The Otium Post

The Otium Post

29/01/2014

Smil fra kontrastenes kontinent

Smil fra kontrastenes kontinent

Artikkelen har ikke direkte noe med Norske pensjonisters opphold i Sydamerika  å

gjøre  men er en viktig orientering/analyse for pensjonister som vurderer opphold her.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det enorme kontinentet ble tidligere kalt USAs bakgård og forbundet med militærkupp og hyperinflasjon. Men siden 2000 har Latin-Amerika gjennomgått en voldsom forandring.

1. Hvordan vil du oppsummerer Latin-Amerikas utvikling siden 2000?
2. Hva er den største forandringen og hvorfor?
3. Hvordan har Latin-Amerikas rolle internasjonalt forandret seg på denne tiden?
4. Hvilket Latin-Amerika ser vi i år 2020?

 

Eric Olsen

Direktør for Latin-Amerikaprogrammet ved Woodrow Wilson-senteret i Washington.

1. Fremvoksende middelklasse, bånd til Kina og håndteringen av den globale finanskrisen
.
2. Det finnes noen unntaksland, men generelt har Latin-Amerika utviklet seg til å bli en viktig økonomisk motor det siste tiåret. Noen land sliter fremdeles, men land som Brasil, Mexico, Chile, Peru og Colombia har gjort store økonomiske fremskritt og har redusert fattigdommen. Det finnes likevel utfordringer, særlig knyttet til den økende narkotikatrafikken og korrupsjon.

3. Kontinentet har utviklet sterkere bånd til Asia og særlig til Kina. Dette økonomiske samarbeidet har vært en sterk bidragsyter til at finanskrisen ikke rammet Latin-Amerika så hardt. USAs innflytelse er fortsatt sterk, men nå har strategien dreid seg til å handle mer om partnerskap og mindre om krav.

4. Forhåpentligvis en velstående region med mindre økonomisk ulikhet, bedre demokratiske institusjoner og mindre vold. Alt dette er mulig innenfor de neste seks årene.

 

Christopher Gaffney

Professor i urbanisme ved det føderale universitet Fluminense i Rio de Janeiro.

1. Sentralisering, stabilisering og konsum.

2. Den største endringen har vært et utvidet forbrukermarked forårsaket av stigende inntekter, et mer åpent økonomisk system og billigere varer.

3. Internasjonalt er den største endringen en bevegelse bort fra USA.

4. Mange av de tradisjonelt store problemene vil fortsatt være til stede, men en vil kunne finne lommer av rikdom og høyt utviklede samfunn innenfor flere land.

 

Benedicte Bull

Førsteamanuensis ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo

1. Vekst, venstreorientering, geopolitikk.

2. Den største forandringen er en maktforskyvning fra gamle økonomiske eliter til nye. Dette er en reaksjon på den nyliberale modellen og USAs dominans igjennom flere tiår. Denne maktforskyvningen har gitt seg utslag i nye demokratiske og økonomiske eksperimenter, som igjen har skapt ny politiske deltagelse, fattigdomsreduksjon og nye former for maktkonsentrasjon.

3. Latin-Amerika er først og fremst blitt mer uavhengig av USA. Det kan se ut som om landene i regionen også er blitt noe mer samstemte. I tillegg har Brasil fått en mye klarere lederrolle.

4. Jeg tror vi ser en del land på vei mot en relativt stabil velferdsutvikling, men også enda større forskjeller innad i regionen. I tillegg til Mexico rommer Mellom-Amerika flere stater med store narkotikaproblemer.

 

Torkjell Leira

Forfatter og Brasil-ekspert

1. Vekst og fordeling. Samtidig!

2. Den største forandringen er sentrum-venstreregjeringer ved makten i de aller fleste landene. Dette har tre årsaker:
Konsolidering av demokrati etter tiår med militærdiktatur. Venstresiden endelig tilbake etter å ha blitt likvidert, forvist eller undertrykt av militærregimene. Protest mot den nyliberale politikken på 1990-tallet som skapte flere fattige, flere arbeidsledige og større forskjeller. Den kalde krigen var over. Endelig kunne venstresiden stille til valg uten å bli beskyldt for å ville innføre kommunisme.

