The Otium Post

The Otium Post

26/09/2014

Norsk industri flokker seg rundt Brasils oljefat...
 

De siste seks årene har det skjedd en revolusjon forholdet Norge-Brasil. Handelen mellom de to landene har skutt i været, norske investeringer er mangedoblet og over 150 norske selskaper er nå etablert i Brasil.

 

Hva har skjedd? Svaret er olje. 

 Brasil har de siste årene funnet enorme mengder olje utenfor kysten, langt mer enn det alle Norges felter i Nordsjøen inneholder til sammen. Norges oljeindustri, som har teknologi for å bore på dypt vann, ser derfor på Brasil som det nye Klondyke. På grunn av disse funnene er Norges eksport til Brasil for første gang i historien ikke totalt dominert av klippfisk. I 2010 gikk utstyr og deler til oljeleting forbi bacalhaui eksportverdi.

Før saltet – pré-sal

De nye brasilianske feltene kalles pré-sal – før saltet – fordi de ligger under et opptil to tusen meter tykt saltlag. Over saltet ligger tusen meter berg, og over der igjen rundt to tusen meter vann. Det er altså ikke enkelt å få opp oljen! Men funnene er så store at hele verdens offshore-næringer summer rundt honningkrukka pré-sal

De nye oljefunnene har ført til at Brasil er det landet Norge investerer mest i, etter USA og EU. Vi investerer mye mer i Brasil enn i de andre BRIKS-landene Russland, India, Kina og Sør-Afrika.

Statoil og Hydro

Statoil og Hydro er de to selskapene som leder an i norske investeringer i Brasil. Statoil hadde i 2011 investert omtrent 30 milliarder kroner i oljeleting i Brasil. Selskapet er nummer to på lista over de oljeselskapene som produserer mest i Brasil. På topp, langt, langt foran de andre troner selvfølgelig Petrobras. Gamle Norsk Hydro drev også leteboring i Brasil før sammenslåingen med Statoil. Peregrino-feltet, som kronprins Haakon åpnet i fjor, var opprinnelig Norsk Hydros leteområde.
 ----------------------------------------------------------
Kommentarer:


Administrator
THE OTIUM POST25/09/2014

Oppsummering av forslag fra utenlandspensjonistene til nytt statsbudsjett i oktober.Referat fra høringsmøte vedr. Kildeskatt på stortinget 12.05.2014.


Møte kom istand etter invitasjon fra  Brage Baklien finanspolitisk rådgiver FRP.

De frammøtte:

Fra Storting og departement
 
Hans Andreas  Limi, Finanskomiteen  Frp, Stortinget
Siri Meling, , Finanskomiteen  H, Stortinget
Gjermund Hageseter, , Finanskomiteen  Frp, Stortinget
Tom Holte, , Finanskomiteen  Frp, Stortinget
Jørgen Næsje, Statssekretær Finansdept.
Brage Baklien, finanspolitisk rådgiver FRP

 

Fra Organisasjonenene.

Marius Reikerås, jurist for Noralliansen
Jan Mehus,Thailand, Emigrant1
Jon Kristian Bolkan,Norge, Emigrant1
Roy Christensen,USA, Emigrant1
Gunnar Lund, Spania,IUP
Tor Oskar Jørgensen, Thailand
Ola Slagstad, Tyskland
Knut Chr. Høvik + 2 , Seniorsaken.


Referat.
 
Etter en kort innledning  fra Siri Meling (H)  fikk  organisasjonene ordet.

1.Marius Reikerås/Noralliansen fokuserte på den juridiske side av saken med henvisning til dommer i EMD(Den europeiske memmeskeretts domstol) Alle dokumenter er vedlagt.

2.Jan Mehus/Emigrant1  fokuserte på loven om kildeskatts tilbakevirkende kraft i stid med grunnlovens §97  og  den feilaktige tolkningen av traktater. 

3. Gunnar Lund/ IPU Spania fokuserte på  mismatch  mellom norske frister og spanske frister samt dokumentasjons probemene.
 
4.Tor Oskar Jørgensen (Thailand)fokuserte på forholdene i Thailand og mistolkningen av den norsk-thailandske skatteavtale.

5. Ola Slagstad(Tyskland) fokuserte på skatteavtalene mellom Norge-Tyskland. Den nye som ikke er satt i kraft er basert på usannheter fra finansdept.. I tillegg de rigorøse dokumentasjons krav som gjør livet til et sant  h....   helt til man går i sin grav og deretter overlates til de ettelatte. Dokumenter vedlagt.

6. Knut Chr. Høvik(Seniorsaken) konkluderte med at alle advarsler fra den tidligere skatte direktør Erling Ree-Pedersen  som skrev høringsnotatet for seniorsaken før loven ble innført  hadde slått til.  Kildeskatten var en katastrofe!

Konklusjonen fra alle parter var at kildeskatten måtte avskaffes. Den går spesielt ut over s.k minste pensjonister og er diskriminerende  i forhold til pensjonister bosatt i Norge.


Spørsmål og svar.

Alle spørsmål fra  politikerne ble besvart  klart og tydelig. Kildeskatten må vekk. En liten innvending kom fra juristen fra seniorsaken.  Når mer enn 90% av pensjonen kommer fra Norge kan man skatte bare til Norge. Dette er  en snubletråd fra skattdirektoratet som om skatteavtaler ikke finns. Er man mer enn 183 dager i et land er man skattepliktig til dette landet. Dette trodde Ola Slagstad i Tyskland med det resultat at han fikk straffeskatt i Tyskalnd. Dette er et bedrag fra skattedirektoratet  som noen normenn tror på. Ikke gjør det. Se hva skatteavtalen sier.

Når det gjelder resultat fra møte i Stortinget er det etter mitt syn alltfor tidlig til å vente en mulig respons. Hvis det ikke kommer noe ut av budsjettet 2015 til høsten, må noe gjøres. 


Norge  26/5-2014.
Jan Mehus/Leder Emigrant1.-----------------------------------------------------------


I juni hadde vi styremøte og ble enige om at å rope i tomt hus hadde ingen mening.(Alle var på ferie)

I slutten av August sendte  E1 en påminnelse til Statssekretær Jørgen Næsje i finansdep. (Vår mann i finansdept.)

------------------------------------------------------

Samtidig mail til KrF og Venstre.    Her er svar fra KrF.Hei!

KrFs holdning til kildeskatten er klar: Vi stemte i mot den rødgrønne regjeringens forslag om lov om kildeskatt da Stortinget behandlet saken i sesjonen 2008-2009. Vi mente at det vil være uakseptabelt dersom innføring av kildeskatt fører til en dobbeltbeskatning av pensjonister, eller til at mange pensjonister får et betydelig merarbeid i forhold til ligningsmyndighetene i land de er bosatt i for å forhindre en dobbeltbeskatning. 

KrF mener at regjeringen i Ot.prp. nr. 20 (2008–2009) ikke hadde utredet i tilstrekkelig grad tiltak for å forhindre dette, eller vurdert overgangsregler for eksempel etter mønster fra den danske ordningen. Vi mener at det ikke forelå hastemoment som gjorde det nødvendig å vedta innføring av kildeskatt på det tidspunktet og at det med fordel kunne brukes mer tid på utredning av de praktiske utfordringene for skattyterne.
Vi vil ta opp dette med den nye H-Frp-regjeringen, slik at spørsmålet om kildeskatt kan bli revurdert.

Hilsen
Knut Arild Hareide

-------------------------------------------------

Venstre har sagt tidligere at de venter bare på utspill fra  Siv.

------------------------------------------------

Søndag 21 sendte E1 en mail til Statssekretær Tore Vamraak ved statsministerens kontor.


Til statssekretær Tore Vamraak.

På minnelse av eget utsagn.
I disse dager skal iht. Regjerings plattformen  ”Lov om kildeskatt på pensjoner” vurderes.
Lov om kildeskatt på pensjoner ble vedtatt og satt i kraft 1.januar 2010.  Den er blitt gjeldenede for alle pensjonister som lenge før har skattemessig flyttet ut fra Norge. 
Er ikke dette tilbakevirkende kraft i strid med grunnlovens §97.


Hva sier Høyesterett:

”Når en ny skatt eller avgift er blitt lagt på en tidligere handling eller begivenhet, har rettspraksis uten en nærmere vurdering lagt til grunn at tilbakevirkningen har vært i strid med Grunnloven.”


Skatteetaten og skatteavtaler.

I mange skatteavtaler er det kun bostedslandet som har skatterett. Det står klart i avtalene. Men sier skattedirektoratet, det står ingenting om at vi ikke kan trekke forskuddsskatt og forlange norsk selvangivelse og dokumentasjon på betalt skatt. 
Dersom intet står , da gjør vi det. Dette har E1 skriftlig fra skattedirektoratet.

Med en slik tolkning vil en avtale ikke være verd papiret den er skrevet på. Man kan jo gjøre hva som helst!!!. Det synes som skatteetaten er en stat i staten og kan tolke lover og avtaler som det passer.  Hva blir konsekvensene?


De pensjonister som  er mentalt ”oppegående” og gjerne skolerte klarer disse ekstra kravene fra skatteetaten, mens pensjonister som av en eller annen årsak ikke klarer disse dokumentasjonskrav blir dobbeltbeskattet  og mister sitt livsgrunnlag. Først 15 % til Norge (Ren konfiskering) og deretter skatt til bostedslandet.  Iht   høyesterettsdom  i Stolt-Nielsen saken kan skatteetaten kun kreve dokumentasjon på at en person er innmeldt i bostedslandets skattesystem, dette støttes også av tildligere regjeringsadvokat og dommer i ESA Bjørn Haug og prof.dr.jur. F.Zimmer ved UiO.
.
Skatteavtalene er jo laget i den hensikt å hindre dobbelt beskatning, men slik som skatteetaten praktiserer dette blir det kontinuerlig dobbelt beskatning. Fra Norge kan man tidligst få refundert forskuddsskatten i  juni året etter, mens skattekravet fra bostedslandet  gjerne kommer lenge før. Eks. I Tyskland praktiseres også forskuddsskatt.


Merk: Intet land i Eu praktiserer  kildeskatt på pensjoner. (Såvidt E1 kjenner til)


Land som iht skatteavtale   kan  skattelegge pensjoner men ikke gjør. Her sier tildligere regjeringsadvokat og dommer i ESA Bjørn Haug .  Har Norge fraskrevet seg skatteretten, kan man ikke ta den tilbake under påskudd at det blir ikke dobbeltbeskatning. Da må det stå i skatteavtalen at Norge har skyggekredit.

Diskriminering.
 
Iflg  stortingets utredningskomite sparer Norge  ca NOK 80000,- (74000 i 2009) på hver pensjonist som flytter ut. Likevel  forlanges 15% kildeskatt, noe som tar livsgrunnlaget fra en   minste/lav   pensjonist. I Norge  er disse pensjoner skattefrie eller så godt som. I tillegg har man i Norge alle sosiale rettigheter, mens utenfor Norge  må disse kjøpes. (Noe i EU)   Hvor skal de ta pengene fra? Det rapportes fra Thailand og Spania at flere har tatt sine liv etter å ha mistet sitt livsgrunnlag.Merkelig Lov.

Etter internasjonalt regelverk blir enhver skattepliktig til et land når man har vært bostatt der i minst 183 dager. Gjelder også i Norge. Man kommer da inn under skatteavtalene.,Likevel har man innført  den såkalte 4/3 års regelen. Skattepliktig til Norge i utflyttingsåret plus 3 år til. Dette er ikke innført i skatteavtalene. Her sier prof.dr.jur. F.Zimmer ved UiO. Er det konflikt mellom skatteavtaler og interne lover er det skatteavtalen som vinner.  Praktiseringen av denne lov er jo ” treaty override” noe som OECD advarer sterkt mot.Menneskerettigheter.
 
I menneskerettighetene står det at enhver kan forlate sitt land og senere returnere til det. Det tolker E1  at dette kan man gjøre uten å bli straffet  fysisk eller økonomisk. Kildeskatten  på pensjoner blir også kalt  straffeskatt på utflytting. Så vidt E1 kjenner til er denne saken brakt inn for EMD i Strasbourg. Konklusjon.
 
Lov om kildeskatt på pensjoner må oppheves snarest. Den er både i strid med grunnlov, diskriminerende og i strid med menneskerettigheter.
Den rammer mest pensjonister med lav/minste pensjon  og på et visst tidpunkt blir vi alle så gamle at vi knapt kan gjøre rede for oss. Resultat  blir dobbelt beskatning og tap av livsgrunnlag.


Nå venter vi i spenning på Statsbudsjettet. Que Vadis  Siv + Erna.Vennlig hilsen
Jan Mehus/Leder Emigrant1.Les ogsaa:


---------------------------------------------------


Kommentar:

En bra oppsummering av våre forslag til regjeringen for vurdering ved statsbudsjettet i oktober.

The Otium Post har også blitt sendt  direkte til Erna og Siv,samt flere andre regjeringsmedlemmer.

Takk til alle som har bidratt med sitt til bedring av utenlandspensjonistenes kår!


Administrator
THE OTIUM POST

23/09/2014

Kjørte rundt i Oslo med jihad flaggSamme dag som USA bombet Syria og Ubaydullah Hussain (29) møtte i retten tiltalt for oppfordring til terror, kjørte flere menn rundt i Oslo viftende med et IS-flagg.


Mennene skapte tydelig oppstandelse, og politiet ble også raskt varslet. – De lo høyt, sier et av vitnene til VG. Han er selv sjiamuslim og ble kraftig provosert av at en gruppe menn spredte budskap for «Den islamske staten» (IS) midt i Oslo sentrum tirsdag ettermiddag.

Vitnet forteller til VG det var et følge på fire biler som kjørte frem og tilbake i Tøyengata på Grønland i Oslo. I to av bilene stakk det et IS-flagg ut av vinduet.

– De viftet med IS-flagget, mens de spilte den samme sangen som IS-terroristene spiller på videoene hvor de halshugger folk, forteller vitnet.Kjørte rundt i Oslo med jihad flagg.

