The Otium Post

The Otium Post

31/05/2015

TTIP - THE BIG HEIST !!                  TTIP  -  THE BIG HEIST

                   POPULATION RESOURCE-LABOR UNITS- i.a.

the non-thinking,hard working,law abiding,tax paying,God fearing death slaves. 
Do you want me to draw you a picture?

TTIP beats all of the most famous scams carried out in history,and our governments certainly have been caught with their pants down, as gullable nitwits.

Cleverly,the assailants wraps us up in a foggy maze of juridical demands to achieve  riches beyond your dreams.    Does it not sound like the Devil on top of the mountain offering all your wishes come through,if you believe in him and jump?

Only, just before we jump, a young man suddenly looks up from his juridical indoctrination papers and shouts: "HEY !!  Wait a minute !!   "The emperor does not wear ANY clother!!"

We now see the emperor and his men are wearing life jackets, clutching their ill gotten gains in little bags busily filling up their escape rubber rafts from HUGE financial bubbles while the dollar,burning,sinks in the West.

Stop reading the fine print in this NO WAY, NO GO  agreement leading nowhere,and face the facts.  It is staring you right in the face.


Angela Merkel´s message to the people:

-----------------------------------------------------------

Skal jeg tegne et bilde for deg?

TTIP slår alle de mest kjente svindlene i historien, og våre regjeringer har blitt tatt med buksene nede, som godtroende molboer.

Nettet,konstruert av deres egen gruppe juriste,vikler oss inn i en tåkete labyrint av juridiske krav for å skulle kunne innhøste rikdom større enn du kunne drømme om.  Høres det ikke ut som djevelen selv på toppen av fjellet som lover alle dine ønsker å  gå  i oppfyllelse, hvis du bare tror på ham og hopper utfor?

MEN, like før vi hopper, ser en ung mann plutselig opp fra sine juridiske indoktrinerings-dokumenter og roper: "HEI !! Vent et øyeblikk !! " Keiseren har jo ingen klaer på  seg !! "

Vi ser nå alle at både keiseren og hans menn er iført redningsvester, mens de klamrer seg til sine ulovlig tilegnede formuer, travelt opptatt me å pumpe opp sine gummiflåter fra enorme finansielle bobler, mens en brennende dollar, synker i Vest.


Slutt å lese de små  skriftene i denne, IKKE TALE OM - UUTFOERLIGE, avtalen som leder ingensteds hen, og innse fakta! Den stirrer deg rett i ansiktet.

----------------------------------------------------

Etter å ha studert en rekke artikler om TTIP frihandelsavtalen,samt tilstanden i den amerikansk økonomi, tilgjengelig over Internett, har puslespillet av denne svært hemmelig avtalen begynnt å ta form.

Faktum er, USA og dollaren er på vei mot den største resesjonen i sin historie, knapt berget i 2008-2012, og tidligere reddet av en mann, Adnan Sakli som for en stund ble garantist for hele verdens økonomi.

De amerikanske investor mogulene er nå livredde for å miste sin oppsamlede rikdom og vil gjøre HVA SOM HELST for å redde sine penger på bekostning av andre land og andre mennesker. Derfor TTIP, som et middel til å tjene raske penger basert på svik og løgn, som prøver å kjøre igjennom en transatlantisk avtale med EU-kommisjonen som inneholder en klausel om å oppløse de fleste av våre sikkerhetslover, legger landet åpent til fri plyndring av TTIP gribbene.

Klær og andre varer produsert i 3dje lands fabrikker med barnearbeid, uten sikkerhet eller rettigheter for de ansatte eller sikkerhetskontroller av produktene.

Her også for gen-manipulerte avlinger og forbruksvarer, produsert billig og importeres tollfritt til Europa og USA.

Kjemikalier og menneskelige legemidler, også produsert under samme forhold og mangel på tilstrekkelige produktkontroll, vil, med alle sikkerhetskrav fjernet, være en rask måte å bygge formuer på bekostning av sikkerheten og helsen til folk i Europa og USA.

Lav produksjonskostnad, frihandelsavtalen og fjerning av alle tradisjonelle sikkerhetsbestemmelser vil sikre en rask fortjeneste på sine investeringer, på bekostning av både helse og arbeidsplasser for den gjennomsnittlige mannen i gata.

En del av avtalen vil også tillate privat innkjøp i offentlige tjenester som helse service, sykehus, eldreomsorg osv, med en enveis klausul som forbyr senere tilbakekjøp av det offentlige.

