The Otium Post

The Otium Post

28/06/2014

Council of Europe praises Norway for preventing government corruption.

 

Council of Europe praises Norway for its commitment to preventing corruption among members of parliament, judges and prosecutors.


Man skal høre mye før ørene detter av!
Vi har i lengere tid klaget på vår regjering/embedsverk for betydelige brudd på ECHR´s menneskerettighetsstraktat. Senest i går sendte Adv. Marius Reikerås en omfattene klage til ECHR vedr. Norge´s brudd på menneskerettighetene og forskjellsbehandling i forbindelse med innføringen av kildeskatten i 2010.

Flere av våre pensjonistforeninger har sloss i mot kildeskattens innførelse siden 2009 uten gehør eller løfter om endringer fra regjeringen.

Likevel, har Council of Europe den frekkhet å sende ut følgende rapport om de eksempelsesverdige tilstander som hersker i Norge.  Men,det er jo ikke å  undres på med Jagland´s nylige utnevnelse til leder/president av nettopp COUNCIL OF EUROPE.  Jagland gjorde aldri noe for å bedre menneske rettighete som statsminister og vil neppe gjøre noe bedre i sin nye stilling.

Som gammel AP medlem er han også med på å forsterke det hemmelige, verdensomspennende nettverket jeg nylig skrev om i The Otium Post som bl.a. omfatter både Gro Harlem Brundtland, Thorbjørn Jagland, Thorvald Stoltenberg samt Jens Stoltenberg som ny sjef i NATO.  Vi må være blinde som ikke ser omrisset av et verdens omfattende,udemokratisk netverk som søker total finansiell og politisk kontroll uten folkets samtykke ved demokratiske valg.GRECO - ECHR :Hva gjør vi nå?  Hvem skal ta opp kampen?


Tore Christiansen
THE OTIUM POST24/06/2014

Hvordan får vi det norske lovverket til å følge ECHR traktaten?

Adv. Marius Reikerås gjør en bra jobb som sporhund hvor han avdekker mangler i vårt rettssystem og gjør det kjent for våre borgere gjennom sin FB side. Dette har forårsaket en virtuell storm av klager og sjikaner på hele vårt rettsystem og lovverk fra et blandet publikum.

 Signatures of the ECHR treaty:

 

A short summary of the convention: 

 

ECHR - Application form : 

 


Han har også henvendt seg pr. email til våre dommere og embedsverk,samt innklaget Norge til ECHR i Strasbourg for brudd på menneskerettsavtalen,igjen pr. email.

I følge Ulf Leirstein,FRP´s Stortingsrepresentant,er Marius Reikerås IKKE representant for ham eller partiet og opptrer som privatperson. Da denne nye uoffisielle gruppen for beskyttelse av menneskerettigheter,som mener de har blitt dømt urett og ikke i samsvar med ECHR´s menneskerettighetstraktat,kun er en gruppe private mennesker uten autoritet,er det vel tvilsomt om noen i vårt rettsvesen,embedsmenn eller ECHR kommer til å besvare klagene på en meningsfylt måte.

Uten å måtte ta opp hver enkelt sak gjennom alle domstolene for å fremskaffe endelig,skriftlig domsavsigelse,som vil bli meget kostbart,burde man heller be om en skriftlig bekreftelse på at vårt rettsvesen følger ECHR traktaten til punkt- og- prikke.

Vi er mange,som fremdeles er uklare på hvilken vei vi skal gå,og som spent følger med i de forskjellige fremgangsmåtene som er benyttet hittil. Tror neppe regjeringen lar dette gå upåaktet hen og er nok litt bekymret.


Mvh

Tore Christiansen
THE OTIUM POST


21/06/2014

Er et ´nytt´ Borgerrettighetsparti loesningen?Hei,

Det hjelper lite med et nytt parti hvis partiet ikke går departementene etter i sømmene. I dag har byråkratene og teknokratene i departementene alt for stor makt, og politikerne har ikke forutsetninger til å vurdere de meget kompliserte proposisjonene teknokratene har produsert. Ett eksempel på det er den nye uførereformen. Denne er uhyre komplisert. Departementet har leid inn en haug med konsulenter fra konsulentselskaper som har sydd sammen en proposisjon knapt nok de selv skjønner noe av. Omregningsmodellen fra dagens offentlige pensjon utenfor folketrygden til ny uførepensjon består av en komplisert formel med fiktive beregningsgrunnlag og ulike faktorer pluss/minus en del fiktive beløp. Det utrolige er at svaret på denne formelen gir nøyaktig samme beløp som dagens uførepensjon som da blir ny uførepensjon! Dette tullet har konsulentene brukt hundrevis av timer til å klekke ut på skattebetalernes bekostning. Konsulentene har dullet omregningsmodellen med ord side opp og side ned uten at det er mulig å spore hvordan de har kommet frem til alle faktorene og de fiktive beløpene. For utenforstående – og kanskje også byråkratene i departementet – blir det umulig å bli klok på dette.

Politikerne har ikke noen som helt mulighet til å følge med og de kan ikke annet enn å akseptere at slik er det. Resultat: Enstemmig vedtak om proposisjonens innhold med unntak av noen fortvilte forsøk fra partier på forslag til tillegg til proposisjonen for at det for syns skyld ser ut til at de har engasjert seg. Alt uten at det blir foretatt noen som helst konsekvensanalyse. Med den nye uførereformen er vi vitne til stor fattigdom for de som rammes av denne reformen og den ligner på mange måter konsekvensen av kildeskatten. Men ingen av politikerne har tatt dette innover seg.

Det hele blir bare latterlig, og jeg stiller spørsmål ved hva man skal med et Storting annet enn å ha et skalkeskjul for å kunne vise til et slags «demokrati».

Hvis et nytt parti skal være levedyktig så må de ha faglig kompetanse og yrkeserfaring til kritisk å vurdere proposisjonenes innhold. Men det må også gi politiske direktiver til byråkratene slik at de holdes i tømmene og ikke uhemmet får utfolde seg i departementene sammen med de innleide konsulentene. I dag råder i stor grad byråkratene uten politisk styring.

Mvh.
Chris
21.06.2014

--------------------------------------


Chris..

Nøyaktig hva jeg har fremholdt gang på gang i The Otium Post,kunne ikke være mere enig.

http://sinbad990.blogspot.com.br/2014/06/embedsverket-tar-makten-fra-stortinget.html

http://sinbad990.blogspot.com.br/2013/11/kompetanse-og-erfaring-i-tjenesten.html

En stor fordel med et Borgerrettighetsparti som formodentlig (forhåpentlig) vil inkludere en STOR andel pensjonister,er at de bringer med seg både erfaring og kunnskaper fra et langt arbeidsliv,noe som sårt trenges i dagens Storting. Er vi heldige får vi kanskje også med oss noen pensjonerte advokater og  tidligere embedsmenn med den rette innstillingen.

Det ser forøvrig ut til at det er flere grupper på gang som utfordrer våre embedsmenn og domstoler vedr. deres uvillighet til å følge lovverket i menneskerettighetstraktaten Norge har signert. Stortinget burde sette opp en kvalifisert, flerparti, lovgivingskontroll gruppe som følger menneskerettskonvensjonen som har til hovedoppgave å nøye gjennomgå ALLE lovproposisjoner foreslått av vårt embedsverk før endelig godkjennelse av Stortinget.

En representativ gruppe fra pensjonistene bør ha et møte med Borgerrettighetspartiet for å bli enige i en grunnvold for the nye partiet.


Mvh
Tore
THE OTIUM POST
21.06.2014

20/06/2014

Menneskerettighetenes heksegryte

 

                        Menneskerettighetenes heksegryte

 

  

Det ser ikke ut til å være grenser for krefter som påvirker vårt rettssystem.

Fra næringslivsligaer med egne hemmelige konti for bestikkelse av våre embedsmenn,til medlemmer av Den Norske Frimurerorden ansatt i vårt rettsystem som lager ´greie´ordninger for deres brødre.Frimureriet og de skjulte makteliter

Hvem skulle tro at norsk fagbevegelse og arbeiderpartiet har fått retningslinjene for sitt politiske arbeid fastlagt av Sions Vise Protokoller, et omdiskutert skrift som ble utgitt for hundre år siden. Ingen vil vedkjenne seg forfatterskapet til dette skrift. Det er en lærebok i hvordan man skal gå frem for å erobre all makt i verden, økonomisk så vel som militært.

De vedvarende lønns- og prisforhøyelser vi har hatt de siste 50 årene og andre sider ved vestlig politikk er beskrevet i Protokollene. Spekulasjonsøkonomien som i våre dager overtar etter den periode vi har hatt med sosialdemokratisk politikk er ikke tenkt ut av arbeiderpartiets hjernetrust i ECON Analyse A/S, som man skulle tro, men er i detalj beskrevet for hundre år siden. Den knytter norsk fagbevegelse og arbeiderbevegelsen til de internasjonale krefter som i våre dager er i ferd med å gjennomføre Protokollens idé.

Hvem står bak disse krefter? Hvem forsøker å overta styringen av verdenspolitikken? Disse mennesker er knyttet til bankene under David Rockefeller og Rotschild familien. Styringen skjer gjennom Council of Foreign Relations, CFR, hvor alle medlemmer er amerikanske borgere og dertil oppnevnt av David Rockefeller. I denne organisasjon finner vi tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, men kun som rådgiver.

En annen organisasjon av betydning er Trilaterale Commision, TC, som snart har spredd seg over hele verden. Her er Norge representert ved Thorvald Stoltenberg som tilhører en kjent arbeiderpartifamilie.

Hovedtemaet i bøkene er den korrupsjon som er oppstått som følge av at medlemmer av Den Norske Frimurerorden har fått innpass i rettsvesen og i politiet. De forteller om ledende arbeiderpartifolk som i 1935 innledet et samarbeide med en hemmelig maktgruppe hvor medlemmer av frimurerordenen utgjorde en viktig del. Frimurernes makt lå i at så godt som hele den norske generalstaben var medlemmer av ordenen og var bundet til ordenens strenge eds avleggelse.

Både frimurerne og Nygaardsvolds regjeringen ønsket å komme på engelsk side da 2. Verdenskrig var under utvikling. Engelsk invasjon var under forberedelse og norsk mobilisering ble holdt tilbake. Den ble først satt i verk etter at tyske tropper var landsatt på norsk territorium.

Medlemmer av Den Norske Frimurerorden har infiltrert det militære, politiet og rettsapparatet og har hindret disse institusjoner i å fylle sin oppgave. Frimurere i rettsapparatet forsvarer urettmessig egne medlemmer. De står bak våre mest kjente justismord hvor uskyldige mennesker er dømt til, og har sonet lange fengselsstraffer.

De tre bedrifter Moxy, skapt av Birger Hatlebakk på Fræna, livbåtfabrikken til Gerhard Skaala i Hardanger og Tandbergs Radiofabrikk ble utsatt for en kunstig frembrakt likviditetskrise som ble skapt på aller enkleste måte: Ved at fagbevegelsen krevde og fikk 71 prosent lønnsøkning på tre år, dette bevirket at kronens kjøpekraft avtok og at bedriftens kapital ikke lenger dekket kapitalbehovet, hvoretter staten og bankene kastet bedriftslederne ut og overtok det som var deres livsverk.

Bøkene beskriver også hvorledes naturherligheter som oljeressurser, elektrisitetsverk, fiskekonsesjoner, vann- og avløps-anlegg og lønnsomme bedrifter som er fellesskapets eiendom blir gjort om til aksjeselskaper, kan kjøpes med papirpenger av internasjonale banker som selv genererer, dvs «trykker» pengene.

Bøkene beretter om frimureriets sterke eds avleggelse, lojaliteten mellom brødrene og taushetsplikten som er tatt i bruk for å oppnå politisk makt. Ved hjelp av disse grunnprinsippene er det dannet et politisk frimureri som dekker seg bak det i og for seg harmløse ortodokse frimureri som vi finner særlig i de lavere grader.

Frimurere i samarbeid med sionister og bankdynastiene har sikret seg makten i USA. Denne utvikling hadde stor fremgang under president Franklin D. Roosevelt og hans etterfølger Harry S. Truman som begge tilhørte frimureriet. Maktoppbyggingen er blitt videreført under de etterfølgende amerikanske presidenter.

Vel er det så at norske borgere så vel som politikere har lov til å sympatisere med hvem de vil. Noen har allikevel gått for langt når vårt land tappes for sin velstand gjennom å ta opp utenlandske lån som er den klassiske måten å ødelegge et lands økonomi på. Særlig graverende er det at den som skulle forsvare våre fiskerier mot press utenfra, fiskeriministeren, tilhører frimureriet. Vi ser at han bygger opp ett nettverk av frimurerbrødre i strategisk viktige posisjoner. Det antas at hans fremtidige mål er å organisere fiskerettighetene slik at de glir ut av hendene på den norske kystbefolkning og over på kapitalkreftene innenfor det internasjonale frimureri.

Dette fører til økonomisk tap, tilbakegang og tilslutt til fattigdom for vårt land.

Frimurere, Sionister og deres samarbeidspartnere går brutalt frem for å nå sine mål. Menneskeliv betyr ikke noe. De som tok beslutningen om å slippe atombombene over Hiroshima og Nagasaki, var alle uten unntak medlemmer av frimurerordenen. Dette er utvilsomt verdens største terrorhandling, fordi den ikke virket inn på krigens varighet. Den var allerede slutt da bombene falt.

Bind 2 har et avsnitt om politikere og statsoverhoder som er drept av frimurere, av sionister eller av samarbeidende grupper fordi de har stått i veien for deres planer. Jeg beretter også om norske frimurere som deltok i forberedelsene til Vietnam krigen og hvor 4 millioner mennesker er omkommet på vietnamesisk side og hvor vanskapte barn fremdeles fødes 30 år etter krigens slutt som følge av dioxin forgiftning.

Jeg ser det som en oppgave å gjøre dette kjent for våre politikere og andre slik at de kan gripe inn mens det ennå er tid og hindre den destruering av vår velstand som er satt i gang.

Frimureriet og de skjulte makteliter, bind 1 og bind 2 er et nødvendig skrift for den som ønsker å studere vår nyere politiske historie.


Februar 2005 Erik Rudstrøm
-------------------------------------------------------


Er Storbritannia på vei ut av EU? 
I følge WikiLeaks er Storbritannia også medlem i den truende TISA avtalen. Er det gjennom EU eller uavhengig?


 

Kildeskatten ikke forenelig med menneskerettighetskonvensjonen

En kan ikke iverksette irreversible inngrep mot enkelt-mennensker før domstolene,på en skikkelig måte,har vurdert om inngepet er forenelig med menneskerettskonvensjonen.

 

 

Så vidt meg bekjent har ikke kildeskatten gjennomgått undersøkelse av domstolene hvor vidt den bryter med menneskerettighetskonvensjonen,spesielt med tilbakevirkende kraft for utenlandsboende pensjonister, allerede bosatt i utlandet i mange år før kildeskattens introduksjon i 2010. 

Retten til å fjerne ALLE rettigheter fra minstepensjonistene bosatt i utlandet,uten noen form for kompensasjon, har heller ikke gjennomgått undersøkelse av domstolene hvor vidt det bryter med menneskerettighetskonvensjonen.

Mye som må ordnes opp i her.


Tore Christiansen
THE OTIUM POST

Korrupsjon i det offentlige.

                                                        Eva Joly
Korrupsjon i det offentlige: 

 

 

 

 

19/06/2014

TISA avtalen er farlig,hemmelig og udemokratisk(Dagbladet): Bak lukkede dører har Norge vært blant 50 land som har deltatt i hemmelige forhandlinger om en ny internasjonal handelsavtale.

I samarbeid med WikiLeaks kan Dagbladet i dag avsløre innholdet i utkastet som omhandler finans- og økonomitjenester. Teksten er datert 14. april 2014 og har aldri blitt publisert tidligere.

• Les hele dokumentet.- Udemokratisk

Den såkalte TISA-avtalen (Trade in Services Agreement) omhandler internasjonal handel med tjenester og forhandles utenfor Verdens handelsorganisasjon (WTO) - og kan dermed arbeide utenom WTOs åpenhetsnormer.

I det graderte dokumentet framkommer det at utkastet ikke kan degraderes før fem år har gått siden enten TISA blir iverksatt eller om forhandlingene bryter sammen.

Eksperter mener praksisen strider mot åpenhetsprinsippene i WTO, og at hemmelighold under viktige forhandlinger som berører offentligheten er udemokratisk. England paa vei ut av EU? 

 

Er England med i de 50 land som har deltatt i hemmelige forhandlinger om en ny internasjonal handelsavtale?

Proposisjonen Norge-Belgia vil bli behandlet i Stortinget i morgen - 20.06.2014

 Proposisjonen om ny skatteavtale Norge-Belgia vil bli behandlet i Stortinget i morgen - 20.06.2014

  

Hei,


Som kjent har Finanskomiteen den 10.06.2014 enstemmig avgitt sin innstilling om å sette i kraft skatteavtalen mellom Norge og Belgia. Proposisjonen vil bli behandlet i Stortinget i morgen - 20.06.2014.


 IPU Utland har i dag protestert til Stortingets og Finanskomiteens representanter samt partiledere mot innføring av denne skatteavtalen. Jeg håper dere gjør det samme.
Mvh.
Chris

17/06/2014

Kjære netthetser, du skader andre mennesker

Erna Solberg med sterk videoappell til netthetserneErna Solberg med sterk videoappell til netthetserne


Jeg haaper inderlig at Erna ikke oppfatter OSS som netthetsere i vaar kritikk av embedsverkets egen tolkning av internasjonal lov- og rett.


Tore Christiansen
THE OTIUM POSTDen 16.06.2014 vedtok Stortinget lov om endringer i folketrygdloven

Den 16.06.2014 vedtok Stortinget lov om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon) - uten å ta hensyn til våre protester, ei heller gitt tilbakemeldinger bortsett fra Venstre som lovet å sende protesten til sine representanter.


Pr. dags dato har ikke Stortinget vedtatt forskrift på omregningsregler fra uførepensjon til uføretrygd.


Samtidig sender NAV i disse dager ut informasjonsbrev til alle som mottar uførepensjon. Der heter det bla. at hver enkelt vil motta et vedtaksbrev med detaljer om den nye uføretrygden i løpet av november måned.


Dette er for sent for de som skal søke om frikort i samme måned. Særlig gjelder de som må spesifisere hvor stor andel av uføretrygden som stammer fra offentlige og private tjenester (differensierte skatteavtaler – feks. Belgia og Portugal). Uføretrygden blir kun ett beløp uten skille på tidligere pensjonstyper. Det blir således en umulig oppgave for de uføre å dokumentere dette skillet når de søker om frikort. I tillegg er det uklart hvilke artikler i skatteavtalene uføretrygden skal høre under (ulike formuleringer i artiklene). Det er også stor fare for at de respektive skattemyndigheter vil tolke uføretrygden ulikt i forhold til skatteavtalenes ordlyd. Dette betyr garantert dobbeltbeskatning og ingen frikort grunnet manglende dokumentasjon.


Er det noen av dere som er opptatt av denne problemstillingen? Jeg inviterer til et samarbeid om dette tema hvis det er av interesse.