 3. Latin-Amerika er blitt en mer selvstendig region, mindre avhengig av USA og Europa. Det skyldes aktiv politikk for regional integrasjon, både gjennom konkret infrastrukturutbygging som vei og vannkraft og gjennom institusjoner som Mercosur, Unasur, ALBA og Celac. De viktigst eksterne årsakene er Kinas vekst, landet er blitt den viktigste handelspartneren i Sør-Amerika, og USAs gradvise fall globalt.

4. Et Latin-Amerika som er enda mer komplekst enn i dag. Venstrebølgen er over, og høyresiden er ved makten i mange flere land. Likevel ønsker de fleste landene å gå i retning av velferdsstaten. Integrasjonsprosessen har støtt på problemer og følger ulike spor. Økonomiene er knyttet enda tettere til Kina, og USAs rolle er blitt enda mindre.

 

Einar Braathen

Forsker ved NIBR

1. Venstredreining. Nasjonalisme/anti-amerikanisme. Vekst.

2. Nasjonalismen, som gir seg utslag i en «nasjonal oppvåkning» gjennom mobilisering av de fattige innenfor et styrket demokrati, har gitt økt ressursnasjonalisme. Denne nasjonale oppvåkningen har også gitt mer rom for nasjonal solidaritet og sosiale reformer. Dette vil legge store føringer for fremtidig sosial-, økonomisk- og internasjonal politikk i de latinamerikanske landene.

3. Større vilje og evne til å motstå Uncle Sam og «yankee-imperialismen». Dessuten større vilje og evne til å orientere seg mot økt regionalt og tverrkontinentalt sør-sør-samarbeid. For Brasil gjelder dette særlig samarbeid innenfor de såkalte BRIC-landene (Brasil, Russland, India og Kina).

4. USA ut, Kina inn. Hvis den økonomiske fremgangen fortsetter (med Kinas hjelp), så blir den nasjonalsolidariske og «sosialdemokratiske» tendensen i landene sterkere (som i dagens Uruguay og Brasil), med større avhengighet av råvareeksport. Hvis økonomien snur til nedgang, blir det stor politisk uro der en vil kunne se sterkere gnisninger mellom revolusjonære nettverk, populistiske ledere og reaksjonære jord- og kapitaleiende eliter. Likevel blir det neppe rom for kriseløsninger i form av militærdiktaturer som på 1970-tallet der de økonomiske elitene som styrer de nasjonale kongressene vil kunne prøve å avsette folkevalgte «populistiske» presidenter på konstitusjonelt vis, slik vi har sett i Honduras og Paraguay.
helene.skjeggestad@aftenposten.no

27/01/2014

Advokat i stedet for umyndiggjort Regjering?

                                   "Med ondt skal ondt fordrives!"

 Nå har vi pratet side opp og side ned i flere år,og står fremdeles på samme sted,om enn ikke to (Frem) skritt tilbake.

Jeg er av den tro at rettferdighet vil ikke skje fyldest før vi samlet koster på oss en fagmann som snakker samme språk som Finansdepartementets rådlovgiver(e) og vet hvordan man skal kunne målbinde ´prinsessa´.  Siv vet det ikke.  Alt annet er nyttesløst!

Jeg ville også fremme følgende krav til Regjeringen:

1. Lik skattelovgiving for ALLE pensjonister,bosatt i Norge eller ei.
Tvedtydig skattelovgiving og diskriminering av en liten gruppe er ikke tillatt iflg. vår egen grunnlov samt Europeiske traktater Norge har signert seg enige i.

2. 15% øking av grunnbeløpet for ´minstepensjonistene´ samt årlig revisjon for å kunne overleve som minstepensjonister i en verden med økende kostnader. Dette vil delvis kompensere for den ekstra støtten som er tilgjengelig i Norge fra trygdekontorene etter behov.

3. Gratis medlemskap i Folketrygden også for utenlandsboende iflg. punkt 1. over.
 Samme helseberettigelse som i Norge,refundert via fremlagte kvitteringer.
 Eventuelt alternativ, 15% pensjonstilegg til delvis kompensasjon av helseutgifter i utlandet

4. Total fjerning av Kildeskatten iflg. punkt 1. over.

5. Eksisterende minstepensjonister fritas for fremtidige nye skattekrav.

Jeg skammer meg over Norge som gang på gang har brutt menneskerettigheter i sitt eget land og er nå klassifisert som en ´B´nasjon av bl.a.  UN.

Hvorfor ikke sette et eksemplel og gjøre det som er RETT?


Tore Christiansen
Sao Paulo - Brasil 

25/01/2014

Ett Fremskritt, to tilbake!

Et framskritt, to tilbake

Etter 100 dager er Frp's politikk nesten glemt.

Det er kutyme for å gi en ny regjering 100 dagers fredningstid. Den uskrevne regelen er først og fremst myntet på opposisjonen. Regjeringen skal få tid til å komme ordentlig i gang. Per Sandberg må ha trodd fredningstida gjaldt ham. Han markerte Frp's 100 første dager i regjering med å lange ut mot Venstre og KrF. De to småpartiene har fått altfor mye innflytelse på bekostning av Frp, hevdet han i et intervju med NRK. Han angrer ennå ikke på at han sa nei til å være statsråd, men ser ikke bort i fra at det kan bli bruk for ham seinere i perioden.

Det er ikke vanskelig å skjønne frustrasjonen når Frp i sak etter sak har måttet legge egen politikk på is. Partiet er nesten ikke til å kjenne igjen fra opposisjon. I møte med embetsverk, partene i arbeids livet og andre interessegrupper, har Frp måttet innse at selv små kursendringer er krevende og tar tid. Dermed har partiet i rekordfart forlatt eller nedtonet bombastiske standpunkter når det gjelder avgifter, bomringer, klima, oljeboring, landbruk, likestilling, asylpolitikk og ikke minst oljepengebruk, for bare å nevne noe.

Tross at Siv Jensen og hennes statsråder har jobbet hardt for å dempe forventningene, mangler både partiet og velgerne forventningsskolering. Allerede har skuffete velgere vendt partiet ryggen i meningsmålinger, og Sandbergs utspill varsler at den indre opposisjonen er klar for plenen. Det er selvfølgelig ikke overraskende at Høyre dominerer, men samarbeidsavtalen med sentrumspartiene gjør det enda tøffere å få gjennomslag for fløypartiet. Mens Høyre fornøyd erklærte at budsjettet var blitt enda bedre med Venstre og KrF, mener Frp det ble dårligere. Sandberg klager igjen over at de to småpartiene krever mer enn han mener de har mandat til. Men sånn er parlamentarismen. Flertall koster flesk, og det er sideflesket som ryker først.

Inntil videre kan Erna Solberg bruke samarbeidsavtalen for å trekke politikken mot sentrum, men i lengden er kimen til konflikt åpenbar. Venstre og KrF ville ikke sitte i regjering med Frp, og deres troverdighet avhenger av om de klarer å holde Frp i øra. De vil neppe etterkomme Sandbergs krav om å minske magemålet. Mindretallsregjeringen kan forsøke å holde saker unna Stortinget, men her er både partnerne og opposisjonen på vakt og har allerede begynt å murre.

Solberg og Siv Jensen feiret dagen i Davos med kake og lys. De hevdet at regjeringen er godt i gang med å levere. Særlig har den levert når det gjelder likestillings- og familiepolitikk med kutt i pappaperm og barnehager, utvidet kontantstøtte og reservasjons rett til fastleger. På kulturfeltet har det også gått friskt for seg. Det har vært fri flyt av prøveballonger. Mange har blitt skutt ned, andre er fortsatt svevende, som å omskape bibliotekene til møteplasser. Færre bøker, men mer aktivitet altså.

Bortsett fra bråket rundt reservasjonsretten, har det i helsepolitikken vært stille før stormen som uvegerlig vil komme når Bent Høie skal sette i gang med å omorganisere og privatisere.
Helseministeren har som vanlig regjeringens tøffeste jobb, og Høie har selv lagt lista høyt gjennom åtte år i kravstor opposisjon. I skolepolitikken trues regjeringen allerede av lærerstreik og opprør mot måleskolen. I arbeidsdepartementet har Robert Eriksson oppdaget at LO fortsatt har stor makt, og superminister Jan Tore Sanner har foreløpig oppført seg som en ganske alminnelig kommunal minister. I Landbruksdepartementet er Sylvi Listhaug blitt mer forsonende, rent fredsæl, og Anders Anundsen står i fare for å bli en klok og sindig justisminister. Etter bare 100 dager i likestillings departementet virker Solveig Horne nesten omvendt til statsfeministen.

Avbyråkratisering var en kampsak både for Høyre og særlig Frp i valgkampen. Det var ikke måte på hva færre byråkrater og mindre byråkrati skulle finansiere av politikk og skattekutt, men det snakkes ikke lenger så høyt om det. Mon det er så enkelt? På skatt har regjeringen levert som lovet og har sørget for en irreversibel endring. Ap har allerede signalisert at partiet ikke vil ta omkamp i framtida.

Det har vært uro i fredningstida, men Erna Solberg har fortsatt lave skuldrer, vel vitende om at det er et langt løp som så vidt har begynt. Den tøffeste delen av jobben kan bli å holde feltet samlet.

17/01/2014

Hva sier dere naa Erna og Siv?

Hva sier du, Jens Stoltenberg?

Dette innlegget fra Per Lygne forteller hele urettferdigheten begått mot pensjonistene
bosatt i Norge. Derfor nevnes ikke voldsutøvelsen mot pensjonistene som har bosatt
seg i solen,ved videre ran av deres opparbeidede pensjon,med trekk av 15% kildeskatt
fra 2010.

Som han forteller,i 1976 ble hele vår oppsparte pensjonskasse overført til Statskassen
og senere videre overført til ´Oljefondet´.  Oljefondet har siden inntjent store avkastninger,
og er nå ett av de største fond i verden,og vi er ´alle´ blitt millionærer.

Det er bare étt problem,som hovedinvestor i pensjonsfondet,har vi ikke hatt étt øre i
avkastning, tvert om har vi blitt skattlagt om og om igjen ved uttak av vår pensjon,plyndret
av vår egen,folkevalgte regjering.  Kanada,derimot utbetaler gevinst av deres oljefond til
deres borgere.

Jeg vil spesielt nevne én gruppe,tidligere benevnt ´minstepensjonister´ som har kommet
spesielt ille ut å fare. Selv mottar jeg avkortet minstepensjon fordi jeg ´er født for tidlig´
i 1933, hele 34 år før folketrygden ble stifter i 1967 til tross for at jeg har arbeidet i Norge
fra jeg var 16 år gammel i 1949 og taper dermed hele 18 års botid.

Siden ´minstepensjonsberettigelse´ er ment å vaere et raust tilbud  til de som av en eller
annen grunn ikke har vært i stand til å innbetale tilstrekkelig til å ha en skikkelig pensjon,
synes jeg det er tarvelig av regjeringen å avkorte dette minimumsbeløpet man mener det
skal være mulig å overleve på i Norge,med ytterligere hjelp fra velferdskontorene til husleie,elektrisitet o.s.v. Her skulle det ikke gjøres forskjell på alder,vi kan alle bli like sultne, og fryser like mye. Denne ekstra ytelsesmuligheten samt benyttelse av minstefradragsbeløpet er fratatt pensjonister bosatt i utlandet. Vi slipper heller ikke skattetrekk i desember som alle er berettiget til i Norge.

Selv mener jeg at minstepensjonen trenger et kraftig løft samt total fjerning av kildeskatten,spesielt for minstepensjonistene bosatt i utlandet. Norge sparer millioner for hver  nordmannsom utvandrer fra Norge,og det hadde derfor ikke vært urimelig om det ble utbetalt et 15% tillegg som kompensasjon for det tapte gratis medlemskapet i Folketrygden,som ett lite tilskudd til de dyre private helseforsikringene vi selv må ordne i utlandet.

Tore Christiansen
Sao Paulo - Brasil
15/01/2014

US representation for just taxation of exiled Norwegian pensioners

US representation for just taxation of exiled Norwegian pensioners.

Considering that 60% of the readership of this blog comes from the USA,we would like to
invite similar US organizations for the protection of exiled Norwegian pensioners,and also individuals,to join us in the fight against tax injustice perpetrated by the Norwegian department of taxation, which contravenes our constitution as well as tractates signed by Norway withThe European Human Rights Court as well as the United Nations,which recently degraded Norway from an  ´A´ to a ´B´ nation in the areas of human rights.

Please feel free to air your views in the comments area of any topic which interest you.

With kind regards

Tore Christiansen
Sao Paulo - Brazil
tore.christiansen@gmail.com

Underslag og ulovligheter i Finansdepartementet (FiD)

Brev til Riksrevisor Per Kristian Foss Subject:   

Underslag og ulovligheter i Finansdepartementet (FiD)


EMIGRANT1 (E1) er offentlig registrert i Norge med foretaksnummer 994 347 772. E1 har som formål å arbeide for å rette opp eksisterende og kommende uregelmessigheter som pensjonister, først og fremst folk som er bosatt utenfor Norges grenser, utsettes for av norske eller utenlandske myndigheter. E1 gir i bestemte tilfeller gratis råd i skattespørsmål. E1 er partinøytral. E1 er en verdensomspennende organisasjon med medlemmer fra en rekke land; - også innen EU/EØS. E1 har også medlemmer og familiemedlemmer som har statsborgerskap i andre land enn Norge.

E1 har siden 2010, da Kildeskatten på 15% ble innført under Kristin Halvorsen som finansminister, kjempet for å få denne avskaffet da Kildeskatten, i seg selv, er en konfiskering av opparbeidede pensjonsrettigheter. De siste 4 årene har utallige brev blitt sendt til Statsminister, Finansminister, div. statssekretærer, Finansdepartementet (FiD) og Skattedirektoratet osv. De fleste av brevene har aldri blitt besvart til tross for gjentatte purringer. Vi har mottatt enkelte svar fra Finansdepartementets juridiske rådgiver, Johanne Rian, som reflekterer den holdingen som Regjeringen Stoltenberg hadde til spørsmålet om Kildeskatt på pensjoner utbetalt fra Norge til utenlandsboende, norske, pensjonister.

Ved siste Stortingsvalg, så gjorde Høyre det klart at partiet ville tak saken opp til vurdering. Den samme tilbakemeldingen har vi fått fra Venstre, mens KrF gav melding om at ”partiet er for lite til å ha noen innvirkning på saken.” FrP meldte klart fra før valget at partiet ville gå inn for å avskaffe Kildeskatten.

Når E1 hevder at det foregår underslag i FiD, så gjelder dette underslag av informasjon. De samme folkene i FiD, som var ansatt i ledende stillinger i de siste 4 årene før valget i september 2013, fòrer den nye Regjeringen med den samme, subjektive, informasjon og innspill som de ble ”hjernevasket” til å gjøre under Regjeringen Stoltenberg. Finanskomiteen, som skal forberede saksdokumenter til beslutninger i Stortinget bygger sine instillinger på informasjon fra byråkratene i FiD. Både Finanskomiteen og Stortinget tar følgelig beslutninger basert på feil informasjon; - dvs. den politikk som ble ført av den forrige, rød-grønne, regjeringen føres videre av den borgerlige regjeringen p.g.a. ”forvrengt” informasjon fra folk med en sosialistisk innstilling i FiD. – Er det riktig at Norge skal styres av byråkrater og ikke politisk valgte beslutningstagere?

2 | P a g e
Dette er fundamentalt feil, og E1 anmoder Riksrevisjonen om å se på både saksbehandling og informasjonsflyt fra FiD til de besluttende instanser. E1 har en sterk fornemmelse av at de henvendelser som vi har gjort til Finansminister Siv Jensen har blitt holdt tilbake av enkelte personer/en person i FiD. – Svarene fra Johanne Rian tyder på at hun har tenkt å forsette med sin sosialistiske politikk og vi har en sterk mistanke om at våre henvendelser ikke kommer fram til de rette adressater.

Når det gjelder ulovligheter i FiD så har vi helt klare bevis for våre påstander. Høytstående funksjonærer – på kurs hos Skattedirektorat/FiD har gjort kjent at Skattedirektoratet/FiD er inneforstått med at de bryter både norsk Grunnlov og skatteavtaler. Grunnen er at de vil forsøke å tvinge nordmenn til å flytte tilbake til Norge. De ønsker at trygdepengene skal brukes i Norge. Da får Staten tilbake 85 – 90% av de som blir utbetalt.

