgarians and Romanians will gain the right to live and work unrestricted in Britain in 2014, leaving some voters concerned about a large influx of new migrants. “I share those concerns,” Mr Cameron said as he outlined plans to make Britain less welcoming. 


In a newspaper article, the Prime Minister also attacked Labour, saying the previous government’s failure to take a tougher line when Bulgaria and Romania entered the EU in 2007 led to the current situation. 


Changes in welfare rules could put the Government on a collision course with the European Commission, which has promise to make sure British rules are “compliant” with EU laws treating Europeans equally. 


In an article in the Financial Times, Mr Cameron sets out several measures responding to the public’s concerns: 


- EU nationals will have to wait three months before claiming any benefits, then only be able to claim for six months. After that, they must prove they have a realistic chance of employment. 


- European migrants who want to claim benefits will have to pass a new “minimum earnings threshold”, which will establish how much they are likely to earn in the UK. 


- New arrivals found to be begging or sleeping rough will be thrown out of the country and barred from returning for a year, unless they have a job. 


- Britain will try to build support among other EU nations to limit the freedom of people from future EU member states to work and travel freely, until their economy approaches the EU average. 


Nick Clegg said the measures were “sensible and reasonable” but Mr Cameron is facing pressure from his party to do more, with 40 backbenchers wanting him to extend controls until 2018. 


Mr Cameron admitted he cannot do more, but blamed Labour for failing to negotiate a different deal in 2004 and 2007. He said Labour’s management of immigration policy has led to Britain’s current hostility towards EU migration, saying that the failure to impose controls was a “monumental mistake”. 


UNQUOTE

-------------------------------------------------------

Kommentar:


Administrator
THE OTIUM POST 
26/01/2015

STOP KILLING MOTHER NATURE!


    STOP KILLING MOTHER NATURE!
(Klikk denne lenken) Not only pensioners and handicapped need YOUR help : >


-------------------------------------------------------


Kommentar:

Alvorlige meldinger fra vaart eco-system og fantastiske filmer med kommentarer fra velkjente personer som spiller sine roller som Mother Nature.


Administrator
THE OTIUM POST
The Otium Post Statistikk 27 des - 26 Jan 2015


Regjeringens program er dødsstøtet for den norske velferdsmodellen
Regjeringens program er dødsstøtet for den norske velferdsmodellen


De som karakteriserer velferden som «snillisme» representerer selv det vi kan kalle for «slemmisme», og den er i ferd med å spre seg.


I regjeringserklæringen blir det å yte velferdstjenester likestilt med næringslivets produksjon av forbruksvarer. Dersom dette gjennomføres i praksis betyr det dødsstøtet for den norske velferdsmodellen. Og grunnen er at det ytterligere vil føre til en utvikling som vi allerede ser, og som betyr at velferdssamfunnets verdigrunnlag som solidaritet, fellesskap, likhet og frihet, rettferdighet og verdighet erstattes med markedsprinsipper som prisfastsetting av ytelser, effektivitet, lønnsomhet, kombinert med nye ledelses- og organisasjonsformer fra næringslivet - New Public Management (NPM). Konsekvensene av en slik utvikling er store enheter, sentralisering, redusert demokratisk innflytelse og styring, todelt velferdssystem, byråkratisering og svekket faglig utøvelse overfor brukerne i førstelinjen.


Mange er bekymret for trygdebølgen, innvandrerbølgen og trygdebølgen, og om vår velferd er bærekraftig. Men den utvikling vi nå ser er vel så bekymringsfull, fordi den er i ferd med å endre selve verdigrunnlaget for det etablerte velferdssamfunnet. Velferdssamfunnet, med fellesskapets ansvar og omsorg for utsatte grupper, er i ferd med å gå over til et konkurransesamfunn med vekt på individualisme og materielle goder. Utsatte grupper blir ansvarliggjort for sin skjebne, selv om den er påført av andre.


Faresignalene er mange. Når konkurranseutsetting og privatisering blir et mål faller den norske velferdsmodellen sammen. En rekke omfattende studier viser at konkurranseutsetting av offentlige velferdstjenester verken blir billigere eller bedre. Dessuten svekkes politisk styring og kontroll. Gode velferdstjenester forutsetter samarbeid. Konkurranseutsetting hindrer samarbeid og samhandling, og forutsetter dessuten overkapasitet på personell og utstyr. Det er også slik at konkurranseutsetting og privatisering per definisjon er urettferdig, som igjen vil føre til at vi får et todelt velferdssystem. I kjølevannet av dette ser vi også groteske utslag av at individuell omsorg, som barnevern, blir lagt ut på anbud. Dette er en alvorlig krenking av individets integritet og profesjoners yrkesetikk, samt vår samfunnsmoral.


Vi ser at når velferd ikles næringslivets språkdrakt blir menneskelige behov omgjort til økonomiske størrelser. Vi skal produsere velferdstjenester, ventelister blir til ordrereserver, en skoleelev er «et stykk», behandlingsinstitusjoner blir til produksjonsbedrifter, avdelinger er blitt resultatenheter, osv. Når menneskelige behov omgjøres til økonomiske størrelser mister vi mennesket av syne. Det er en alvorlig trussel mot vårt velferdssystem. Slik vi omtaler et menneske, slik blir det også behandlet. Det er ordene som styrer våre handlinger.


Den største trusselen ser vi allerede når velferd styres etter New Public Managements markedsprinsipper. Da vokser byråkratiet og bruk av faglig kunnskap, politisk styring og sunn fornuft reduseres. Rapporterings- og kontrollrutinene - som er en konsekvens av NPM og mål- og resultatstyring (MRS) - er i ferd med å ødelegge pedagogikkens innhold i skolen, Nav-systemet og sykehusenes arbeid med pasientene. Nå skal også tre-åringene i barnehagene utsettes for registrering og måling, som om velferd er meter- og kilovare og mennesket er en enhetlig størrelse. Dette er en farlig utvikling for velferdens faglige innhold. Det er derfor viktig å ta fagene tilbake.


Vi ser en gryende holdningsendring til utsatte grupper som stigmatiseres. Fremtredende politikere antyder at sosialhjelpklienter og uføretrygdede er mennesker med dårlig arbeidsmoral, som er late og heller vil leve på det offentlige. De som karakteriserer velferden som «snillisme» (sy puter under armene) representerer selv det vi kan kalle for «slemmisme», og den er i ferd med å spre seg. Når utsatte grupper stigmatiseres får fordommer fritt spillerom. Vår velferdshistorie har mange slike eksempler.


Generalstreiken på onsdag illustrerer noen av utfordringene velferden står overfor. En samlet fagbevegelse protesterer mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, som blant annet vil åpne for utvidet bruk av midlertidige stillinger. Dette er ikke bare et problem for ansatte i midlertidige stillinger, som mister en rekke muligheter som faste ansatte har. Det er også et problem, spesielt innen pleie- og omsorgssektoren, fordi det vil føre til at brukere av disse tjenestene vil oppleve stadig skifte av personell. Innen eldreomsorgen er dette et stort problem allerede i dag, og er i strid med den trygghet som verdighetsgarantien forutsetter. En av bærebjelkene i vår velferdsmodell er trepartsamarbeidet med sentrale lønnsoppgjør, landsdekkende organisasjoner og tariffavtaler. Å rokke ved dette vil bidra til å svekke velferden.


Faresignalene kommer på rekke og rad. Som når valgfrihet blir et skalkeskjul for egeninteresser, når folkevalgte svikter sin ombudsrolle, når varslere blir syndebukker, når det oppstår fryktkultur blant ansatte på grunn av kontrollsystemer og når sosiale forskjeller øker. Dersom vi skal ta vare på det verdigrunnlaget som har skapt vår velferdsmodell må disse faresignalene bekjempes. Det er regjeringens, Stortingets og kommunesektorens store velferdsutfordring.

-----------------------------------------------------

Kommentar:

DERFOR er det viktig at denne utviklingen stoppes foer det er for sent.

Eneste utvei synes naa og vaere:Administrator
THE OTIUM POST
25/01/2015

Betraktninger fra Arthur Sandberg - Stifter av EMIGRANT1


                                    A Senior citizen ready to fight for his rights

 

Betraktninger fra Arthur Sandberg - Stifter av EMIGRANT1 


De fire ansatte i FiD gjør jobben sin - men de ansvarlige sitter som "folkets representanter" på Stortinget. Siden jeg var initiativtaker - og fikk med en håndfull andre (daværende) utenlandsboende kjenner jeg historien til organisasjonen fra tiden FØR dag 1, den 6. mai 2009- da organisasjonen formelt ble stiftet. 

Den oppsummering som dagens leder foretar, har vi gjort mange ganger - og når det viser seg at vi vet hva som er grunnen til at intet har skjedd siden 12. mai 2014 (snart 9 måneder siden) blir jeg urolig på vegne av de utenlandsboende som er rammet. Jeg har hele tiden hevdet at denne saken hører hjemme i de "juridiske skattkamre" - men innrømmer at jeg ikke klarte å få organisasjonen med på en felles innsats for å reise saken slik Jan Hallquists nå gjør i Borgarting lagmannsrett den 29. i denne måneden. 