Mvh.
Chris Bauer

Faktaark: Skattleggingen av uførepensjon legges om fra 2015

Stortinget har vedtatt at folketrygdens uførepensjon skal legges om til en ny uføretrygd fra 2015. Vedtaket forutsetter at den nye uføretrygden skattlegges som lønn. Regjeringen følger nå opp med forslag til nødvendige endringer i folketrygdloven og skatteloven. Skattereglene vil dermed være på plass i god tid før de nye reglene om uførepensjon iverksettes. Med like skatteregler for lønn og uføreytelser blir det enklere for den enkelte å få oversikt over de økonomiske konsekvensene av å bli ufør og av å arbeide mens man mottar uføretrygd.


Skattlegging av ny uføretrygd som lønn innebærer at skattebegrensningsregelen for uføre og særfradraget for uførhet oppheves. I tillegg økes trygdeavgiften og minstefradraget til samme nivå som for lønnsinntekt. Den nye uføretrygden skal økes for å kompensere for skatteøkningen slik at nye uføre i gjennomsnitt kommer noe bedre ut enn med dagens skatteregler. Personer som mottar dagens uførepensjon ved inngangen til 2015 skal få beregnet ny uføretrygd på en slik måte at inntekten etter skatt blir uendret, gitt at man ikke har andre inntekter enn uføreytelsen og kun har standardfradrag.
Regjeringen foreslår at uføreytelser fra andre ordninger enn folketrygden også skattlegges som lønn. Det vil sikre skattemessig likebehandling og et enklere og mer ensartet skattesystem for uføre med tilleggsytelser fra andre ordninger. Det foregår nå et arbeid med å tilpasse uføreytelsen i de offentlige og private tjenestepensjonsordningene til ny uføretrygd fra folketrygden. Det vil være en klar fordel for dette arbeidet at skattereglene for disse ytelsene er fastlagt og kjent. Forslag til endringer i skattereglene for uføreytelser fremmes derfor allerede nå, selv om endringene først skal tre i kraft fra 2015.


De fleste uføre vil komme bedre ut av omleggingen. Enkelte grupper, i hovedsak med relativt høy inntekt, kan få en skatteøkning. I tillegg vil en liten gruppe som kun mottar ytelser fra andre ordninger enn folketrygden, få økt skatt. Dette er hovedsakelig personer med lav uføregrad som ikke får økt brutto uføreytelse. Finansdepartementet vil komme tilbake med overgangsregler som letter overgangen til nye skatteregler for denne gruppen.

Se Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll kapittel 4

Det norske folk forlanger at Norge overholder ECHR og FN´s menneskerettstraktater.

Det norske folk forlanger at Norge overholder ECHR og FN´s menneskerettstraktater.


 
Tore Christiansenposted toMarius Reikerås
Marius...

Som Nord Alliansens styre-formann,var det ikke snart paa tide at du tar opp problemstillingen med den svakeste gruppen i vaart samfunn,minstepensjonistene bosatt i utlandet som har faatt ulevelige kaar siden kildeskattens innfoering i 2010?

Likeledes for ufoerepensjonistene som etter den nye modellen kan faa sin pensjon redusert med hundrevis av kroner samt ytterligere 15% kildeskatt om de er bosatt i utlandet.

Utenriksdepartementet har faatt en streng advarsel fra De Forenede Nasjoner (FN) om aa opprette en ´politisk uavhengig´ menneskerettighetsgruppe og anser ikke den naavaerende Oslo Universitets gruppen som uavhengig. Hvis ikke,forblir Norge i FN´s ´B´gruppe uten talerett.

Tore Christiansen
THE OTIUM POST
 
Nina Søviknes

https://www.facebook.com/groups/237945106397143/

Hei. Jeg legger merke til ditt sp-mål til Reikerås. Vi jobber i en menneskerettighetsorg.og ditt spørsmål kunne vi tenke oss lagt inn i org vår.. Det er folkets menneskerettsorganisasjon der vi tar på alvor alle sider ved menneskerettigheter.. Kanskje du vi lese den linken jeg sendte deg.Vi har kontakter i FN. pga Norges nedgradering.

Med vennlig hilsen Nina


Tore Christiansen
Tore Christiansen

Hei Nina. Du kunne kanskje være interessert i å lese min OTIUM POST som hovedsakelig dreier seg om minstepensjonistene bosatt i utlandet som er frarøvet alle rettigheter og i tillegg trekkes 15% kildeskatt.

http://sinbad990.blogspot.com.br/?m=1.


Mvh.
Tore


16/06/2014

Norge-stilles-til-veggs-av UN om-menneskerettigheter

Norge-stilles-til-veggs-av UN om-menneskerettigheter

Tror vi alt er som det skal være her i landet? Det kan virke slik, når den årlige offentliggjøringen av menneskerettighetens tilstand i Norge sjelden vekker interesse hos andre enn fagfolk og frivillige organisasjoner.

Hvert år siden 2004 offentliggjør Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) årbok om menneskerettigheter i Norge. Idag ble status for 2012 lagt frem. Hendelsen står ikke på redaksjonenes arbeidslister, ikke engang på listene over ting som skjer, men som man ikke ser seg i stand til å rekke over.