 

Kommentarer:


Er det ikke på tide 'dum-snille'  Ola Nordmann våkner til fakta?

Vi ER under angrep,og må forsvare oss!!Administrator.
THE OTIUM POST
22/09/2014

We are not ready for ISIL

ISIS kommer til vårt land og vi er ikke klare.


Dommer Jeanine Pirro kalte den islamske ekstremistgruppen ISIS USAs "single største trusselen i USA's 200-årige historie " hevder at trusselen var enda større enn den Amerika møtte under første verdenskrig, andre verdenskrig, og 11. september.


Hun spådde at ISIS vil komme til Amerika, "hvis de ikke allerede er på amerikansk jord."


We are not ready.....


-------------------------------------
Kommentarer:

Har fulgt nøye med i den uheldige utvidelsen av IS som ikke lar seg stoppe av bomber alene og er meget bekymret over utviklingen og vestens tilsynelatende passivitet.

Når man tar i betraktning at IS sikkert også har tilegnet seg kjemiske våpen fra Syria og snart vil foreta enkeltvise angrep på sivilbefolkningen i både USA og Europa er det all grunn til ikke bare å være beredt,men STANSE utviklingen, lik en kreft,før den blir dødelig.  Bakkestyrker må sendes umiddelbart,ikke bare 5 offiserer som kan bli de neste gislene.

Vennligst ta tid til og vurder denne videoen fra en kjent Amerikansk dommer.
 

Administrator.
THE OTIUM POST.


How IS came to power.

The terrifying rise of Isis: $2bn in loot, online killings and an army on the run.They're too extreme for al-Qaida, they boast of their brutality and they have forced the Iraqi  government on to the defensive. How did the insurgent group rise to such terrifying power?


How did IS come into power :

We are NOT ready : 


----------------------------------------  

Kronikk: En ny arabisk vår?


<p><b>ENDTE I KRIG:</b> - Under den arabiske våren trodde vi at en ny orden ville oppstå, men det var for få som innså at den ikke kunne oppstå av seg selv, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra en regimekritisk demonstrasjon i den syriske byen Zabadani i 2012. Foto: AP.</p>ENDTE I KRIG: - Under den arabiske våren trodde vi at en ny orden ville oppstå, men det var for få som innså at den ikke kunne oppstå av seg selv, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra en regimekritisk demonstrasjon i den syriske byen Zabadani i 2012. Foto: AP. Foto: Str, Ap
 
Under den arabiske våren fikk en generasjon unge arabere en stemme, som de så mistet. Hvordan kan vi gjenvinne den? Jeg nekter å gi opp håpet, og vil aldri gi opp kampen.


Iyad El-Baghdadi, arabisk demokrati-aktivist.
-----------------------------------------------------

Kommentarer:

IS (ISIS) er intet annet enn et nytt forsøk på å skape en ny "Arabisk vår". Det har allerede vært forsøkt 3 ganger tidligere i historien, så vel som ganske nylig,uten suksess.

Denne gangen,som de kaller ISIS,er planen bedre gjennomtenkt,og for å unngå de tidligere splittelsene mellom de mange forskjellige islamske variantene,har de hovedsakelig holdt seg til én stamme.  De har også klart å gjøre seg godt finansiert gjennom støtte fra næringsdrivende, bankran og trusseldonasjoner fra sivile. De klarte å ta hele oljeindustrien i Irak og smugler ut oljelaster som selges på det frie marked til dumpingpriser.

Det viktigste nå er å strupe av finansieringen,oljeinntektene og våpen leveransene før dette uhyret har klart å spre seg som en kreft til andre land.  Vi må ha krigsstyrker på bakken samt dekning av luftanngrep snarest mulig,uten flere betenkninger.  Vi ER allerede under ANNGREP og må forsvare oss!Administrator.
THE OTIUM POSTK2+D3 vitaminer,et meget viktig kosttilskudd for oss over 50

 

 

Forskningsrapport – du kan spise deg frisk med K2+D3 -vitaminer

 Publisert 16.09.2014  

Maten er ikke like næringsrik som før og vi blir stadig sykere, til tross for at vi lever lenger og er mer oppmerksomme på hva vi putter i oss. Forskere spekulerer i at dette delvis kan skyldes at vi er fattige på vitmainet K2. Det er det heldigvis enkelt å gjøre noe med.

Rawfood, hjemmelaget juice, ren mat, lavkarbo, høykarbo. Listen over kostholdstips og hva som er bra for oss er endeløs. Men det vi glemmer er å gå i de små detaljene. For om du ikke får i deg nok av vitaminene og mineralene kroppen din trenger, spiller det ingen rolle om du spiser bare rå grønnsaker eller lever på de “riktige” fettstoffene.