Når "kildeskattloven" er gjort tilbakevirkende (sitat fra J. E. Mehus) - er det en selvfølgelighet at det skal reises straffesak om tjenesteforsømmelse etter § 20 i Forvaltningsloven, og samme forutsenting i tjenestemannsloven. Hvorfor gjør ikke styret i Emigrant1 et innspill om dette, i stedet for å logre med halen over at man fikk til et møte med hittil null resultat for 9 måneder siden. 

At styret er styrket med en jurist (nå pensjonert) er en god begynnelse for å få skuta på rett kjøl. Siden jeg har hatt god kontakt med vedkommende, tror jeg hennes inntreden i styret kan være en stor fordel. Problemet er at hun er opptatt med en omfattende sak som skal fremmes for EMD - og det betyr at styret som frem til nå har eksistert må gjøre jobben sin, nemlig å kreve at forutsetningen for dannelsen av Emigrant1 blir oppfylt. Dette er en global kamporganisasjon for en øremerket gruppe (eldre og uføre) - og ingen koseklubb for folk som ikke har interesse av, eller forutsetninger for å være AKTIVE deltakere i prosessarbeidet. Møtet den 12. mai i fjor tillegges altfor stor vekt. Det ble, såvidt meg bekjent, ikke gitt ett eneste løfte om å bringe den såkalte "kildeskatt på pensjoner" inn for Stortingets folkevalgte. 

Å si at saken ble avsluttet da den såkalte "Pensjonsreformen" ble innført ("av den forrige regjering og ikke av Erna" ((ref. Mehus` kommentar under en annen tråd vedr. emnet i går) , men med støtte fra alle andre partier enn FrP, er jo å kaste inn håndkleet - og erklære kampen tapt ! Emigrant1 er en politisk organisasjon, men partipolitisk uavhengig. 

At styremedlemmer har personlige og private preferanser til "øvrighetspersoner" i enkelte partier er uheldig. Arbeide gjennom flere år har til fulle vist at dette er en gal vei- hvor man støter på en vegg. Jeg forsøkte dette med å melde meg inn - og relativt raskt ut - av FrP, for å stå fritt i min kritikk av politikere som i Finanskomiteen og i partiledelsen hadde berøring med saken. Dette er faktisk en oppfølging av vedtektene i E1, som sier at organisasjonen skal være partipolitisk uavhengig. Medlemsskap i navngitte partier, eller påstand om konspiratoriske kontakter, er lett å fremsette når ledende personer i en organisasjon fremstår med argumenter som er hentet fra partiuttalelser. Ikke bare svekker dette troverdigheten til person og organisasjon - men det blir blant de som besitter makten brukt som argumenter for å styrke egne utsagn. 

Saken om "kildeskatt på pensjoner" handler ikke bare om direkte beskatning, men om lovmessig avtalebrudd når det gjelder avhendelse av bosted og verdier i Norge for de som har meldt skattemessig utflytting fra Norge. Disse står - når situasjonen utvikler seg slik som nå, med svak kronekurs og fremskynding av "reforhandlinger" av skatteavtaler, som kritiske inngrep i etnisk norske borgeres interesser. Hvorfor griper ikke Emigrant1 tak i dette faktum, men man "venter på bruden" ? 

 
Siden Emigrant1 nå virker å være mer eller mindre handlingslammet, er det et grunn til å spørre om det er gjort fremstøt overfor organisasjonen Nor-Alliansen/ menneskerettighetsadvokat Marius Reikerås ? Her ligger det kompetanse og arbeidskraft som de utenlandsboende eldre og uføre kan dra nytte av.


Arthur Sandberg

(OBS.  Fotoet ved toppen av artikkelen er ikke av A. Sandberg)

----------------------------------------------------------

Kommentarer:


ENIG!!
Administrator
THE OTIUM POST

300.000 uføre og 40.000 utenlands pensjonister klager Norge inn for Høyesterett og ECHR

                                                       ECHR in session

 300.000 uføre og 40.000 utenlands pensjonister klager Norge inn for Høyesterett og ECHR


Slik fortsetter Norge å bryte vår grunnlov samt ECHR traktaten

1. Ulovlig i.h.t. grunnloven om tibakevirkende kraft. Jeg hadde allerede bodd i Brasil i 7 år da trekket begynte.


2. Ulovlig fordi finansminister Johnsen endret loven om kildeskatt,ETTER ratifisering og HM Kongens segl. 
3. Ulovlig i.flg. ECHR lov om fri ferdsel over grenser med sin eiendom. Også fri adgang til ekteskap over grensene uten hinder eller monfiskering av eiendom.

 
4. Ulovlig i.flg. internasjonal lov om 'Alterations' i begrep av eksisterende lov ved overlagt endring som får verre utfall for den loven gjelder.  I.e. begrepsendring som minstepensjonist til pensjonist samt uførepensjonist til uføretrygdet.