Kan den manglende interessen skyldes at vi tror alt i Norge er så strøkent at det uansett bare dreier seg om småtterier? Eller tenker vi at det uansett står så mye verre til i alle andre land? Eller bryr vi oss rett og slett ikke særlig mye om kritikk eller anmerkning fra internasjonale organer som Europarådet eller FN? 

 

Rammer de svakeste

Kanskje er det heller feltets iboende spenning som slår inn. Menneskerettighetene gjelder oss alle, men i et land som Norge er det knapt tilfeldig hvem som blir utsatt for systematiske brudd på disse rettighetene. Det er fanger og andre lovbrytere, psykisk syke, etniske minoriteter og asylsøkere,barn,uførepensjonister og minstepensjonistene bosatt i utlandet som er fratatt alle rettigheter. Noen få fyller nesten alle kriterier.Skolerett for United Nations :

14/06/2014

Tilbakemelding fra Finanskomititeen vedr. IPU Utlands protest

IPU Utland fikk følgende tilbakemelding fra Finanskomiteen vedr. skatteavtalen:


Hei Chris

Som sakens ordfører vil jeg takke for henvendelsen.
Som i lignende avtaler vil ikke Stortinget foreta seg store endringer i saken, men vi har tidligere presisert at de tingene du tar opp må følges opp av regjeringen.

Sist med følgende merknad:
«Komiteen viser til at regjeringen i forbindelse med internasjonale avtaler og utarbeidelse av lover og regler vil ta hensyn til at mange nordmenn bor i utlandet. Komiteen vil i tillegg vise til at regjeringen vil vurdere å etablere et servicekontor for nordmenn i utlandet i samarbeid mellom Nav og skatteetaten, samt foreta en gjennomgang av kildeskatten.»

Jeg forventer at regjeringen følger opp dette på en tilfredsstillende måte.
Ta gjerne kontakt om noe virker uklart!

Med vennlig hilsen
Torstein Tvedt Solberg
Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Finanskomitèen

------------------------------------------------

Behandling i Stortinget er 20.06.2014. IPU Utland kommer til å protestere også til Stortinget.

 
Når det gjelder proposisjonen om ny uførereform, har jeg ikke mottatt noen som helst tilbakemelding. IPU Utlands kommentarer er delvis omtalt i proposisjonen.


Behandling i Stortinget er 16.06.2014. IPU Utland har allerede protestert på denne proposisjonen også til Stortinget.

Som du ser bryr ikke regjeringen og Stortinget seg om konsekvensene ved innføring av disse proposisjonene, men vi gir oss ikke for det. Vi kommer til å fortsette å protestere og dokumentere hva politikerne gjør, noe som vil bli brukt i en senere prosess internasjonalt.


Mvh.
Chris
IPU Utland

12/06/2014

Når akademikerne angriper...

Når akademikerne angriper...av Marius Reikerås,FRP


"Dette har vært en interessant uke, med tid for refleksjoner. Høydepunktet var konstitueringen av rettssikkerhetsgruppa på tirsdag. Et prisverdig og etterlengtet initiativ av stortingsrepresentant Ulf Leirstein, som har sett behovet for at noe må gjøres med rettssikkerheten her i landet. Ingen stortingsrepresentant, har tidligere invitert folket så direkte med på hva som må gjøres for å bedre rettssikkerheten.

Det er ikke en dag for tidlig. I lang tid er vi blitt lurt til å tro på en illusjon om at vi bor i en betryggende rettsstat. Men, vi gjør ikke det. Vi bor i en rettsstat som er nedgradert av FN som en B- nasjon på menneskerettene. Og det er individene det går utover.
Er det noe jeg har lært meg gjennom årene, så er det at en ikke skjønner hvor skoen trykker om man er gjemt bak en offentlig skrivebordspult. Man må ha følt problemet på kroppen for å kunne skjønne andre i tilsvarende situasjoner.

Her ligger mye av problemet. Den norske konformiteten er så konstant, at byråkratiet og domstolene nærmest har gått på autopilot i sine holdninger overfor befolkningen. Få har turt å tenke annerledes. I stedet har vi blitt sittende fast i et gjengrodd spor.
Med sosiale medier skjedde det en gradvis forandring. Folk man ellers aldri ville ha truffet, kunne nå utveksle erfaringer. Den som trodde man stod alene i kampen mot overmakten, skjønte at andre var i samme situasjon.

Etter hvert ble den ene til veldig mange. Og motstanden mot regimet økende. Som en konsekvens av dette, er altså rettssikkerhetsgruppa blitt til. Det er en gruppe som skal tale folkets sak, og sette søkelyset på de overgrep som skjer i forvaltning og i domstolene. Trygt forankret i Grunnlovens § 49.

Gruppa symboliserer på mange måter den verdikamp som nå foregår. Det er en kjensgjerning at dommere, advokater, psykologer, byråkrater, akademikere med mer, har hatt tilnærmet monopol på vanlige menneskers rettssikkerhet. Få om noen har stilt kritske spørsmål til HVA slags rettssikkerhet som publikum har mottatt.