 

Derfor må du ha K2-vitaminer

K-vitaminene er viktige. K1 er essensielt for å hjelpe blodet å koagulere, mens K2 er viktig for benhelse og for å forhindre forkalkning i blodårene. Dessverre er det lite opplyst om hvor viktig K2 er for helsen vår og derfor har de fleste nordmenn alt for lave nivåer av K2.

K1-vitaminet har vi mye tilgang på gjennom grønne grønnsaker som brokkoli, rosenkål, spinat, bladsalat og blomkål. Så spiser du et kosthold rikt på dette har du K1-vitamintilførselen spikret.
Men K2 er fettløselig og finnes derfor ikke i grønnsaker. Det er der mange misforstår i dag. K2 dannes av bakterier i tykktarmen, men i langt mindre grad enn man tidligere har trodd.
Derfor er det i de fleste tilfeller nødvendig å ta tilskudd, med mindre du er veldig glad i å spise dette…

 

Dette sier forskerne

Matvarer som er K2-holdige er blant annet fermentert mat, gammelost, roquefort og rakfisk, men i de fleste norske hjem står ikke dette øverst på menyen og det er langt fra noe vi spiser daglig. I følge Universitetet for miljø- og biovitenskap burde vi kanskje gjøre det likevel.

Forskning.no skriver nemlig at under modningsprosessen til ost, rakfisk og fermentert mat spaltes proteiner til peptider og aminosyrer som virker svært gunstig på helsen vår. Spesielt gammelosten inneholder store doser med K2 vitamin, noe gjentatte forskningsresultater viser er bra for ben-, og hjerte- og karhelse.

En banebrytende treårig intervensjonsstudie, publisert i Osteoporosis International i 2013, viser også at et optimalt inntak av K2 daglig øker bentetthet hos kvinner i overgangsalderen. 244 kvinner deltok i studien i 36 måneder og halvparten fikk et placebo. Kvinnene ble underveis målt på kroppsvekt, høyde, blodprøvetaking og DXA-måling, som måler bentettheten i kroppen. Forskningsresultatene viste at bentettheten hos kvinnene med optimalt inntak av K2 hadde økt med over 70 prosent.

 

Det beste alternativet

I Japan spiser de mye av matretten natto, som er matretten i verden med høyest innhold av K2. Natto er fermenterte bønner og som gammelost og rakfisk er det mer for den som er oppvokst med det og spesielt interessert, fremfor nye prøvetakere. (Actually,it´s guey and tastes awfully)

Derfor er det viktig å ta tilskudd. Et tilskudd av K2 kan bidra til å forebygge hjerte- og karsykdom med opptil 50 prosent og øke bentetthet hos kvinner i overgangsalderen med over 70 prosent. I tillegg har det vist seg å ha en positiv innvirkning på diabetes type 2 og demensutvikling.

K2-vitaminet kan tas som vanlig kosttilskudd på samme måte som du tar omega-3 og siden det er fettløselig er det en fordel å ta det sammen med fettrik mat, som for eksempel middag. Spis deg frisk. Og husk- du blir det du spiser!

------------------------------------------------------
Hvor Viktig er Vitamin D3 for Immunforsvaret og Din Helse?

Oppdatert 25.01.2011


Artikkelen om vitamin D3 gir deg svar på spørsmål rundt bruk, dosering, overdosering og D vitamin toksisitet. Har du virkelig behov for å ta vitamin D3 tilskudd?

Innholdet i denne artikkelen er ikke ment å erstatte legekonsultasjon ved sykdom. Oppsøk alltid hjelp fra fagpersonell dersom du er syk eller uvel.

Temaoversikt for HealthierEurope.info sin vitamin D artikkel:

01. Hvor Viktig Er Vitamin D3 for Din Helse?
02. Får Du Nok D Vitamin fra Solen?
03. ”Mirakelvitamin” eller ”Solskinnshormon”?
04. Hvor Viktig er Vitamin D3 for Immunforsvar og Helse?
05. Vitamin D3 Dosering; Hva Anbefales for Optimal Helse?
06. Vitamin D3 gir Økt Prestasjon for Idrettsutøvere og Eldre
07. Kan Jeg Overdosere Vitamin D3?
08. Hva er Symptomer på Vitamin D Overdosering?
09. Kontraindikasjoner – Økt Risiko
10. Noen Sykdommer Forbundet Med Lave Vitamin D Nivåer
11. Naturlige Vitamin D3 Kosttilskudd

01. Hvor Viktig er Vitamin D3 for Din Helse?

Vitamin D har fått mye oppmerksomhet i media i det siste fordi studier de senere år har gitt oss en helt ny forståelse av hvor viktig D vitamin er for vår helse og livskvalitet. Omtrent alt vi vet om dette hormonlignende ”vitaminet” kommer fra de siste 10 – 12 årene. Nyere forskning viser at de fleste av oss har alt for lave verdier av det supersunne ”solskinnshormonet”, vitamin D.