 
5. Rådgivere i departementene som villeder regjeringsgruppen med feilaktige eller tvetydige lovproposisjoner kan bli stilt for riksretten for uforstand i tjenesten.

 
6. Regjeringen har ingen rett til å pålegge pensjonister reforhandlingsansvar av eksisterene avtaler til forhindringnav dobbeltbeskatning som betingelse for å slippe kildeskatten.

 
7. Punkt 25 i avtalen med Brasil vdr. Forskjeldsbehandling sier tydelig at en borger bosatt i ett land skal ikke få dårligere tilstand enn borgere bosatt i det annet land under samme forhold og tilstander. En borger bosatt i Norge med pensjon under skattegrensen betaler ikke noen form for skatt hverken i Norge eller Brasil. Da den siste setningen motsiger  punkt 1. blir loven tvetydig og derfor ugyldig i henhold til lov i ECHR.


40.000 minstepensjonister yter NOK 100.- hver = NOK  4 millioner.

300.000 uførepensjonister yter NOK 100.- hver = NOK 30 millioner.

Ville foreslå at det opprettes en separat bankkonto gjennom Emigrant1 med spesielle betingelser og at det ansettes en advokat med inngående erfaring innen internasjonal skattelov som konsulterer med Emigrant1.

-------------------------------------------------------

Vedr. Punkt 3. over:

Se hva menneskerettsjournalist har skrevet i betenkning allerede i 2011 uten reaksjon fra de rødgrønne:


ORDNINGEN KNYTTET OPP MOT MENNESKERETTENE

Regjeringen kaller ordningen for kildeskatt, og vil hevde at den har tilstrekkelig nasjonal hjemmel. Realiteten er at det er en avkortning av pensjonen på 15 %. Realiteten av dette, er at det er et inngrep i eiendomsretten som er beskyttet etter første tilleggsprotokoll artikkel 1 (EMK art 1-1).


Spørsmålet er dermed om det er en krenkelse av EMK artikkel 1-1 på selvstendig grunnlag.
Spørsmålet er også om dette er en krenkelse av artikkel 14 sammenholdt med første tilleggsprotokoll artikkel 1. Her kan det gjøres gjeldende at kildeskatten, som et inngrep i eiendomsretten, utgjør en forskjellsbehandling av menn og kvinner bosatt i utlandet og at forskjellebehandlingen ikke er sakelig.


Anvendelsen av artikkel 14, forutsetter at saksforholdet faller innenfor området for en av konvensjonens øvrige bestemmelser, men er ikke betinget av at det forelå en krenkelse av en av disse. INNGREPET FALLER INN UNDER EMK

Velferdsytelser, slik som pensjonsutbetalinger i denne saken, er å anse som « eiendom » etter første tilleggsprotokoll artikkel 1. Dette er helt på det rene. Det er å påpeke at EMK første tilleggsprotokoll artikkel 1, ikke oppstiller noen rett til å motta pensjon,men i den grad de nasjonale myndighetene har tilkjent sine borgere en slik rett, må utbetalingen av pensjonen være beskyttet. Forholdet faller derfor utvilsomt inn under første tilleggs-protokoll artikkel 1 og artikkel 14. Det anførte er at de som er bosatt i utlandet er blitt utsatt for diskriminering på grunnlag av ”annen status”, hvilket Menneskerettsdomstolen flere ganger har konstatert som et av de forbudte diskrimineringsgrunnlagene etter artikkel 14. For at forskjellsbehandlingen skal være i samsvar med konvensjonen, må den alltid ha en objektiv og rimelig begrunnelse, med andre ord må den forfølge et legitimt formål og det må være proporsjonalitet mellom formålet og midlene.


Domstolen har flere ganger uttalt at det må sterke grunner til for å akseptere forskjells-behandling. Domstolen har i flere saker bemerket at pensjonssystemene må være stabile og forutsigbare, og at endringer måtte foretas gradvis.


-----------------------------------------------------

Kommentar:

Det er jo for galt at man skal bli nødt til å saksøke sitt eget land for å beholde sine rettigheter fordi Stortingets Kontrollkomitee ikke er villig til å utføre sin jobb for våre borgere,men tror dessverre ikke at det finnes annen utvei.Administrator
THE OTIUM POST


23/01/2015

New-Protocol No. 16 to the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Protocol No. 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Strasbourg, 2.X.2013  LES Ny ECHR Protocol nr. 16 :

 

-----------------------------------

 Kommentar : 

Article 1

1   Highest courts and tribunals of a High Contracting Party, as specified in accordance with Article 10, may request the Court to give advisory opinions on questions of principle relating to the interpretation or application of the rights and freedoms defined in the Convention or the protocols thereto.

2   The requesting court or tribunal may seek an advisory opinion only in the context of a case pending before it.

3   The requesting court or tribunal shall give reasons for its request and shall provide the relevant legal and factual background of the pending case.