Menneskerettene, som er individets viktigste rettslige verktøy mot offentlige overgrep, har i lang tid ligget støvet ned i en skuff, og kun vært brukt i akademiske festtaler.
Mantraet fra dommerstanden og forvaltningen, har vært at vi trenger ikke menneskeretter i Norge. Lovverket er godt nok som det er. Og så lenge dommerstanden er så motvillige med å se på potensielle menneskerettsbrudd, føler mange av advokatene at det ikke er noe hensikt i å påberope dem.

Det etablerte akademia, liker tydeligvis ikke, ei uventet, at noen forsøker å få til forandringer. Det var da også en del voldsomme reaksjoner, særlig fra de innefor akademia og fra noen venstrevidde skribenter, når rettssikkerhetsgruppa ble gjort kjent.
Det manglet ikke på adjektiver. Her var man både tulling, drittsekk, gal, inkompetent og det som verre var. Selv en jusprofessor fra Bergen og en tingrettsdommer i Oslo, hev seg på korstoget. Som om gruppa bestod av demoner som måtte utryddes.

Min påstand er at det er ingen som er verre til å mobbe, enn de som akademisk føler seg hevet over andre mennesker. Jeg har lest så mange barneverns- og påtalesaker opp gjennom årene, at når du leser hvordan det offentlige beskriver den private part, så tror du vedkommende er i slekt med djevelen. Det er en demoniseringskultur blant mange i offentlig sektor, som til dels er hoderystende og bærer preg av ren ondskap og mobbing overfor den det gjelder. Alle mennesker har gode og dårlige sider, men ingen fortjener den mobbingen som har slått rot blant noen av makthaverne.
 
De reaksjonene som er kommet, gjør meg bare enda mer overbevist om at rettssikkerhetsarbeidet må fortsette. Rettssikkerhetsgruppa er for folket og ikke for akademia. Derfor er det naturlig at gruppa også består av vanlige menn og kvinner, som vet hvor skoen trykker i systemet gjennom lang erfaring. At en jusprofessor, en tingrettsdommer eller noen venstrevidde skribenter stempler gruppa som en gjeng med tullinger, skal vi ta med knusende ro. Det sier mye om hva slags menneskesyn som disse besitter.

De har i alle fall bevist, at de mener seg hevet over oss. Det er helt greit for meg. Eller nei. Det er ikke greit. Det er ikke greit at en dommer som er satt til å dømme andre, utviser et slikt nedlatende menneskesyn som det han gjør. Han heter for øvrig Kim Heger og er dommer i Oslo tingrett.

Vi skal ikke falle ned på samme nivå. Det vi skal gjøre, er å jobbe systematisk for å fremme menneskerettene til den vanlige mann og kvinne. Det kan vi gjøre ved å samle historiene til de som utsettes for overgrep å sette de opp mot menneskerettene.
I realiteten er dette en verdikamp. En verdikamp mellom de som forvalter makt, og de som blir utsatt for den.

Det er tydeligvis at noen med makt, nå føler at folket tråkker litt for nære. Bra! Det viser at gruppa har livets rett og at kampen for menneskeretter og likeverd er kommet for å bli. Ikke mobb kameraten min, var det et slagord som het en gang. 

Jeg er stolt av gruppa vår og skal være med på å forsvare den til Dovre faller. Det er det litt av livet dreier seg om. Stå opp for sine venner og for det man tror på.

Marius Reikerås,FRP

_____________________________________________

Norge har gang på gang brutt viktige menneskerettigheter både iflg. vår egen grunnlov men ogsa bl.a de fire rettigheter i traktaten Norge har signert med ECHR. Til ytterligere skam har Norge av samme grunn blitt redusert til en ´B´ posisjon av United Nations.

En liten gruppe mennesker blir nå også berøvet sine opptjente pensjonsmidler,både som uføre og minstepensjonister som har av forskjellige grunner bosatt seg i utlandet.
Vår nye regjering hadde lovet å gjøre noe med dette,men i sin griskhet,muligens for å sikre sin egen pensjon i fremtiden,fortsetter ufortrødent AP´s ´utryddingsmetoder´.

Håper Marius og hans lille gruppe også vil ha tid for oss som nå vil trenge nødhjelp.
Vi takker hjerteligst for deres mot og insats for å bedre kårene for de som trenger det mest.

Tore Christiansen
THE OTIUM POST
 
 

10/06/2014

Norske myndigheter vil skaffe seg tak i 15 % av utbetalt pensjon. Koste hva det koste vil.

Norske myndigheter vil skaffe seg tak i 15 % av utbetalt pensjon. Koste hva det koste vil.


Etter min mening flott at man tar opp saken med skatteavtalene.
I grunnen en skandale når en ser på effekten av endringene i skatteavtalene.

Kort sagt; de fleste vil med de nye skatteavtalene få redusert sin pensjon med opp mot 15 % i forhold til de gamle skatteavtalen..  Et landveisrøveri!

