The Otium Post

The Otium Post

30/05/2015

All makt overgis til private TTIP - Bildeberg Group and Illuminati


POPULATION RESOURCE-LABOR UNITS- i.a.
the non-thinking,hard working,law abiding,tax paying,God fearing death slaves. 


All makt overgis til private TTIP - Bilderberg Group and Illuminati

Statsminister Solberg er i ferd med å overgi all makt til den PRIVATE jødiske organisasjonen the Bilderberg Group and the Illuminati gjennom deres `TTIP frihandelsavtale´,med full støtte av de andre regjeringspartiene.

Det Norske folket har gjennom folkeavstemminger over flere år,unngått medlemskap i EU men blir nå uspurt og uvitende tvunget inn i en enda verre avtale som umyndiggjør både norske og europeiske domstoler,fjerner alle våre importforbud mot skadelige varer og fjerner samtidig vårt demokrati og vår folkerett.

Hvordan er det mulig at HELE regjeringen samt stortingsrepresentantene blitt lurt trill rundt av både EU Commission samt TTIP´s representanter? Grunnen er nok at hele vår presse har fått munnkurv av regjeringen da dette viktige temaet ikke har blitt berørt i de siste par årene,bortsett fra et par tidligere artikler som alle forsøkte å overbevise folket om viktigheten for Norges medlemskap.  Vi skulle selge vår norske sjel i bytte for en mindre økning i våre rike bedrifter og butikk kjeder,som også vil bringe med seg massiv arbeidsledighet.

Gjør man en ´Google´på Internet finnes det hundrevis av artikler om TTIP - Bilderberg Group og Illuminati og deres katastrofale konsekvenser for de land som tilslutter seg TTIP avtalen. Problemet er vel at ikke alle er PC kyndige nok,spesielt våre eldre borgere,mange er ikke tilstrekkelig engelsk kyndige til å følge med i hva som foregår,og vår egen presse har sveket sitt folk ved ikke å gi tilstrekkelig informasjon om TTIP´s virkelighet. 

Denne gruppen eier/kontrollerer ALLE storbankene og media rundt om i verden samt hele Hollywood´s filmproduksjon.  Deres representanter er å finne i alle de viktigste posisjoner i USA´s regjering,ja selveste president Obama er jødisk og medlem av gruppen. I rundt syv  år har gruppens representanter og lobbyister infiltrert Europas regjeringer for  å  kunne  påvirke godkjenning av den endelige avtalen.

Gruppen som investorer og banker er også ansvarlig for den enorme finansielle ´boblen´ som  nå er i ferd med å sprekke og dollaren er på bristepunktet. DERFOR forsøker de  å  HASTE igjennom avtalen innen utgangen av 2015 for å oppnå større omsetning av deres varer UTEN kontroll,beskytte deres enorme oppsamlede avkastninger og investeringer,
samt spre den økonomiske byrden over andre land.

Millioner av borgere rundt om i verden er allerede i protest mot TTIP og dens konsekvenser. Dette kan IKKE oversees av deres regjeringer.

Dette har blitt en maktkamp mellom koldblodige,mektige industrier som vil ha verdens-kontroll over folket,men som de samtidig er avhengige av for å øke sin omsetning. De vil bestemme våre arbeidsvilkår samt aksept av deres varer uten protest mot deres gen-modifiserte produkter med skadelige virkninger for befolkning, jordbruk og atmosfæren.  


INGEN andre enn folket, gjennom vår folkevalgte,lyttende regjering, skal bestemme hva som er best for forbrukerne og vårt land.

For Gud´s skyld,stikk ikke hodet i sanden men lær deg å bruke ´googling´ på internet for  å  følge med på hva som er i ferd med å skje,da det er tydelig at vår presse og regjering har totalt  forrådt oss,og vil holde oss i mørket helt til avtalen er underskrevet,uten vei tilbake. Google har en utmerket oversetter på nettet så alle artiklene kan leses på norsk om ønskelig.

Jeg har i årenes løp satt meg grundig inn i disse sakene og jeg må innrømme at jeg er svært bekymret over utviklingen som vil ha katastrofale følger for Norge og Europa.ILLUMINATI
---------------------------------------------------


All power consigned to private TTIP - the Bilderberg Group and the Illuminati


Prime Minister Solberg is about to surrender all power to the PRIVATE, Jewish organization the Bilderberg Group and the Illuminati through their `TTIP free-trade agreement', with the full support of the other coalition parties.

The Norwegian people have through referendums over several years, avoided joining the European Union but are now without consultation, forced into an even worse deal making invalid both the Norwegian and European courts, removing all our import bans on harmful products,also removing our democracy and our people´s rights.

How is it possible that the ENTIRE government and parliament have been outwitted by the EU Commission as well as representatives of the TTIP'?  The reason is probably that our entire press has been muzzled by the government, as this important issue has not been touched in the last few years, apart from a couple of previous articles trying to convince people of the importance of Norway's membership. We should sell our Norwegian soul in exchange for a minimal 1% increase in turnover for our large companies and retail chains, which will also bring with it massive unemployment.

Doing a 'Google' on Internet, there are hundreds of articles about TTIP - Bilderberg Group and the Illuminati and their disastrous consequences for the countries joining the TTIP agreement. The problem is, while not everyone is sufficiently computer literate, especially our older citizens, many are also not sufficiently English literate to keep up with what's going on, and our own press has betrayed our people by not providing sufficient information about TTIP's reality .

This group owns / controls ALL large banks and media around the world and all the Hollywood film studios. Their representatives can be found in main positions in the US government, yes president Obama himself  is Jewish and a staunch member of the group. For about seven years, the groups representatives and lobbyists have infiltrated European governments in order to influence the approval of the final agreement.

This group of investors and bankers are also responsible for the huge financial 'bubble' which now are about to burst and the dollar is at breaking point. THEREFORE the attempt to ´fast-track´the agreement by the end of 2015 to achieve greater sales in their conglomerates WITHOUT control in order to protect their vast accumulated wealth and investments, as well as sharing the financial burden with other countries.

Millions of citizens around the world are already protesting against the TTIP and its consequences.  This can NOT be ignored by ANY governments.

This has become a power struggle between cold-blooded, powerful industrialists seeking world control over people, on whom they also rely on for the increase of their revenues. They seek to determine our working conditions and the acceptance of their goods without protest against their genetically modified products with harmful effects for the population, agriculture and the atmosphere. 

NO one, BUT the people, through our elected,listening governments, should decide what is best for consumers and our country.

For God's sake, do´nt put your head in the sand but learn to do 'googling' of the internet to keep up with what is about to happen, as it is obvious that our media and governments have totally betrayed us, keeping us in the dark until the agreement is signed, with no turning back. 

Google has an excellent translater on-line, so all the articles can be read in Norwegian if desired.

I have over the years thoroughly investigated these cases and have read hundreds of articles about TTIP - Bilderberg Group - Illuminati and more,and I must admit that I am very concerned about the developments which can have catastrophic consequences for Norway and Europe.Administrator
THE OTIUM POST1 comment:

  1. Den eneste grunn til at Erna Solberg & Co. kan gjennomføre den pågående voldtekt av Grunnloven og det Norske Folk er å finne i 'lært hjelpeløshet' og/eller 'kognitiv dissonans'. Vi står overfor resultattet av en massiv indoktrinering fra barnsben av. Intet demonstrerer vel ikke dette bedre enn at mennesker som er motstandere av EU-medlemskap går hen og velger Høyre til tross for Erna Solbergs video hvor hun fremmer fullt EU medlemskap som en kjernesak for Høyre.

    ReplyDelete

Enter your comments here: