The Otium Post

The Otium Post

27/02/2017

Vi Blir Mobbet Av Regjeringen!

  
Jan Melhus Emigrant 1 Thailand Foto: Stig Martin Solberg


- Vi blir mobbet av av regjeringen
- Sigbjørn, Kristin og Jens har gjort livet for fattige utenlands-pensjonister til et mareritt, ifølge interesse-organisasjon.


EMIGRANT1 - Jan Melhus - 26 februar 2017

Her er svaret vi mottok fra KrF's finanspolitiske talsmann, på den mailen vi sendte til Siv, Erma m.fl. i går. Har vi ikke hørt det før? 


Hei !

Regjeringspartiene har i Sundvolden-erklæringen lovet å se på kildeskatt-saken.


De sitter med apparatet, så ballen ligger hos r-partiene.

Mvh.

Hans Olav S.

 


Kjære folkevalgte,

Dere er valgt av folket, og før siste valg ble det høytidelig lovet at så fort FrP kom i regjering så skulle kildeskatten (landeveisrøveriet), som ble innført av AP og SV, fjernes.


Nå har den borgelige regjering sittet i snart fire år, det nærmer seg et nytt valg, og ikke en finger er blitt løftet for å innfri det som ble lovet.


Vi får stadig opplyst at FrP har ikke flertall, og kan ikke fjerne kildeskatten alene. De andre borgelig partiene sier at de avventer et utspill fra FrP, så alle skylder på alle, og ikke noe skjer.


Problemene med kildeskatten har ikke blitt mindre, tvert i mot, og det er ingen skam i å fremme forslag om en fjerning, selv om det har gått fire år.

Til tross for høring i SKK, underskriftskampanje og utallige henvendelser til statsminister, finansminister og politikere er det null respons.


Og husk at det er ikke bare skatt der er snakk om, det er også et dokumentasjonhelvete som mange ikke klarer, og dermed blir utsatt for dobbel beskatning!

Det vil være trist om vi fra høsten av skulle få en AP-styrt regjering, men det kan skje da stemningen er slik at mange vil stemme blankt, eller i alle fall ikke borgelig, om det ikke kommer håndfaste løfter.


At kildeskatten skal være nødvendig av budsjettmessige hensyn er ikke et holdbart argument, vi leser hver dag hvilke enorme beløp som deles ut “over bordet” til mere eller mindre fornuftige tiltak i utlandet, og vi må kunne forvente at det blir tatt et visst hensyn også til landets egne borgere.
Pensjonister er eldre mennesker, ofte meget eldre og svekkede.

Vi vedlegger noen linker som viser de problemene vi står over for. De er noen år gamle, men minst like relevante i dag

 1. >>


 2. >>

 3. >>

4. >>

5. >>

 
Brasil 6. >> 

Brasil 7. >>

-----------------------------------------------------


NETTAVISEN - Publisert: for 3 år siden


Stig Martin Solberg

BANGKOK/OSLO (Nettavisen NA24): Minstepensjonister som av økonomiske og helsemessige årsaker har flyttet til varmere land med lavere kostnadsnivå tvinges til å flytte tilbake til Norge, sier leder av Emigrant 1 Jan Mehus til Nettavisen NA24.

Pensjonister i Thailand, Kypros og i Tyskland raser over behandlingen de får av regjeringen.

- For snart fire års siden innførte daværende finansminister Kristin Halvorsen kildeskatt på pensjoner for nordmenn som flytter ut av Norge. En urettferdig ekstraskatt på 15 prosent av brutto pensjon som først og fremst rammer de fattigste minstepensjonistene, som dersom de hadde bodd i Norge, ville sluppet å betale skatt. Konsekvensene av kildeskatten har vært svært alvorlig for mange i denne gruppen, sier Mehus.

- Ren trakkasering
- I løpet av de to siste årene kan jeg dra frem eksempler på pensjonister som ikke har hatt økonomi til å få nødvendig legehjelp, som har tatt livet sitt eller som motvillig har måttet flytte tilbake til Norge på grunn av kildeskatten og en behandling fra norske skattemyndigheter mange opplever som ren trakassering. For mange har livet blitt et mareritt, sier Mehus.

Høsten 2009 uttalte Kristin Halvorsen fra Stortingets talerstol at kildeskatten ikke ville gjelde i flere land Norge hadde skatteavtale med - blant annet Thailand. Få måneder etter Halvorsens garanti startet finansdepartementet og skattemyndighetene innkreving av kildeskatt av norske pensjonister i Thailand.