Hele 50 prosent av Norges befolkning får i seg for lite D vitamin, viser blant annet en rapport fra Avdeling for Ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Bedre blir det heller ikke når dagens anbefaling på 7.5 µg (mikrogram) i følge flere forskere, leger og ledende ernæringseksperter er basert på fullstendig utdatert ”vitenskap” og ligger alt for lavt!

I dag er D vitamin, og da spesielt vitamin D3, assosiert med en lang rekke livsviktige prosesser i kroppen. Vitamin D3 er kort fortalt den mest aktive delen av vitamin D som kroppen produserer i huden. Vitaminet regulerer i følge studier over 1000 ulike gener og virker inn på langt mer enn beintetthet som det oftest har vært fokusert på her til lands. D vitamin motvirker en rekke former for kreft, aktivisere og forsterker immunforsvaret og beskytter mot diabetes, influensa og hjertesykdom. I tillegg hjelper og beskytter vitamin D deg mot depresjoner, aldersrelaterte plager, Alzheimer sykdom og autoimmune sykdommer, for å nevne noe.

Dr. Mercola hevder at opptil 80 prosent av alle former for kreft forhindres ved optimale vitamin D nivåer. Han sier videre at vitamin D trolig er den beste "kjemoterapi agenten" tilgjengelig for behandling av kreft til nå. Se også hva den prisbelønnede legen, og mannen bak Synergy sitt ProArgi-9 Plus kosttilskudd, Dr. Joe Prendergast sier om vitamin D.

-----------------------------------------------------
 
Kommentarer


Tar selv daglig,1/2 time før lunsj en K2+D3 tablett og må si at jeg også føler meg meget bedre.


Administrator
THE OTIUM  POST 


17/09/2014

Statens diskriminering av eldre i Norge og utlandet.

                                    


NOR-ALLIANSEN
Fra: Oluf A Martins

Leder

Til/To,Kopi til/Copy to:
Marius Reikeraas,
NorAlliansens globale nettverk/samarbeidspartnere


 

Statens diskriminering av eldre i Norge og utlandet.
 

Eldres rettigheter

1. Den årlige underreguleringen på 0,75 % i forhold til vanlige lønnsmottakere bør fjernes fordi tapet over pensjonistårene akkumuleres, noe som betyr at over tid gir dette utslag i en urimelig forverring av levestandarden for pensjonister - en pensjonsavkorting på ca. NOK 250.000,- i løpet av ca. 20 år. Betyr dette at Stortinget mener at pensjonister ikke trenger kompensasjon for inflasjonen på samme måten som lønnsmottakere?


2. Trygdeavgiften bør senkes for pensjonister. Økningen fra 3 til 4,7 %, samt den ytterligere økningen på 0,4 % fra 2014, til sammen 5,1 % har og vil gi en skatteøkning til pensjonistene som må betegnes som svært uheldig og urettferdig sammenlignet med lønnsmottakere som totalt betaler 8,2 % for både helse- og pensjonsforsikring.


Avgiften er 9,1 % for frivillig medlemskap i folketrygden for utvandrede pensjonister som for eksempel har emigrert til lavkostlandet Thailand der sykehusbehandling bare koster en brøkdel av tilsvarende behandling i Norge. Disse frivillige medlemmene får heller ikke full dekning for sine helseutgifter i forhold til de som er bosatt i Norge. Alternativt bør satsene og grensene for skattefradraget for pensjonistene øke mer enn det inntektsutviklingen skulle tilsi.


En diskriminerende praktisering av NAV tjenester til eldre i forhold til lønnstakere er stadig nevnt i media. Et eksempel er tilskudd/hjelp fra NAV til foreldre med barn som trenger oppfølging døgnet rundt. Pårørende til eldre/uføre personer har ikke denne tilsynsrettigheten.


 

3. Prosentsatsen for minstefradraget og øvre grense bør være den samme for pensjonsinntekt som for lønnsinntekt. Budsjettet for 2014 går motsatt vei. Dette er en forskjellsbehandling av vanlige pensjonister som etter å ha gått av med pensjon maksimalt må nøye seg med 2/3 av den inntekt de hadde som lønnsmottakere. Vi er oppmerksom på at pensjonister ikke har utgifter i forbindelse med sitt arbeidsforhold,men dette blir utlignet med større utgifter til helse/medisiner.


4.Folketrygdens grunnbeløp - G, er i dag avhengig av sivilstand, og blir redusert til 90 % i neste års budsjett dersom begge ektefeller mottar alderspensjon fra folketrygden. Det er en myte at pensjonister har mindre utgifter enn yrkesaktive. Samtidig vil vi oppfordre regjeringen til at denne reduksjonen bortfaller helt umiddelbart. Det er ingen ting som tilsier at man trenger å bruke inntil fire år på en slik avkortning.