FiDs juridiske rådgiver, Johanne Rian, har oppfordret norske pensjonister i Thailand til skatteunndragelse. Hun anbefaler at de som har flyttet ut, flytter tilbake. (Lydbåndopptak foreligger fra et møte med ambassaden den 31.01.2011). Samtidig, så foreslo hun at de som, formelt, ikke har emigrert ikke skal foreta skattemessig utflytting, men , kun betale skatt til Norge. Dette er en klar oppfordring til en kriminell handling. Når man har oppholdt seg i Thailand i mer en 180 dager i et år så er man skattepliktig til Thailand. I båndlagt opptak med leder i Noralliansen så sier Johanne Rian bl.a.: ”Vi er oppmerksom på at strikken strekkes litt langt og i noen tilfelle for langt. Men vi gjør det for å være 100% sikker på at dere ikke tar fiktive opphold på Kypros for å unndra dere skatt i Norge”

Vi formoder at flertallsbegrepet ”Vi” ikke kan mistolkes. – I.h.t. normal fortolkning av norsk lov så er man uskyldig inntil det motsatte er bevist. Om FiD har mistanke om at noen har foretatt ”fiktivt opphold” for å unngå beskatning i Norge, så bør man fokusere på disse tilfellene; - ikke straffe ca. 44.000 ”uskyldige” norske pensjonister p.g.a. noen få mistenkte. – Men det virker som om holdningen i FiD er at samtlige nordmenn som har flyttet ut er ”skatteflyktninger”. FiD krever også at for å få fradrag i norsk beskatning må man betale skatt i bostedslandet, ikke bare oppgi til bostedslands skattemyndigheter den skattbare inntekt.

Uttalelse fra tidligere regjeringsadvokat Bjørn Haug (1972-1995) og leder av ESA/ EFTA-domstolen (1995-2000): ”Norske myndigheter har i noen sammenhenger krevd dokumentasjon for at man faktisk blir beskattet i utlandet, ikke bare at man skattemessig klassifiseres som bosatt i utlandet. Her går norske myndigheter, etter mitt skjønn, lenger enn de har lovmessig grunnlag for. I det øyeblikk det er akseptert at man etter norsk lov eller gjeldene skatteavtale ikke skal skattes i Norge, er det uvedkommende hvorvidt eller hvordan det nye bostedslandet gjennomfører sin beskatning. Det er etter min mening ikke lovlig hjemmel for å sette beskatning i det nye bostedslandet som vilkår for å unnlate norsk beskatning”. (Thailand/Filippinene)

3 | P a g e
Overstående støttes også av Prof.Zimmer.
10.2.1 Skatteavtalene kan bare lempe norsk beskatning.
Sitat:”Som nærmere beskrevet i 18.3. nedfor, gjelder norsk beskatningsavkall som utgangspunkt også hvor inntekten ikke blir beskattet i den annen stat, f.eks. fordi internrettslig hjemmel mangler der, med mindre skatteavtalen bestemmer noe annet.”

Finansminister Kristin Halvorsen sa i Odelstinget den 26. februar 2009 i sin forklaring av Ot. Prop. Nr. 20 (2008-2009): ”Denne saken dreier seg om rettferdighet for pensjonister. Det dreier seg om 43.000 pensjonister som bor utenfor Norge, men det vil ha litt forskjellig utslag fra hvor de bor og hva slags skatteavtaler som gjelder. Det er i hvert fall sånn at ingen pensjonister bosatt i Spania i dag blir berørt av vedtaket. Det samme gjelder pensjonister i Pakistan og Thailand”.

Her har byråkratiet gjort Finansministeren til løgner i Odelstinget. – Dette er svært alvorlig.
Norges Finansminister har snakket usant til Norges lovgivende forsamling.
Til dags dato så har dette lovbruddet ikke blitt nevnt i Stortinget; - noe som må anses som bemerkelelsesverdig.

Nedenfor sendes, til informasjon, noen utdrag fra tidligere skriv til div. Norske myndigheter:
Kun til informasjon i et brev til justisministeren.

Gjennomsnittlig utbetaling fra NAV til utenlandspensjonister er ca. NOK 110.000/år.
-EMIGRANT1 er klar over at Skattedirektoratet får sine instrukser fra Finansdepartementet, men dette forhindrer ikke at jurister, uansett nivå, unnlater å påpeke at f.eks. Lovavdelingen i FiD vitterlig definerer og tolker lover, avtaler og høyesterettsdommer feilaktig. Eksempelvis trekker vi frem ordlyden i Ot.prp. 20 - 2008-2009 –

sitat
”Forslag til Lov om kildeskatt på pensjoner =Endringer av Skattelov).
”Retten til å skattlegge pensjoner er lagt til staten der mottakeren bor, mellom annet etter skatteavtalene med de baltiske statene, Pakistan, Russland, Spania, Thailand og Tyskland med visse unntak.”
Sitat slutt

I skatteavtalene for disse land står det i Art. 18. Pensjoner og annen lignende godtgjørelse som betales til en person bosatt i en kontraherende stat skal bare kunne skattlegges i bostedsstaten.