Vår norske regjeringen har allerede løsnet opp til ideen om private økonomiske deltakelse i eldreomsorgen, samt lage lokale kommunale beslutninger i hemmelighet bak lukkede dører før de sendes til regjeringen for godkjenning. I skrivende øyeblikk, planlegger regjeringen å fjerne de vanlige 12 jury-medlemmer i en rettssak, i bytte for en hånd full forhåndsvalgte meddommere, som alle selvsagt vil snakke med samme stemme.

Den siste sparket til et lovløst Europa er at ethvert selskap som føler at deres salg har blitt hindret av lokale krefter, kan saksøke landet i sin egen domstol uten representasjon av det tiltalte landet som kan bli bøtelagt millioner av dollar.

I kaoset etter dollarens forfall verden over, vil Bildeberg Group og TTIP fortsette å blomstre på elendigheten av sultende mennesker forvandlet til slaver.

"Sic transit Gloria Democratia!"

Man begynner også etter hvert å læ re deres ´modus operandi´ som er nedskrevet I lovene til Illuminati som alle de andre tilhørige losjer og avdelinger må følge. Lik djevelen selv,lyver de alltid og benytter forskjellige metoder og verktøy til å skape strid mellom menneskene med store tap av liv,frihet og eiendom,som de belønnes med øket prestisje og rikdom. Illuminati er m.a.o djevelens verktøy for å manipulere menneskenes liv og tilstand.

ISIL´s overgrep og utslettelse av folkeslag I Syria og Irak har forårsaket en massiv menneskeflukt til Europa/EU landene med store tap av menneskeliv. Vi snakker her om rundt 50.000 flyktninger som krysser over til Italia,et liknende anntall sjøveien til Grekenland og nå også over land med bl.a. sykler og andre transportmidler rundt 80.000 flyktninger som er stadig økende.

Debatteringen I EU og Norge om kvoter av flyktninger er nå totalt bortkastet da det ikke er mulig å motta slike menneskemengder uten totalt kaos. Disse flyktningene er ikke språkkyndige,har ingen utdannelse og blir totalt avhengige av sosialhjelp til helse,mat og husly I uoversiktelig tid. Til sammenlikning med et skipsforlis hvor det kun er én livbåt tilgjengelig,fyller man den for full,synker den med alle ombord. For å overleve tar man kun et forsvarlig antall ombord og lar resten få noe å flyte på til evt. redning kommer.

Denne menneskeflukten er planlagt for mange å r siden for å skape kaos innenfor EU landene,samt for å fjerne all nasjonal tilhørighet for å lage en homogen menneskerase som med tid skal bli ett verdensfolk av slaver for de mektige og mørke kreftene til Illuminati I deres planlagte ´The New World Order´ Dette er beskrevet I detalj I en av de andre innleggene I The Otium Post.

Hvem andre, uten Bildeberg Group og TTIP kunne ha laget en slik djevelsk avtale for å dekke sine egne ryggen i en økonomisk krise?

Bedre være uten TTIP, stramme inn våre belter og starte på nytt, for å skaper en ærlig verden i vårt ansikts sved, uten avhengighet av banker med forlokkende, men falske tilbud.


The Oracle
THE OTIUM POST30/05/2015

All makt overgis til private TTIP - Bildeberg Group and Illuminati


POPULATION RESOURCE-LABOR UNITS- i.a.
the non-thinking,hard working,law abiding,tax paying,God fearing death slaves. 


All makt overgis til private TTIP - Bilderberg Group and Illuminati

Statsminister Solberg er i ferd med å overgi all makt til den PRIVATE jødiske organisasjonen the Bilderberg Group and the Illuminati gjennom deres `TTIP frihandelsavtale´,med full støtte av de andre regjeringspartiene.

Det Norske folket har gjennom folkeavstemminger over flere år,unngått medlemskap i EU men blir nå uspurt og uvitende tvunget inn i en enda verre avtale som umyndiggjør både norske og europeiske domstoler,fjerner alle våre importforbud mot skadelige varer og fjerner samtidig vårt demokrati og vår folkerett.

Hvordan er det mulig at HELE regjeringen samt stortingsrepresentantene blitt lurt trill rundt av både EU Commission samt TTIP´s representanter? Grunnen er nok at hele vår presse har fått munnkurv av regjeringen da dette viktige temaet ikke har blitt berørt i de siste par årene,bortsett fra et par tidligere artikler som alle forsøkte å overbevise folket om viktigheten for Norges medlemskap.  Vi skulle selge vår norske sjel i bytte for en mindre økning i våre rike bedrifter og butikk kjeder,som også vil bringe med seg massiv arbeidsledighet.