 
Det er forbundet mange betingelser for direkte konsultasjon mellom norsk høyesterettsdommer og ECHR´s sine dommere,men det blir likevel vanskelig i ettertid å anke saken til ECHR  da de vil ha lagret det tidligere samtaleutfallet med den norske høyesterettsdommeren.


Administrator
THE OTIUM POSTAdministrator
THE OTIUM POST


Rikdommens forbannelse-oljeutvindelse i Amazonas skogene 

Rikdommens forbannelse-oljeutvindelse i Amazonas skogeneLær om rikdommens forbannelse i Amazonas:
----------------------------------------------------------


Kommentar: 


Vi burde forsikre oss at våre kontribusjoner kommer i de rette hender,samt engasjere oss ytterligere i beskyttelse av vårt felles miljø. 


Det burde etableres et ´miljøpoliti´som regelmessig patruljerer truede områder.

  
Administrator
THE OTIUM POST 

 

22/01/2015

Statsministeren sier hun ikke er villig til å bryte menneskerettighetene

BRUSSEL/OSLO (VG) Statsministeren sier hun ikke er villig til å bryte menneskerettighetene, mens finansministeren sier hun er åpen for å gjøre nettopp det. Men Solberg vil ikke kritisere Jensen.

 

– Det er regjeringens syn at bruk av forvaring må skje i henhold til norsk lov og våre internasjonale forpliktelser, sier Erna Solberg til VG.

 -----------------------------------------------------------

Kommentar:

Snakker om HYKLERI, her har baade Erna og Siv brutt det meste av norsk lov og ECHR´s sine lover om menneskerettigheter,og har til-og-med klart aa faa Norge degradert til ´B´ nasjon i FN i sin behandling av Norske statsborgere som har bygget vaart land. Men hun er ikke villig i sin skinnhellighet til aa bryte menneskerettighetene for en Arabisk innvandrer som ikke har vaert annet en troebbel siden han fikk innreisetillatelse til dette landet.  

Naar man i tillegg ser standarden paa bevaringsstedet Krekar skal flyttes til,som overgaar levestandarden mange av de eldre norske pensjonister maa finne seg i,blir jeg rett-og- slett ARG!!   

Hva er det denne duoen roter med? Har de INGEN fornuft?Administrator
THe OTIUM POST20/01/2015

Dere har ikke fått folkets ja til å selge vårt land

.
Dere har ikke har fått folkets ja til å selge nasjonen!
.
Ingebrigt Steen Jensens aksjon
«Nei til salg av Norge» får massiv støtte..
.
Ingebrigt Steen Jensen har fått massiv respons etter at han startet aksjonen «Nei til salg av Norge» tirsdag. Reklamemannen reagerer sterkt på at regjeringen ønsker å selge ut nasjonale verdier. Det er han ikke alene om. På bare én dag har facebookgruppen fått over 5000 likes.Til Budstikka sier Steen Jensen at han tror han har tatt tak i noe som har gått under radaren til folk.- Folk har ikke skjønt at regjeringen ønsker å selge ut nasjonale verdier, altså folkets eiendom til private investorer, sier Ingebrigt Steen Jensen. Nå begynner det å gå opp for veldig mange hva som skjer, og da protesterer de. Dette er ikke bare Erna og Sivs eiendom, men hele nasjonens, fortsetter han.Vil selge seg utRegjeringen ønsker at staten selger seg helt ut av selskaper som Ambita, Baneservice, Cermaq, Entra Holding, Flytoget, Mesta, SAS og Veterinærmedisinsk Oppdragssenter (Veso). I tillegg skal eierskapet reduseres til ned mot 34 prosent i de børsnoterte selskapene Telenor og Kongsberg Gruppen..
.
På sin egen Facebookside har han lagt ut et forslag til opprop for folkeaksjonen «Nei til salg av Norge». I oppropet skriver han blant annet at det norske folk ikke ønsker at fiskeressurser, skog og utmark, eiendommer, infrastruktur og verdiskapende virksomheter skal selges ut, verken helt eller delvis.- Vi mener derfor at dere ikke har legitimitet, altså folket i ryggen, når dere nå er i ferd med å gjøre dette. Nasjonale felles verdier eies ikke av den til enhver tid sittende regjering. De eies av nasjonen Norge, med alle dens innbyggere i bygd og by, av alle kjønn, aldre, politiske og religiøse oppfatninger og etnisitet, skriver han. Steen Jensen peker også på at når disse verdiene er solgt, er de borte.- .
.
Kan ikke ta med seg flytoget til Beijing.
Tidligere redaktør av Dine Penger, økonomiskribent Carsten O. Five, er overrasket over at så mange støtter folkeaksjonen til Steen Jensen. Han mener det er helt riktig at staten selger seg ned i flere bedrifter som den eier i dag.- Det er ingen grunn til at staten skal eie slike bedrifter det her er snakk om. Det er en uheldig maktkonstellasjon. Altfor mye makt på statens hender, sier Five til Budstikka.- Entra Holding eier ikke mye skog og mark. Og om kineserne kjøper Flytoget, kan de ikke ta det med seg til Beijing. Jeg tror bare mange er redde for endringer. De er nostalgiske, fortsetter Five.
.
Ingebrigt Steen Jensen skriver på sin Facebook-side at regjeringen ikke har fått folkets ja til å selge ut nasjonen bit for bit i det korte tidsrommet den har fått velgernes tillit..
.
Responsen på den nystartede aksjonen har vært enorm, og Steen Jensen tolker responsen som at regjeringen er i fullstendig utakt med folket i denne saken.- Dæven, folkens! Nå strømmer det på støtte til den så vidt påtenkte folkeaksjonen «Nei til salg av Norge» så man knapt kan andas! Ser ut som det kommer tre-fire nye sympatisører i minuttet, skriver Steen Jensen..
.
Nå planlegger han å lage en hjemmeside der folk etter hvert kan signere.- Stor enighetIngebrigt forteller at han har fått tilbakemeldinger fra folk som er enige med ham fra folk fra alle politiske leire, og alle kanter av landet.-  Dette er byfolk og folk på landet omforente om. Unge og gamle er det. Kvinner og menn, akademikere og arbeidsfolk, offentlig ansatte og folk som jobber i næringslivet har samme oppfatning. Jeg tror en slik aksjon kan få tilslutning fra et overveldende flertall i folket. Mitt tips er minst 90 prosent, skriver Steen Jensen.