4 | P a g e
M.a.o enhver handling som fører til et annet resultat enn overstående vil være et brudd på både Lov og avtaler. Høytstående funksjonær – på kurs hos Skattedirektorat/Finansdepartement har gjort kjent at Skattedirektoratet/Finansdepartementet er inneforstått med at de bryter både norsk Grunnlov og skatteavtaler.(Ønsker å være anonym)

2. april 21:13 - Stig Utheim
Jeg har snakket med folk fra Finnansdepartement vedrørende kildeskatt . Vedkommende bekrefter at Finansdep. vet at de bryter loven, men dette er et ledd til å tvinge nordmenn som er utflyttet til å reise hjem. Grunnen er de vil at nordmenn skal bruke trygdepengene i Norge og da får staten tilbake ca 85 - 90 prosent av det utbetalte . ( Samtalen ble ”uheldigvis” tatt opp). Jeg spurte vedkommende om jeg kunne bruke opplysningene i pressen. Da var vedkommende snar med å fortelle at han ikke ønsket dette og dette vil bli respektert.....  Synd at offentlige personer ikke tør stå frem...

Stig Utheim Thailand
Finansdepartementets juridiske rådgiver, Johanne Rian, har oppfordret pensjonister i Thailand til skatteunndragelser i Thailand ved å anbefale at de som har tatt utflytting flytte tilbake tilbake til Norge. (Opptak foreligger fra Ambassademøtet 31.01. 2011). Videre anbefales de som ikke har emigrert ikke skal foreta skattemessig utflytting og bare betale skatt til Norge. Dette er en oppfordring til en kriminell handling. Når man har oppholdt seg i mer enn 180 dager i Thailand så
er man skattepliktig til Thailand.

I båndlagt opptak med Leder for Noralliansen sier hun også blant annet :
«Vi er oppmerksom på strikken strekkes litt langt og i noen tilfelle for langt, men vi gjør dette for å være 100% sikker på at dere ikke tar fiktive opphold på Kypros for å unndra dere skatt i Norge».Vi formoder at flertallsbegrepet "vi" ikke kan mistolkes...

Finansminister Kristin Halvorsen i Odelstinget 26. februar 2009 i sin forklaring av Ot.prp.nr.20(2008-2009) ”Denne saken dreier seg om rettferdighet for pensjonister. Den dreier seg om 43.000 pensjonister som bor utenfor Norge, men det vil ha litt forskjellig utslag ut fra hvor de bor, og hva slags skatteavtaler som gjelder. Det er i hvert fall sånn at ingen pensjonister bosatt i Spania i dag blir berørt av vedtaket. Det samme gjelder pensjonister i Pakistan og Thailand”.”
Byråkratiet har gjort Finansministeren til løgner i Odelstinget. Dette er meget alvorlig.!!!
Her har daværende Finansminister snakket usant til Norges lovgivende forsamling.
Til dags dato har dette lovbruddet ikke blitt nevnt i Stortinget – noe som må ansees som

5 | P a g e
bemerkelsesverdig.
Vedlegg 8
1.Brev til riksrevisor Per Kristian Foss 2.Lover og høysterettsdommer som det må tas hensyn til
3.Beskatning av pensjon 11.06.2013
4. Emigrant1, tilsvar til skattedirektoratets brev av 11.06.2013
5.Emigrant1 Ikke-diskriminering
6.Skattlegging av tyske utenlandspensjonister
7.Svar på FiDs info til finanskomite 28.11.2013
8.Menneskerettskonvensjoner

Vennlig hilsen

Jan Mehus /Leder Emigrant1
Austerlandet 236 8407 Godfjord Styret Emigrant1

14 januar 2014
.

14/01/2014

Til Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Til Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

EMIGRANT1 er offentlig registrert i Norge med foretaksnummer 994 347 772. 

EMIGRANT1 har som formål å arbeide for å rette opp eksisterende og kommende 
uregelmessigheter som pensjonister, først og fremst folk som er bosatt utenfor
Norges grenser, utsettes for av norske eller utenlandske myndigheter. EMIGRANT1 

gir i bestemte tilfeller gratis råd i skattespørsmål. EMIGRANT1 er partinøytral. 