Gjør man en ´Google´på Internet finnes det hundrevis av artikler om TTIP - Bilderberg Group og Illuminati og deres katastrofale konsekvenser for de land som tilslutter seg TTIP avtalen. Problemet er vel at ikke alle er PC kyndige nok,spesielt våre eldre borgere,mange er ikke tilstrekkelig engelsk kyndige til å følge med i hva som foregår,og vår egen presse har sveket sitt folk ved ikke å gi tilstrekkelig informasjon om TTIP´s virkelighet. 

Denne gruppen eier/kontrollerer ALLE storbankene og media rundt om i verden samt hele Hollywood´s filmproduksjon.  Deres representanter er å finne i alle de viktigste posisjoner i USA´s regjering,ja selveste president Obama er jødisk og medlem av gruppen. I rundt syv  år har gruppens representanter og lobbyister infiltrert Europas regjeringer for  å  kunne  påvirke godkjenning av den endelige avtalen.

Gruppen som investorer og banker er også ansvarlig for den enorme finansielle ´boblen´ som  nå er i ferd med å sprekke og dollaren er på bristepunktet. DERFOR forsøker de  å  HASTE igjennom avtalen innen utgangen av 2015 for å oppnå større omsetning av deres varer UTEN kontroll,beskytte deres enorme oppsamlede avkastninger og investeringer,
samt spre den økonomiske byrden over andre land.

Millioner av borgere rundt om i verden er allerede i protest mot TTIP og dens konsekvenser. Dette kan IKKE oversees av deres regjeringer.

Dette har blitt en maktkamp mellom koldblodige,mektige industrier som vil ha verdens-kontroll over folket,men som de samtidig er avhengige av for å øke sin omsetning. De vil bestemme våre arbeidsvilkår samt aksept av deres varer uten protest mot deres gen-modifiserte produkter med skadelige virkninger for befolkning, jordbruk og atmosfæren.  


INGEN andre enn folket, gjennom vår folkevalgte,lyttende regjering, skal bestemme hva som er best for forbrukerne og vårt land.

For Gud´s skyld,stikk ikke hodet i sanden men lær deg å bruke ´googling´ på internet for  å  følge med på hva som er i ferd med å skje,da det er tydelig at vår presse og regjering har totalt  forrådt oss,og vil holde oss i mørket helt til avtalen er underskrevet,uten vei tilbake. Google har en utmerket oversetter på nettet så alle artiklene kan leses på norsk om ønskelig.

Jeg har i årenes løp satt meg grundig inn i disse sakene og jeg må innrømme at jeg er svært bekymret over utviklingen som vil ha katastrofale følger for Norge og Europa.ILLUMINATI
---------------------------------------------------


All power consigned to private TTIP - the Bilderberg Group and the Illuminati


Prime Minister Solberg is about to surrender all power to the PRIVATE, Jewish organization the Bilderberg Group and the Illuminati through their `TTIP free-trade agreement', with the full support of the other coalition parties.

The Norwegian people have through referendums over several years, avoided joining the European Union but are now without consultation, forced into an even worse deal making invalid both the Norwegian and European courts, removing all our import bans on harmful products,also removing our democracy and our people´s rights.

How is it possible that the ENTIRE government and parliament have been outwitted by the EU Commission as well as representatives of the TTIP'?  The reason is probably that our entire press has been muzzled by the government, as this important issue has not been touched in the last few years, apart from a couple of previous articles trying to convince people of the importance of Norway's membership. We should sell our Norwegian soul in exchange for a minimal 1% increase in turnover for our large companies and retail chains, which will also bring with it massive unemployment.

Doing a 'Google' on Internet, there are hundreds of articles about TTIP - Bilderberg Group and the Illuminati and their disastrous consequences for the countries joining the TTIP agreement. The problem is, while not everyone is sufficiently computer literate, especially our older citizens, many are also not sufficiently English literate to keep up with what's going on, and our own press has betrayed our people by not providing sufficient information about TTIP's reality .

This group owns / controls ALL large banks and media around the world and all the Hollywood film studios. Their representatives can be found in main positions in the US government, yes president Obama himself  is Jewish and a staunch member of the group. For about seven years, the groups representatives and lobbyists have infiltrated European governments in order to influence the approval of the final agreement.