------------------------------------.
.
Kommentar:.

Hva i huleste er det denne regjeringen bedriver?.
Har de gått helt fra sans- og samling?.
.
Dette er jeg så absolutt imot..
.
.
Administrator..
THE OTIUM POST.I henhold til lov om Alteration er den opprinnelige loven om kildeskatten, signert av HM Kongen,ikke gyldig.

 

 

I henhold til lov om Alteration er den opprinnelige loven om kildeskatten, signert av HM Kongen,ikke gyldig, og all trukket kildeskatt fra 2010 skulle refunderes.

 
Hva er ENDRING?

Variasjon; endring; gjøre annerledes. Se ALTER. En endring er en handling gjort det instrumentet som sin mening eller språk er endret. Hvis det som er skrevet eller fjernes fra apparatet har ingen tendens til å produsere dette produktet, eller for å villede en person, er det ikke en endring. Oliver v. Hawley, 5 Neb. 444. 


En endring sies å være vesentlig når det påvirker, eller kan muligens påvirke, rettighetene til personer som er interessert i dokumentet.  

Synonymer. En handling gjort en skriftlig instrument, som, uten å ødelegge identiteten til dokumentet, introduserer noen endring i vilkårene, som betyr, språk eller detaljer er en endring. Dette kan gjøres enten ved gjensidig avtale mellom de berørte parter, eller av en person som er interessert under skriving uten samtykke, eller uten kunnskap, av de andre. I begge tilfeller er det riktig denominert en endring; men hvis det utføres av en mer fremmed, er det mer teknisk beskrevet som en spoliation eller lemlestelse.  
Cochran vNe- Beker, er 48 Ind. 402. 

Begrepet ikke riktig brukt til noen endring som innebærer substitusjon av en praktisk talt nytt dokument. Og det bør i strenghet være reservert for utpeking av endringer i form eller språk, og ikke brukes med referanse til endringer i realitetsspørsmål. Begrepet er også å skilles fra «defacement", som formidler ideen om en utslettelse eller ødeleggelse av merker, skilt, eller tegnene allerede eksisterende.  

Et tillegg som ikke endres eller forstyrre eksisterende merker eller tegn, men gir en annen tenor eller betydning for helheten, kan være en endring, men er ikke en defacement. Linney v. State, 6 Tex. 1, 55 Am. Desember 756. Igjen, i loven om testamenter, det er en forskjell mellom tilbakekall og endring. Hvis det er gjort rett og slett tar bort det som ble gitt før, eller en del av det, er det et tilbakekall; men hvis det gir noe i tillegg eller i stedet, så er det en endring. Klage på Miles, 68 Conn. 237, 36 Atl. 39, 36 L. It. A. 176.

-----------------------------------------------------

What is ALTERATION?

An alteration is said to be material when it affects, or may possibly affect, the rights of the persons interested in the document.