Finansiering av øket minstepensjon gjennom økte skattesatser for andre pensjonister kan vi heller ikke se at myndighetene har hjemmel til - hvis vi ser bort fra ikke-juridiske bindende avtaler med partene i arbeidslivet som ikke har som oppgave å ivareta interessene til pensjonistene - i utlandet og i Norge.


5. Kildeskatten:
Denne "skatten" på 15 % blir trukket fra alle pensjoner som sendes til utenlansdboende pensjonister
 som har valgt å tilbringe sine siste år i et varmere klima i et land der en kan overleve på en liten pensjon. Vi kaller den en årlig straffeavgift på utflytting. Vi gjør oppmerksom på at Norge gir ikke noen form for gjenytelse for denne avgiften (skatten). Den er med andre ord en ren konfiskering av opparbeidede rettigheter. 
 
En minstepensjonist i Norge betaler ingenting i skatt eller for medlemskap i Nav. Hvis han flytter til utlandet,blir han ilagt 15 % kildeskatt, og må betale 9,1 % av sin bruttoinntekt for å få norsk helsedekning, altså nærmere 25 % skatt. Men KUN hvis han registrerte seg opp til 3 mndr. etter utflytting. Dersom han har noe igjen, vil landet han bor i skattelegge dette etter reglene der. 

6. Rettsregler for skattemessig utflytting (emigrasjon) til utlandet, (1+3  års-regelen)

Skatteetaten har ikke fått samme beskjed som Stortinget fikk i forkant (eller som premiss) for den såkalte «fireårsregelen» nemlig at Norge hadde klare regler for skattemessig innvandring, men at tilsvarende entydige regler ikke fantes for skattemessig utvandring.

Men slik Finansdepartementet uttrykte det i Ot. Prp. Nr 42 (2002 - 2003) er det vel neppe noen tvil om at Stortinget aldri har ment å diskriminere utvandrerne i forhold til innvandrerne når de skriver:

"2.2.3 Opphør av skattemessig bosted i riket, 2.2.3.1 Emigrasjon. Skatteloven har ingen bestemmelser om opphør av skattemessig bosted i forbindelse med utflytting. Skattemessig utflytting formuleres i praksis som det motsatte av innflytting: en persons skattemessige bosted i Norge opphører når vedkommende tar fast opphold i utlandet og har til hensikt å bli der ikke bare midlertidig (varig opphold i utlandet/emigrasjon).

Hensikt om å ta varig opphold i utlandet foreligger når vedkommende har brutt sin faste tilknytning til Norge. I Ot. prp. nr 86 (1997-98) side 33 er det i omtalen av emigrasjon uttalt at: «... det i hvert enkelt tilfelle må vurderes om vedkommende etter en helhetsvurdering har brutt tilknytningen til Norge. Ved vurderingen legges det blant annet vekt på om vedkommende beholder eiendom som kan tjene som bolig i Norge, hvor familien bor og lengden og hyppigheten av opphold i Norge. Det er en forutsetning for emigrasjon at vedkommende oppholder seg i utlandet"

Etter vår mening er dette et brudd på inngåtte skatteavtaler.

Når pensjonistorganisasjonene går sammen om å anbefale at over 1 million pensjonister med familie ved neste valg stemmer på det/de partier som programfester at de vil reversere den ovenfornevnte diskrimineringen av pensjonister, vil dette avgjøre resultatet av neste års lokalvalg og stortings valget om tre år.

Jeg viser for øvrig til ubesvart eller ufullstendig besvart korrespondanse med Finansdepartementet fra de siste tre årene. Jeg går ut ifra at både våre brev og svarene er journalført av departementet.Med vennlig hilsen  Oluf A. Martins - Leder

  for: NorAlliansen- The Northern Alliance Global (NAG)
  The Global Organization for Scandinavian Expatriates.


  ___________________________________


  Kommentar


  Baade Erna Solberg,Siv Jensen, samt andre Regjerings og Stortingsmedlemmer har blitt sendt denne lenken til en supplerende post i The Otium Post.

  Regjeringen vurderer kildeskatten

  Det er nok etniske minstepensjonister som nå får lide for den tøylesløse innvandringspolitikken til AP over mange år. Grunnet mye arbeidsledighet i denne gruppen som gjennomsnittelig har lav eller ingen utdanning,ender de også opp med minstepensjon som holdes lavere enn ansvarlig. Det skulle ha vært laget en separat ordning kalt «innvandringspensjon»,da de fleste ikke vil ha oppnådd minimums botid i Norge.  Det er en skam at etniske minstepensjonister med full botid skal lide for det.