This group of investors and bankers are also responsible for the huge financial 'bubble' which now are about to burst and the dollar is at breaking point. THEREFORE the attempt to ´fast-track´the agreement by the end of 2015 to achieve greater sales in their conglomerates WITHOUT control in order to protect their vast accumulated wealth and investments, as well as sharing the financial burden with other countries.

Millions of citizens around the world are already protesting against the TTIP and its consequences.  This can NOT be ignored by ANY governments.

This has become a power struggle between cold-blooded, powerful industrialists seeking world control over people, on whom they also rely on for the increase of their revenues. They seek to determine our working conditions and the acceptance of their goods without protest against their genetically modified products with harmful effects for the population, agriculture and the atmosphere. 

NO one, BUT the people, through our elected,listening governments, should decide what is best for consumers and our country.

For God's sake, do´nt put your head in the sand but learn to do 'googling' of the internet to keep up with what is about to happen, as it is obvious that our media and governments have totally betrayed us, keeping us in the dark until the agreement is signed, with no turning back. 

Google has an excellent translater on-line, so all the articles can be read in Norwegian if desired.

I have over the years thoroughly investigated these cases and have read hundreds of articles about TTIP - Bilderberg Group - Illuminati and more,and I must admit that I am very concerned about the developments which can have catastrophic consequences for Norway and Europe.Administrator
THE OTIUM POST28/05/2015

MEPs accused of ‘betraying the European people’ in TTIP vote


MEPs accused of ‘betraying the European people’ in TTIP vote

epThe voice of the European people was ignored today when members of the European Parliament’s trade committee agreed a resolution backing the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) for the full parliament to vote on next month.
The vote flies in the face of European public opinion, with almost two million people signing a European Citizens’ Initiative opposing the secretive EU-US trade deal.
The full European Parliament will now vote on the compromise text at its next plenary in Strasbourg during the week of 8 June.
War on Want Executive Director John Hilary said: “Millions of people across Europe have said no to TTIP, in the strongest trade campaign we have ever seen. Yet MEPs have turned their backs on their own constituents, choosing instead to side with the business lobbyists of Brussels. This is an outright betrayal of the European people, and we shall not forget it.”
MEPs also backed the European Commission's controversial proposal for an ‘investor-state dispute settlement’ (ISDS) system, which grants privileged powers to foreign corporations.
The text presented by committee chairperson Bernd Lange at the eleventh hour dropped a key phrase rejecting the use of ISDS, and supported instead the new proposals for ISDS in TTIP introduced by EU Trade Commissioner Cecilia Malmström earlier this month.
Lange was publicly criticised by other MEPs for the procedure adopted in pushing through his support for ISDS.
There have been a slew of publicised ISDS cases highlighting how corporations have sued states for laws protecting public health and the environment, among others.
ISDS was removed from TTIP negotiations in January 2014. The European Commission later conducted a public consultation which received a record 150,000 responses, over 97% of which were against ISDS.

--------------------------------------------------------

The Commission's environment directorate (DG ENV) had initially planned to propose a definition of endocrine disruptors by December 2013, paving the way for regulating the substances. But in July that year, the Commission's Secretariat-General decided to undertake an impact assessment, delaying the long-awaited strategy.
This led Sweden to sue the Commission for breaching a bargaining agreement.
However, Andriukaitis reiterated the fact that decisions at the Commission are "collegial", meaning all departmnents need to be involved. "I undertake to deliver on this important file as quickly as possible. But we cannot put the cart before the horse," he said, adding "Without deep and rigorous assessment we are all prisoners of our emotions."
The scientific criteria to define the hormone affecting chemicals is now not likely to be ready before 2017, four years after the initial deadline set by the European Parliament.
Known examples of endocrine disrupting chemicals include phthalates (a plastic-softener), brominated flame retardants (often used in household textile or furniture) and metals like lead and mercury. Some endocrine disrupting chemicals occur naturally, while synthetic varieties can be found in pesticides, electronics, personal care products and cosmetics. They can also be found as additives or contaminants in food.
------------------------------------------------------------------------------


NOTES TO EDITORS
For further information and interviews, contact John Hilary on +44 7983 550727 or Mark Dearn on +44 7804 289680.
Over 1.94 million people from across Europe have signed the European Citizens’ Initiative against TTIP and CETA, including more than a quarter of a million from the UK; see here.
The European Commission’s consultation on TTIP was completed in July 2014; to see the results, visit here.
----------------------------------------------------------

Kommentarer:

The problem is that TTIP ´sleepers´ have already been maneuvered into the most important positions in Europe over many years,and now,just a question of signatures from pre-converted TTIP followers.
The prime minister of the UK,his Chancellor of the Exchequer,a board member of the infamous Bilderberg Group/Illuminati for 10 years are both set for membership.
Cameron´s red herring promise of a public referendum on EU membership in 2017, possibly all of two years AFTER signing the TTIP agreement,which forbids the UK to make ANY changes detrimental to their businesses or intentions,is an unbelievable ploy to fool his people.
The same is happening all over Europe,even the EU Trade Commissioner is ALL GO for membership.
ONLY the people can now stop this monstrosity from happening by refusing to accept the TTIP concept,and do a total boycott on the new TTIP business ventures and all their goods,should it,against my belief,become a reality in Europe,including non-EU member Norway.
DO NOT ACCEPT TTIP OR ANY OF IT´S CONCEPTS - PROTEST&BOYCOTT !!!
Administrator
THE OTIUM POST
27/05/2015

- Myndighetene kan ikke bare endre vilkarene og si "Vi har lurt deg!"

I morgen møter Carl I. Hagen i Borgarting Lagmannsrett.LINE BRUSTADlbr@dagbladet.no
onsdag 27. mai 2015, kl.19:48(Dagbladet): Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen har saksøkt statenfor det han omtaler som et «pensjonsran».

Saken kom først opp i Trygderetten i fjor. I morgen og på fredag skal den opp til ny behandling i Borgarting Lagmannsrett.
- Jeg har sett fram til dette, og gleder meg. Jeg har selv laget en tykk stevning mot Statens pensjonskasse, som er grundig, sier Hagen til Dagbladet.

Endret reglene

Bakgrunnen for Hagens søksmål er hans egen pensjonsregulering og hva som skjedde før og etter innføringen av pensjonsreformen i 2012.

Hagen ble pensjonist før dette, og mener at hans pensjon derfor skal reguleres etter de reglene som gjaldt fra før 2012.
- Jeg ble pensjonist i 2010, og i hele min tid som innbetalende premiebetaler til pensjonskassen har det stått at stortingspensjonistenes pensjon skal være 66 prosent av stortingsgodtgjørelsen, sier Hagen til Dagbladet.

Da pensjonsreformen ble innført, ble stortingspensjonene regulert i takt med den allmenne lønnsutvikling med minus 0,75 prosent, noe som også ble gjeldende for de løpende stortingspensjonene.

- Grunnlovsstridig

Hagen mener dette strider med Grunnlovens paragraf 97 om at ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft.- Her kan ikke myndighetene bare endre vilkårene og si at «vi har lurt deg, nå vil vi regulere din pensjon i takt med lønnsveksten med minus 0,75 prosent», sier Hagen.

- For dette skjedde året etter at jeg ble pensjonist, fortsetter han.

- Og det blir da i strid med Grunnlovens ånd og prinsipper om at ingen lov skal kunne ha tilbakevirkende kraft, sier Hagen.


- Må endre grunnloven

- Hvor mye taper du på den nye ordningen?

- Om jeg lever til jeg er 84, taper jeg mange hundre tusen kroner, så vidt jeg erindrer.
- Mitt poeng er det prinsipielle ved at Grunnloven brytes.  Dette rammer mange som har betalt pensjon gjennom hele livet, og som det i dag er for seint å skaffe seg noen tilleggspensjon for. For alle har blitt pensjonister, fortsetter Hagen.

- Hva slags forhåpninger har du til at saken nå skal opp i retten?

- Jeg håper norske domstoler forsvarer den norske Grunnloven og setter en grense for hva som kan gjøres av Stortinget. Stortinget må endre Grunnloven om de skal gjøre det De må fjerne paragraf 97.

- Foreligger ingen brudd

Advokat Ketil Bøe Moen hos Regjeringsadvokaten representerer staten i denne saken. Han sier til Dagbladet at den lovendringen som ble vedtatt etter statens syn holder seg innenfor grensene som både Grunnloven og menneskerettighetene oppstiller.  - Det betyr at de reglene Stortinget vedtok for stortingspensjonistene, kan anvendes også overfor Carl I. Hagen, sier Ketil Bøe Moen. 

Om Hagens påstand om at lovendringen innebærer et brudd på Grunnlovens paragraf 97, sier Bøe Moen:

- Statens syn er at det her ikke foreligger noe brudd på verken Grunnloven paragraf 97 eller andre bestemmelser som Hagen bygger på, men nærmere argumenter rundt dette er det naturlig at fremføres i retten i morgen og på fredag. 
 --------------------------------------------------------


Kommentar:


Jeg er HELT på Hagens side vedr. ´sviket´ som blev påført oss pensjonister allerede bosatt i utlandet mange år før disse nye trekkene i våre pensjoner ble innført. Har selv skriftlig avtale fra kemneren i Kristiansand at jeg ikke lenger er skattepliktig til Norge da jeg utflyttet til Brasil i 2003. Det var ikke snakk om ´hvilken skatt´ men ALL skatt !!