Synonyms. An act done upon a written instrument, which, without destroying the identity of  the document, introduces some change into its terms, meaning, language, or details is an alteration. This may be done either by the mutual agreement of the parties concerned, or by a person interested under the writing without the consent, or without the knowledge, of the others. In either case it is properly denominated an alteration.

Material alteration
Addition to or deletion of text from a legal instrument (contract, deed, will, etc.) that significantly changes its legal sense or effect, and will thus invalidate it.

------------------------------------------------

USLegal.com

With regard to instruments,it refers to any act done to an instrument, after its execution, whereby its meaning or language is changed; especially, the changing of a term in a negotiable instrument without the consent of all parties to it. Generally, material alterations make an instrument void.


------------------------------------------------


Kommentar:


1. En gammel lov om ´Alteration´ sier at eksisterene lover/kontrakter kan ikke endres i borgernes disfavør ved bevisst å endre navn/begrepet på den det får forverrede tilstander for. At endringen i tillegg senere blir gjort av en uautoriserte person uten referanse til de/den som opprinnelig ratifiserte loven, gjør den også automatisk ugyldig.

2. Dette gjelder både for minstepensjonist som ble endret til pensjonist samt uførepensjonist endret til uførestøttet.

Hele det trukne beløpet burde i dette tilfelle refunderes i sin helhet fra 2010.Administrator
THE OTIUM POST


17/01/2015

Riksretten=domstol-saker mot medlemmer av regjering, storting eller Høyesterett for straffbare forhold begått i embetet.

                                                                      Ministeriet (regjeringen) Selmer i 1883. Regjeringen ble dømt av riksretten i 1884.
Ministeriet (regjeringen) Selmer i 1883. Regjeringen ble dømt av riksretten i 1884.
Riksrett

Riksretten er en domstol som dømmer i saker reist mot medlemmer av regjering, storting eller Høyesterett for straffbare forhold begått i embetet.

Norge har hatt riksrett siden 1814. I februar 2007 ble riksrettsordningen endret. Bakgrunnen for endringen var blant annet et ønske om å redusere den tidligere ordningens sterke politiske preg. Riksretten er omtalt i Grunnloven §§ 86 og 87.

Handlinger som påtales i riksrett

Brudd på konstitusjonelle plikter påtales i riksrett, dette er beskrevet i Grunnloven. Statsrådene kan blant annet straffes for å ikke gjennomføre tiltak, gjennomføre tiltak i strid med Stortingets beslutning eller holde tilbake eller gi uriktige opplysninger til Stortinget. Også stortingsrepresentantene kan straffes for å unnlate å gi Stortinget pliktige opplysninger, eller gi uriktige opplysninger.

Hvilke forhold som riksretten kan dømme i, og strafferammene, er beskrevet nærmere i lov om ansvar for handlinger som påtales i riksrett.Riksrettsprotokollene bble åpnet i 1924.

Riksrettsprotokollene fra 1883–1884 ble avgradert og åpnet i 1924.© Oslo Museum /fotograf ukjent.

Sammensetning av riksretten og ansvarskommisjonen

Riksretten består av elleve medlemmer:
  • fem høyesterettsdommere (høyesterettsjustitiarius og de fire dommerne med lengst ansiennitet)
  • seks lekfolk (det såkalte riksrettsutvalget)
Høyesterettsjustitiarius leder riksretten. Riksrettsutvalget skal ha en politisk forankring, men sittende representanter og statsråder kan ikke velges.

Ansvarskommisjonen er et eksternt etterforskningsorgan som Stortinget kan bruke i mulige riksrettssaker. Ansvarskommisjonens medlemmer skal være uavhengige og ha kompetanse om påtale og etterforskning. Ansvarskommisjonen har fem medlemmer.

Medlemmer av riksrettsutvalget (de seks lekfolkene i riksretten) og ansvarskommisjonen velges av Stortinget for seks år av gangen.


Veien frem til mulig påtale

Eventuelle riksrettssaker blir først vurdert av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Et mindretall av medlemmene (minst en tredjedel) er tilstrekkelig for at komiteen kan ta en mulig riksrettssak opp til vurdering.

Komiteen kan selv ta initiativ til å ta en slik sak opp til behandling. Komiteen skal også vurdere eksterne henvendelser vedrørende brudd på konstitusjonelle plikter. Finner komiteen at forhold i en ekstern henvendelse ikke kan påtales ved riksrett, skal henvendelsen oversendes rette påtalemyndighet. Komiteen kan vedta at en henvendelse ikke skal fremlegges for Stortinget når de forhold den omhandler åpenbart ikke kan føre til noe.