Dette illustreres best ved noen eksempler hvordan den nye skatteavtalen med Tyskland vil fungere. Bruker runde og noen høge tall for å illustrere effekten


1)    Eksempel 18 % skatt til Tyskland, Pensjon 1 mill.

Pensjon fra Norge: eksempelvis 1 000 000 NOK = NOK 180 000 i skatt til Tyskland både før og etter den nye skatteavtalen. Skatteavtalen ny eller gammel har ingen innvirkning på denne beregningen. Skatt beregnes av brutto pensjon fra i Norge.

Etter den nye skatteavtalen som gir rett til kildeskatt på pensjonen før den forlater Norge

Pensjon 1 000 000 NOK
Kildeskatt 15 % = 150 000 (trekkes i Norge)

Motregning

NOK 180 000 – NOK150 000 = NOK 30 000

Dvs ingen endring etter ny skatteavtale. Pensjonistens totale skatt blir som før = NOK 180 000. Før betalte skatteyter hele sin skatt til Tyskland. Nå blir de (Tyskland) i eksemplet avspist med NOK 30 000

Endringen, avkortningen av pensjon starter med 15 % og blir større nedover mot 0 % skatt til Tyskland.


 2)    Eksempel 10 % skatt til Tyskland og pensjon NOK 300 000

Pensjon NOK 300 000 og 10 % skatt til Tyskland = NOK 30 000

Kildeskatt til Norge (15 %) = NOK 45 000

Motregning:

NOK 30 000 – NOK 45 000 = - 15 000. Avkortning av pensjon lik NOK 15 000. Pensjon blir redusert med NOK 15 000

3)    0- skatt i Tyskland

Pensjon: NOK 150 000

Ny Pensjon = NOK 150 000-15 % kildeskatt= 150 000 -22500 = NOK 127 500

Slik har det tyske finansdepartementet forklart hvordan dette fungerer i en E-post til meg.

Null skatt i Tyskland betyr 0,0 NOK å  motregne kildeskatten med..


Eksempel minstepensjonister:

Minstepensjonist i Norge: 0 skatt og 0 sykeforsikring.

Minstepensjonist i Tyskland: 15 % kildeskatt og mellom 10-20 sykeforsikring


Forstår eller vil man ikke forstå disse effekter?

Alt skal avhjelpes med et nytt servicekontor som ingen vil ha!

Hva skal egentlig være oppgaven til dette kontoret?

----------------------------------------------------------------

Hvilken effekt dette har for pensjonistene er tydeligvis ikke interessant. Effekten blir som i Tyskland for de land som får endret skatteavtale fra bostedsbeskatning til skatterett både for Norge og bostedslandet.. Det blir etter hvert de fleste land.  For de fleste er effekten redusert pensjon.

Med de opprop, brev, protester skulle personell hos norske myndigheter lengst ha forstått hvordan dette virker. Men ut fra utspill etc. fra diverse steder er jeg ikke sikker på det.

Det dukker aldri opp noen spørsmål fra offisielt hold. Man vet liksom alt, eller man behøver ikke å vite noe.


Mvh

Ola Slagstad
Friedrich – Ebert – Str. 39 E
DE – 31157 Sarstedt
Germany


---------------------------------------------------------

Siste skatteavtale mellom Norge-Brasil var i 1980,og snart skal den også reforhandles


Selv med avkortet minstepensjon, da jeg blev ´født for tidlig´ i 1933,skal jeg betale 27% skatt i Brasil etter trekk av 15% kildeskskatt. Efter skatt: BRS 3.500/31= BRS 113.- = NOK 168.-   Da blir det tilbake ca. NOK 84.- per dag for hver av oss,med leveomkostninger som på Forbes statistikk ligger 6 trinn over Oslo.    Men dette VIL ingen forstå.

Mere enn 1 år deretter har vi muligens rett på refundering av 15% trukket tidligere. Sier vel seg selv at dette går ikke,selv med mye hjelp fra mine svigerforeldre.

Minstepensjonister på DETTE nivået skulle så absolutt aldri belastes med kildeskatte.,og burde i tillegg motta et fast utenlandstillegg fra Folketrygden på 15% av 2xgrunnbeløpet som et lite bidrag til høye private helsetrygder i Brasil.

I øyeblikket har kun min kone en liten privat helseforsikring og jeg danser på line uten sikkerhetsnett og  vi har nylig hatt bevis for Helse Utland's uvillighet til å hjelpe virkelig trengende mennesker som har kommet i uføre i utlandet,og som som kun hevder: "Det er deres egen skyld"  De VIL rett og slett ikke vite om konsekvensene. Hvor er det blitt av Ola Nordmann' barmhjertighet og hjertelag?

Har dessverre ingen tro på fjerning av kildeskatten med det første,dette må på en eller annen måte tas igjennom hele det norske rettsapparatet,med dokumenterte domsavgjørelser før man kan søke om behandling i ECHR i Strasbourgh.   Forferdelig triste greier!

Mvh.

Tore Christiansen.
Sao Paulo-Brasil