  Det kan være seg husmødre som har stelt for familien hele sitt liv, eller private næringsdrivende som har hatt tilstrekkelig omsetning til å ikke ha vært noen byrde for samfunnet,men tvert om har tilført staten skatter og avgifter. Da de ikke har hatt noen overskudd,har det heller ikke vært adgang/mulighet til å trekke pensjonsinnbetaling fra regnskapet,og man ender til slutt opp som minstepensjonist,som i mitt tilfelle.


  JEG mener selv at minstepensjonen absolutt burde økes til et levelig nivå.  Mener også at minstepensjonister som bosetter seg i andre land av en eller annen god grunn,skulle kompenseres for deres tap av gratis medlemskap i folketrygden, gratis medisiner o.s.v. I utlandet påløper det store utgifter til privat helseforsikring,og som regel blir det til at man går foruten. De skulle også beholde sin rett til å benytte minsteskatt fradragsregelen. Som det er,er ALLE  rettigheter som tilkommer minstepensjonistene bosatt i Norge,fratatt samme,bosatt i utlandet.

  Det skal bli spennende å see om våre gjentatte henvendelser om fjerning av kildeskatten får noen innflytelse på regjeringens vurderinger.

  Administrator
  THE OTIUM POST                                                           Pageviews since Nov 2013   13/09/2014

   Regjeringen vurderer kildeskatten

   Vurderer kildeskatten      

                                             

   Arbeidet med å vurdere kildeskatten har begynt, skriver Siv Jensen.

   STIG FLESLAND - SKATTEBETALEREN -Publisert: 09.09.2014 10:48

     

   Regjeringen har i sin politiske plattform sagt at kildeskatten skal vurderes.


   Les mer om kildeskatt og skatt i utlandet her

   I et svar på et skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) skriver finansminister Siv Jensen at dette arbeidet nå er påbegynt.

   Hans Olav Syversen (KrF): I forrige periode innførte stortingsflertallet den såkalte kildeskatten. For å unngå dobbeltbeskatning kreves det dokumentasjon fra skatteyter, men fra mange hevdes det at det krever svært mye arbeid for å få frem tilfredsstillende dokumentasjon. Dette spørsmålet er jo også indirekte berørt i regjeringserklæringen. Hvordan ser finansministeren på selve kildeskatten, herunder mulige forenklinger for den enkelte skatteyter?

   Siv Jensen: Stortinget vedtok i 2009 bestemmelser i skatteloven om skatteplikt for pensjonsutbetalinger fra Norge til personer bosatt i utlandet. I skattevedtaket for 2010 og senere år er satsen for kildeskatt på personinntekt fra pensjon satt til 15 pst. Regjeringen har i sin politiske plattform sagt at den vil vurdere kildeskatten.

   Arbeidet er påbegynt i Finansdepartementet og vil bli gjennomført i samarbeid med Skatteetaten. Gjennomgangen vil også omfatte de administrative sidene ved kildebeskatning av pensjoner, herunder hvordan oppkrevingen av kildeskatten til Norge samvirker med skatteforpliktelser som pensjonistene har i de land hvor de er bosatt. Jeg ønsker ikke på nå å foregripe hvilke konklusjoner jeg vil trekke. 

   ___________________________________________ 

   Interview i Thailands Tidende med Siv Jensen før valget :

   _____________________________________________________

    

   Kommentar:   I fem år har minstepensjonistene bosatt i utlandet slåss mot den blodige uretten som ble påtvunget dem ved innføringen av kildeskatten,samt også fratatt ALLE rettigheter som tilkommer minstepensjonistene bosatt i Norge.

   Dette er et klart brudd på både Norges grunnlov samt menneskerettighetstraktaten som Norge har underskrevet hos ECHR i Strasbourg. 

   Jeg mottok også et brev fra Ligningskontoret at jeg var fritatt fra å betale SKATT til Norge fra 2004. Stor var min forbauselse da jeg,7 år etter å ha flyttet ut til Brasil,blir tvangstrukket 15% skatt hver måned til dags dato. Dette er jo regelrett kontraktbrudd? Dessuten sier grunnlovens §97 at ingen lov kan ha tilbakevirkende kraft.

   Se også min fortvilede faxmelding til menneskerettsdomstolen ECHR som ingen en gang gadd å besvare.   Ærlig talt folkens,her er det MYE som MÅ rettes opp av den nye regjeringen!
    
   Siv Jensen LOVET før valget å fjerne kildeskatten for ALLE.

   Erna Solberg lovet SKRIFTLIG å fjerne de eksisterene,uoverkommelige dokumentasjonskravene for å  slippe å betale kildeskatten.

   "I det minste,dropp kildeskatten for de lavest lønnede samt gi dem tilbake samme rettigheter som sine likelønnede i Norge.  Det er et lovbrudd å forskjellsbehandle en liten gruppe mennesker."


   Administrator
   THE OTIUM POST
   Se vedheng :