Når saken er behandlet ferdig i komiteen, legger komiteen frem en innstilling til Stortinget med et av følgende forslag:
  • at Stortinget henlegger saken
  • at Stortinget reiser tiltale
  • at Stortinget ber ansvarskommisjonen foreta nødvendige undersøkelser
Henleggelse eller tiltale kan vedtas med vanlig flertall. Å be ansvarskommisjonen om å foreta undersøkelser kan vedtas med et mindretall (minst en tredjedel), såfremt et flertall ikke allerede har vedtatt henleggelse eller tiltale.

Hvis saken oversendes ansvarskommisjonen, skal kommisjonen foreta nødvendige undersøkelser og forberede påtalespørsmålet. Ansvarskommisjonen avgir deretter en rapport til Stortinget der kommisjonen tar stilling til om det er grunnlag for å stille noen til konstitusjonelt ansvar. Rapporten skal være offentlig. Du kan lese mer om ansvarskommisjonen i lov om rettergangsmåten i riksrettssaker.


Beslutning om tiltale og dom

Stortinget beslutter deretter om det skal reises riksrettstiltale. Hvis det vedtas at riksrettstiltale skal reises, er det kontroll- og konstitusjonskomiteen som handler på Stortingets vegne under forberedelse og utførelse av saken. Dette er beskrevet i Stortingets forretningsorden.

Riksretten avgir deretter dom. Dommene som avgis er endelige og kan ikke ankes.

Historikk

Norge har hatt en særskilt riksrett helt siden 1814, men 20. februar 2007 ble riksrettsordningen endret. Les mer om den nye riksrettsordningen og bakgrunnen for endringene i:
Den tidligere ordningen hadde et uvanlig sterkt politisk preg, og den spilte en historisk rolle i forbindelse med forfatningsstridighetene i 1870- og 80-årene. Det var Odelstinget som besluttet om det skulle reises tiltale. Riksretten ble sammensatt av Lagtingets og Høyesteretts medlemmer. Ved domsavsigelsen skulle det delta fem medlemmer fra Høyesterett og ti fra Lagtinget. Lagtingspresidenten administrerte retten. Riksrett har vært besluttet åtte ganger (frem til og med 1883/84 var det syv).

Mest kjent er riksrettssaken mot regjeringen Selmer, som banet veien for parlamentarismen i 1884.

Den siste riksrettssaken ble gjennomført mot regjeringen Abraham Berge i 1926–27. Regjeringen var tiltalt for ikke å ha underrettet Stortinget om at den hadde gitt statsstøtte til en bank. Riksrettens dom lød på frifinnelse.

Åpningen av riksretten i 1927.
Åpningen av riksretten i 1927.

Selv om Riksretten var en ansvarsdomstol, virket den nærmest som en politisk domstol. Politiske vurderinger stod nødvendigvis sentralt når Riksretten bedømte om de konstitusjonelt ansvarlige hadde gjort feil. Gjennomføringen av parlamentarismen førte til at Riksretten først og fremst ble et «ris bak speilet».

1975–76

I 1975–76 hadde Odelstinget til behandling en sak der en stortingsrepresentant var blitt beskyldt for å ha skaffet seg for stor diettgodtgjørelse ved å gi uriktige opplysninger om sine bostedsforhold, men de kom til at saken ikke hørte inn under riksrett.

1979

I 1979 behandlet Odelstinget spørsmålet om det skulle reises tiltale mot to tidligere SV-representanter for brudd på taushetsplikten i den såkalte Loran C-saken. Med 47 mot 44 stemmer ble det vedtatt at tiltale ikke skulle reises.

Fritz Moen-saken

I 2006 anmeldte privatetterforsker Tore Sandberg tre høyesterettsdommere for det han mente var straffbare forhold i forbindelse med deres behandling av Fritz Moen-saken. Kontroll- og konstitusjonskomiteen mottok anmeldelsen i 2007, etter at den nye riksrettsordningen var innført. De hadde mulighet til å avvise anmeldelsen, men valgte å ta den opp til behandling.

I komiteens innstilling kommer det frem at flertallet mente at det ikke forelå grunnlag for å oversende saken til Stortingets ansvarskommisjon. De rådet Stortinget til å henlegge saken, hvilket Stortinget gjorde. Et mindretall bestående av Fremskrittspartiet stemte for å oversende saken til Stortingets ansvarskommisjon med anmodning om å foreta nødvendige undersøkelser for å klarlegge grunnlaget for ansvar.

Les komiteens innstilling.

Sist oppdatert: 15.01.2014 13:51 

------------------------------------------------------

Stortingets kontroll med regjeringen og den utøvende makt 

------------------------------------------------------

Kommentar:

                         RISET BAK SPEILET
 

...eller holde tilbake eller gi uriktige opplysninger til Stortinget.


Her mener jeg rådlovgiver Johanne Rian & co. er ute å kjøre med ulovlige og
villedende proposisjoner til regjeringsgruppen.


Administrator
THE OTIUM POST