Likevel, 7 år deretter blir min minstepensjon plutselig trukket med en 15% ´kildeskatt´?? Er ikke dette både kontraktbrudd samt brudd på vår grunnlovs §97.

ALTERATIONS. En videre sier internasjonal lov at endres navn/begrep paa den kontrakten gjelder,er kontrakten ikke lenger gyldig. Spesielt hvis den med hensikt blir mindre fordelaktig for den tapende part.

Jeg var benevnt ´minstepensjonist´ da jeg gikk av med pensjon. Dette ble med hensikt endret til ´pensjonist´ av finansminister Kristin Halvorsen,og da kildeskatten ble innført i 2003,ble den gjeldene for ALLE ´pensjonister´ bosatt i utlandet. Minstepensjonistene bosatt i Norge betaler ikke denne skatten.

Samme ´triks´ble innført for kort tid siden da ´uførepensjonist´plutselig ble endret til ´uføretrygdet´, som da kom under en annen skatteklasse hvilket påførte de uføre skatt samt andre ufordelaktige trekk.

The European Court of Human Rights, ECHR, avtalen,som Norge har underskrevet, sier tydelig at ingen borger kan berøves sin eiendom ved utflytting til et annet land. Vår pensjon er en betydelig del av vår eiendom.


------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------Hagen er den eneste politiker som på vegne av FRP tar et kraftig tak for de svakeste i vårt samfunn,og ønsker ham lykke til med domsavgjørelsen.

Administrator
THE OTIUM POSTUtlyser 20 deltidsstillinger i én annonse - TTIP tilpasningen har begynt! (Part time employment)

Skaper reaksjoner på sosiale medier:Utlyser 20 deltidsstillinger i én annonse.


                                   

«Balsfjord kommune – eneste arbeidsplassen i verden der du kan ha ni jobber, og likevel ikke ha 100 prosent stilling», skriver André Ulveseter på Twitter, etter at Ballsfjord kommune la ut denne uvanlige stillingsannonsen (bildet).
I en og samme utlysning søker Balsfjord kommune etter 20 deltidsansatte til Balsfjord bo- og servicesenter. De aller fleste utlysningene har en stillingsprosent på rundt elleve til tretten prosent. Det er iJobb som først skriver om dette.
Denne annonsen har blitt delt hyppig i sosiale medier, og har skapt reaksjoner. Trine Kleiven sier at dette er «helt sprøtt» og Tom Colin skriver Balsfjord. «Drømmestedet for dyktige helsefagarbeidere... og matematikere». 

Kommunen: – Forutså ikke engasjementet 

VG har vært i kontakt med Balsfjord kommune. De var ikke forberedt på den massive responsen.
– Vi forutså ikke det helt store engasjementet for dette, men det er jo en god holdning at folk vil at det skal legges til rette for fulle stillinger. Men nå håper jeg folk er god opplyst om hvorfor det er slik, sier personalrådgiver i Balsfjord kommune, Anita Rognmo Lundhaug, til VG
Hun forklarer at de ikke ser på det som negativt å legge ut så mange deltidsstillinger, til tross for at forskning viser at norske kvinner er på verdenstoppen i å jobbe ufrivillig deltid.

– Vi ønsker som oftest å ansette i full stilling, men erfaring viser at helsestillinger har vært vanskelig å dekke opp. Når dette ikke lar seg gjøre, ser vi det som positivt at ungdom og studenter gis mulighet til å få arbeidspraksis. Vi har i alle år utlyst disse stillingene, den eneste forskjellen nå er at det er så mange små samtidig. Derfor ser det rart ut, sier Lundhaug

Hun forklarer bakgrunnen for den uvanlige utlysningen:
 – Det skjedde en turnusforandring i 1989, som nå fører til at det er mange helgestillinger som ikke blir dekt opp. Vi utlyste disse stillingene i samråd med fagforbundene, for å imøtekomme våre fast ansatte. De ønsket ikke å jobbe mer helg.

Lungdhaug forklarer at det er mange som har vært interessert i deltidsstillingene.