- Norskpakistanske pensjonister i Pakistan slipper, kan det ha sammeheng med at Halvorsendro på valgkampturne i Pakistan foran stortingsvalget i 2009, spør Mehus.

En rekke negative konsekvenser
Kildeskatten er likevel bare ett av problemene.

- Da Kristin Halvorsen innførte kildeskatten advarte både FrP og Høyre at den var for dårlig utredet. At de hadde rett ser vi nå i fullt monn, sier Mehus og drar frem følgende hovedpunkter:

- Ikke likebehandling av pensjonister i utlandet, noe som bryter med likhetsprinsippet i norsk skattelovgivning

- Urimelige dokumentasjonskrav for å unngå dobbeltbeskatning som eldre/svake pensjonister i utlandet ikke har mulighet til å etterleve. Dette resulterer for mange i dobbeltbeskatning - både kildeskatt og skatt til oppholdslandet

- Null eller liten forståelse fra saksbehandlere i skatteetaten i ulike enkeltsaker - de føler seg overkjørt og mobbet

- Flere syke/svake pensjonister i Thailand har tatt livet sitt eller er døde som følgende av anstrengt økonomi etter kildeskatten kom (de har ikke hatt råd til nødvendig legebehandling til seg selv eller familien)

- Ulike tolkninger og ulik behandling av skattesaker for utenlandspensjonister i landets fem skatteregioner

Tolker skatteavtaler som de vil
- Formålet med en skatteavtale mellom to land er å hindre dobbeltbeskatning og et sentralt punkt skatteavtaler er at personer kun skal skatte til bostedslandet. Dette prinsippet gir den norske regjeringen og norske skattemyndigheter blaffen i gjennom måten de vrir og vender tolkningen av skatteavtalene og trumfer gjennom norsk internrett - som blant annet sier at alle nordmenn må skatte til Norge i minimum tre år etter at de har flyttet fra Norge, sier Mehus.

Anbefaler Frp
En annen interesseorganisasjon for norske pensjonister i Thailand, Khon Norway, gikk i august ut i Thailands Tidende med en oppfordring til alle utenlandspensjonister å stemme Frp ved årets stortingsvalg.

Årsaken er at Siv Jensens parti er det eneste partiet som har programfestet å fjerne kildeskatten og å utrede hele systemet på nytt.

Da Thailands Tidende møtte statsminister Jens Stoltenberg og Frp-leder Siv Jensen i Oslo for noen uker siden var det kun Siv Jensen som ville snakke om situasjonen for norske pensjonister i utlandet.

- Vi stemte imot kildeskatten og har forsøkt å få den reversert. Vi har ikke lykkes så langt, men det kan vi gjøre noe med hvis vi kommer i regjering etter valget, sa Jensen til Thailands Tidende.

Hun mener det er viktig å ikke gjøre seg til overdommer over norske pensjonister som bosetter seg utenlands.

- Jeg tror at utenlandsboende nordmenn er en sammensatt gruppe. Det er mange grunner til at folk har valgt å bosette seg i utlandet, som helsemessige årsaker eller at man heller ønsker å tilbringe pensjonstilværelsen ute. Jeg har ikke tenkt å gjøre meg til overdommer over de valgene. Det som er viktig for Frp er å sikre folks rettigheter enten de vil tilbringe alderdommen ute eller hjemme. Uansett må vi sørge for å ivareta rettighetene deres på best måte, sier Jensen.


Avviser mobbing av utenlandspensjonister

Statssekretær Roger Schjerva (SV) i Finansdepartementet avviser kritikken.

- Kildeskatt er ikke er særnorsk fenomen, det er vanlig i Europa. Skattens hovedmål er å sikre større skattemessig likebehandling mellom pensjonister som bor i Norge med pensjonister som bor i utlandet. I tillegg bidrar kildeskatt til å unngå dobbelt ikke-beskatning, sier Schjerva til Nettavisen NA24.

Han har likevel forståelse for at norske pensjonister som opplever endring i reglene opplever det som besværlig. En spesiell gruppe er norske minstepensjonister, som slipper skatt i Norge, og plutselig får 15 prosent skatt fordi de flytter til Thailand.