– Skjønner at det ser rart ut

De tillitsvalgte har akseptert denne ordningen for å få turnus-kabalen til å gå opp.
– Det har vært noen reaksjoner på den annonsen. Jeg skjønner jo at det ser rart ut, men det er en grunn til at det er gjort slik, sier tillitsvalgt ved enheten, Oddgeir Larsen i Fagforbundet til Østlendingen.

Han sier at å opprette småstillinger er den enkleste måten å løse dette på.
----------------------------------------------------------

Kommentar:
Innlysende at Balsfjord Kommune er en prøveklut for de nye deltidsarbeidsplanene til regjeringen.  Mye makt som nå blir flyttet fra kommunene til regjeringsbyråkratene.

Nettopp dette som er forbudt ved lov i ECHR om begrensning av deltidsarbeide som gjør arbeidsplasser og inntekter usikre for annsatte. Deltidsarbeide kan kun benyttes for en periode av 3 mndr. for samme annsatte.

Dette MÅ stoppes !!Administrator
THE OTIUM POST
-------------------------------------------------------------------
English translation:

"Balsfjord municipality - the only workplace in the world where you can have nine jobs, and yet not have 100 percent employment," writes André Ulveseter on Twitter, after Ball Fjord municipality entered this unusual job advertisement (pictured above).

In the same announcement seeking Balsfjord municipality for 20 part-time employees to Balsfjord residence and service. Most announcements have a vacancy rate of about eleven to thirteen percent. It is iJobb who first writes about this.


This ad has been divided into frequent social media and has created reactions. Trine Kleven says that this is "absolutely crazy" and Tom Colin writes Balsfjord. "Dream place for skilled health care workers ... and mathematicians."


Commune: - Foreseeing no commitmentVG has been in contact with Balsfjord municipality. They were not prepared for the massive response.


- We did not anticipate that any major commitment for this, but it's a good attitude that people want it to be made for positions. But now I hope people are good informed about why this is so, says HR consultant in Balsfjord municipality, Anita Rognmo Lundhaug, VG


She explains that they do not look at it as a negative posting so many part-time positions, despite the fact that research shows that Norwegian women are the world leaders in working part time involuntarily.- We would usually employ full-time position, but experience shows that health posts have been difficult to cover up. When this is not possible, we see it as positive that youth and students are given the opportunity to gain work experience. We has always advertised these positions, the only difference now is that there are so many little while. Therefore it strange, says LundhaugShe explains the reasons behind the unusual announcement:
 
- It happened a rotation change in 1989, which now means that there are many weekend jobs that are not being covered up. We announced these positions in consultation with trade unions, to accommodate our employees. They did not want to work more weekend.Lungdhaug explains that there are many who have been interested in part time jobs.Also read: Satans birth announcement in a Swedish newspaper


- Realize that it looks strangeThe union representatives have accepted this arrangement to get interns cabal to go up.


- There have been some reactions to the ad. I understand of course that it looks strange, but there's a reason why it is done so, says union representative at the unit, Oddgeir Larsen Fagforbundet to Østlendingen.He says that to create part-time staff is the easiest way to solve this.


-------------------------------------------------- --------

Comment:

Obviously Balsfjord Municipality is a testing ground for the new part-time work plans of the government. Much power now being shifted from municipalities to government bureaucrats.Precisely this is prohibited by law in ECHR on the limitation of part-time work that makes jobs and income unsafe for employees. Part time work can only be applied for a period of 3 months. for the same employee.  This MUST be stopped !!


Administrator
THE OTIUM POST

TTIP – now it gets politicalTTIP – now it gets political

By John Hilary | 

ttipblog.jpg [Related Image]
No TTIP train to Brussels, Belgium. Lobbying the European Commission. Belgium. 
Global Justice Now under a Creative Commons Licence

Debate is hotting up over the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), the notorious trade deal cooked up in secret between the EU and the United States.

With the official talks already in trouble, TTIP is now coming under renewed scrutiny from parliamentarians on both sides of the Atlantic.

In a series of forthcoming votes, the European Parliament and US Congress are turning their attention to an agreement that is becoming more toxic with every passing day.

The TTIP negotiations were launched in 2013, and there are several years before any deal could come up for final ratification.

Yet the new European Parliament elected last year is now set to hold its first plenary vote on an interim TTIP resolution during the week of 8 June, with a preliminary vote due to take place in the parliament’s trade committee as soon as this Thursday.

The schedule could still slip, given the level of controversy surrounding the resolution; the timetable has been set back once already by the blizzard of 898 amendments that were entered by other parliamentary committees in protest at the first draft.

As is now widely recognized, TTIP is not a traditional trade agreement aimed at reducing border tariffs, which are already at minimal levels between the EU and USA.

Instead, TTIP focuses on dismantling the ‘barriers’ to corporate profit that exist behind the border, namely the social standards, labour rights and environmental regulations that we hold most dear.

The impacts will be socially and ecologically disastrous: official estimates predict TTIP will cost at least one million jobs in the EU and US combined, while the resulting surge in US shale gas exports to Europe will lock us in to fossil fuel dependency for decades.

Most outrageously, TTIP is set to grant US corporations the new power to bypass domestic courts and sue European governments for potential loss of profits in a parallel judicial system available to them alone.

This so-called ‘investor-state dispute settlement’ mechanism (ISDS) would allow US companies the opportunity to demand compensation wherever they felt that their ‘legitimate expectations’ had been upset by the passage of new laws or regulations.

According to the official British government’s assessment commissioned from the London School of Economics at the beginning of the TTIP negotiations, taxpayers will be forced to pay billions if the new power is approved.

For these and many other reasons, popular opposition to TTIP is running at unprecedented levels.

The European Citizens’ Initiative against TTIP has secured close to two million signatures from across Europe in just eight months. The EU’s own public consultation on ISDS saw a record 150,000 responses, all but a tiny handful rejecting the idea of granting transnational corporations this new power. The message from the European people is loud and clear.

Yet the unelected bureaucrats of the European Commission are oblivious.

I met with Cecilia Malmström, the EU Trade Commissioner responsible for TTIP, in her private office earlier this year and asked her whether she was bothered that the people of Europe were up in arms against her.

Her response came back icily: ‘I do not take my mandate from the European people.’

Malmström’s handling of the ISDS question reveals all too clearly her contempt for democratic legitimacy.

Rather than respect the public’s rejection of her plans, the Trade Commissioner is determined to press ahead with a ‘new and improved’ version of ISDS, which singularly fails to address the fundamental issue raised in the consultation: why would we wish to give US corporations something that Malmström herself has characterized as a ‘VIP line to justice’?

As one MEP remarked caustically on being shown the new proposal: put lipstick on a pig, it’s still a pig.

Yet some parliamentarians are all too happy to go along with the fiction that Malmström’s reforms have answered the critics.

For most liberal and conservative MEPs, support for TTIP seems to transcend any belief in democracy or national sovereignty.

For many social democratic MEPs, including Labour parties from across the continent, the desire to be seen as trusted allies in the neoliberal capitalist programme overrides any commitment to the European social model they might once have held.

Small wonder that they find themselves increasingly out of favour with European electorates.

If the European Parliament passes a resolution that is supportive of TTIP in the face of such unprecedented public opposition, it will open up a new phase in our understanding of the institutions of the EU.

While the Commission has long been known to be unaccountable, and the Council of Ministers is too remote to influence, the Parliament is at some level supposed to represent the will of the European people.

That argument will dissolve into thin air if MEPs vote against the public mood on TTIP. As Britain prepares for its forthcoming referendum on EU membership, people are unlikely to forget or forgive such a momentous betrayal.

Meanwhile, on the other side of the Atlantic, Congress is going through its own TTIP contractions. The US debate centres on the special ‘fast track’ powers that President Obama needs to secure if he is to be allowed to negotiate TTIP to its conclusion without referring every line to Congress for approval.

The bill preparing this Trade Promotion Authority has just managed to stutter its way through the Senate, but there are huge doubts that it will pass the House of Representatives – not least because the same power would also apply to the parallel Trans-Pacific Partnership (TPP) that the USA is negotiating with Asian and Latin American nations, which is seen as an even greater threat than TTIP.

Obama will not risk a vote that he might lose, and the clock is ticking on his presidency. Time is not on his side.

Popular resistance is making the passage of such legislation increasingly implausible, on both sides of the Atlantic.

The global day of action held on 18 April this year saw 750 actions in protest at the new wave of free trade deals that threaten to give transnational corporations new powers over society throughout the world.

Just as previous attempts to bring in such powers were successfully defeated in the 1990s and 2000s, TTIP is sure to be defeated too. The only question for EU and US parliamentarians is how many of them will go down with it.


John Hilary is Executive Director of War on Want. His introductory guide to TTIP, available in a dozen European languages, has now been republished in an updated 2015 edition, and can be freely downloaded from waronwant.org/ttip.
--------------------------------------------------------------
Kommentar:
Administrator
THE OTIUM POST