- Norske minstepensjonister - som andre pensjonister - i Thailand slipper kildeskatt dersom de kan dokumentere at de har betalt skatt til Thailand. Dessuten for de som ville hatt skattefritak i Norge, minner jeg om at det er mulig å oppholde seg svært lenge i utlandet uten å bli regnet som emigrert fra Norge. De vil da forbli i det norske skattesystemet på vanlig måte.

- Ifølge Nettavisen NA24s kilder krever ikke Thailand skatt av utenlandske pensjonister?

- Det kan jeg avkrefte, men det hender det oppstår en misforståelse fordi Thailand ikke krever skatt av inntekter som ikke er tatt inn i landet. Men thailandske skatteregler sier klart at det er skatteplikt på pensjonsinntekter som bringes inn. Uansett så sikrer kildeskatten at vi unngår noe denne regjeringen liker svært dårlig - at noen helt unngår å betale skatt, sier Schjerva.

- Hva er årsaken til at norskpakistanske pensjonister som bor i Pakistan slipper kildeskatt til Norge?

- Det skyldes at etter skatteavtalen mellom Norge og Pakistan skal pensjonsinntekt bare skattelegges i pensjonistens bostedsstat. Dette er en gammel avtale som vi nå jobber for å reforhandle, sier Schjerva.

- Utenlandspensjonistene mener reglene og tolkningen av skatteavtalene er svært komplisert og dokumentasjonskravene fra norske skattemyndigheter bort i mot umulig å innfri.

- Mitt inntrykk er at dette nåværende regler og praksis holder på å gå seg til. Og når det gjelder Thailand er det få land vi har jobbet så mye med. Vi har hatt folk fra både departementet og skatteetaten som samarbeider med thailandske myndigheter for å få dokumentasjonsprosessen inn i gode praktiske rutiner. Der har vært informasjonsmøter over norske pensjonister og vi har svart og forklart på henvendelser både i brev og i media. 


Uansett må man huske på at dersom en norsk statsborger velger å bosette seg langvarig i et annet land så kan det by på administrative ulemper. Og jeg vet at det har vært truffet tiltak for å lempe på trekkplikten i overgangsfasen for pensjonister som har levert thailandsk selvangivelse, sier statssekretæren.

- Anbefaler dere med andre ord norske pensjonister om å aldri melde seg ut av det norske skattesystemet?

- Nei. Men dersom en vurderer og skattemessig bosette seg i et annet land, ligger det i sakens natur at en bør ta med i sin vurdering hva skatten blir og en viss administrativ ulempe i å måtte forholde seg til to lands myndigheter. Mange vil fortsatt være skattemessig tjent med å flytte ut, sier Schjerva.

Han legger også til:

- Personangrepene på finansministeren og statsministeren er helt urimelige, men vi får trekke av litt for at det er valgkamptider, sier Schjerva. ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------Commentary:Administrator
THE OTIUM POST
04/02/2017

Langsiktige konsekvenser av høy innvandring - Brockman utreding NOU

Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet
Pressemelding | Dato: 01.02.2017-Nr: 7 – 2017
 
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) mottok onsdag 1. februar NOU fra ekspertutvalget som har utredet langsiktige konsekvenser av høy innvandring.
Sylvi Listhaug og Grete Brochmann ved overleveringen av NOU-en. (Foto: JD - se/last ned flere bilder på Flickr)

– Utvalget har gjort et godt og grundig arbeid som bidrar til et godt faktagrunnlag i innvandrings- og integreringsdebatten. For regjeringen er det viktig å føre en politikk som tenker langsiktig på vegne av landet. Det gjelder både for å sikre kontroll med asyltilstrømmingen, trygge det norske velferdssamfunnet og for å lykkes med integreringen, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

 
  NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring Utvalget har blitt ledet av Grete Brochmann, professor ved Universitetet i Oslo. Brochmann ledet også Velferds- og migrasjonsutvalget som i 2011 leverte NOU-en Migrasjon og velferd – den norske modellens framtid.

Denne utredningen ble laget i en periode der stor arbeidsinnvandring og høy etterspørsel etter arbeidskraft var dominerende faktorer. Da Brochmann II-utvalget ble oppnevnt i 2015 var utfordringen først og fremst en kraftig økning i antall asylsøkere og flyktninger.

Utredningen om langsiktige konsekvenser av høy innvandring vil bli sendt på høring. ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------Commentary:

WOW!!! Tror ikke utredningen er adekvat forsvar mot Islam okkupasjonen som er på fremmarsj i Europa. Dette er INVASJON!!Administrator
THE OTIUM POST