EMIGRANT1 er en verdensomspennende organisasjon med medlemmer fra en
rekke land; - også innen EU/EØS. EMIGRANT1 har også medlemmer og familie-

medlemmer som har statsborgerskap i andre land enn Norge.

I ”Thailand Tiende” utgitt i Pattaya nylig kan man lese et intervju med
parlamentarisk leder Harald T.Nesvisk i Frp.

Sitat:
”Frp: Lite aktuelt å justere pensjon
Regjeringen starter et arbeid for å se på trygdeeksport, men parlamentarisk leder
Harald T. Nesvik i Frp sier til Thailands Tidende at det er lite aktuelt å levekostjustere
pensjon.

Lite aktuelt
– Vil det vurderes justering av trygdeytelser på bakgrunn av levekostnader i landet
mottakeren bor?
– Det er viktig å huske at en rekke velferdsordninger, slik som f.eks. pensjon, må sees som opparbeidede rettigheter som det er lite aktuelt å levekostjustere.

”Statsrådene Jonas Gahr Støre og Ola Borten Moe tar i VG 12. mai 2011 til orde for å
kjøpekraftjustere trygdeytelser som ”tas med” til land utenfor Europa i henhold til
kjøpekraften i det aktuelle landet. Hva vil provenyeffekten av en slik kjøpekraft justering
av hhv. sykepenger, uførepensjon, alderspensjon, foreldrepenger og barnetrygd være,
basert på anslått omfang av eksport av disse trygdeytelsene til land utenfor Europa?
Det bes om lovteknisk bistand til utforming av forslag dersom det er nødvendig."

Spørsmålet er forelagt Arbeidsdepartementet, som har gitt følgende svar:

2 | P a g e
"Alders- og uførepensjon
Hovedregelen i dagens folketrygdlov for mottak av alders- og uførepensjon er at man må være medlem i folketrygden. Alders- og uførepensjon kan likevel eksporteres uavkortet for personer med minst 20 års samlet botid. Personer med mindre enn 20 års botid kan eksportere en redusert alders- eller uførepensjon etter nærmere regler.”

Arbeids- og velferdsetatens registre viser at ca. 10.600 mottakere av alderspensjon var bosatt utenfor EØS-området per juni 2012. Samlede utbetalinger av alderspensjon til denne gruppen kan anslås til om lag NOK 880 mill. Med en besparelse pr.hode på NOK 74.000,- x 10.600 = NOK 784,400 mill. Kun ca. NOK 100 mill i forskjell. Dette er i praksis nesten opp i opp. (Fra utvalg i Stortinget.) Besparelsen tilsvarer ca. grunnpensjonen og resten er opptjent via skatteseddel. Dette er E1 godt tilfreds med. Det dreier seg jo om norske statsborgere med opptjente rettigheter.

Ifg. Statsministeren: - Sitat. ”Det bør etter min mening være opp til den enkelte borger hvor han og hun ønsker å bo, og det er naturlig at mange pensjonister ønsker å bosette seg i utlandet.” Kildeskatten bør ikke være et hinder for å kunne bo hvor man ønsker på sine eldre dager. Høyre påpekte den gangen kildeskatten ble innført at lovforslaget var lite gjennomtenkt, og at selv om skatten betyr lite for statens inntekter betyr den mye for de enkeltpersoner den angår. Da lovforslaget ble behandlet i Stortinget skrev Høyre, sammen med FrP og Venstre, følgende sterke kritikk av regjeringens fremgangsmåte. E1: Det samme gjelder selvsagt for indexregulering. - Men når man leser hele artikkelen er ikke saken like rosenrød.

http://www.thailandstidende.com/component/k2/item/2344-kan-ikke-leve-pa-kr-1983

Det ser ut til at NAV nylig har snikinnført trygdesjustering i forhold til antatt leveomkostninger i enkelte bostedsland. Dette er skremmende og E1 vet ikke hvilken hjemmel NAV har for å indeksregulere trygdeytelser. Erfaringen med NAV er ikke annet enn at man blir konfrontert med en enorm arroganse og et byråkrati hvor ingen tar ansvar og man blir fullstendig ignorert. –
Denne personen som bor i Manilla på Fillippinene blir avspist med NOK 1983,- pr. mnd. som han skal brødfø sin familie på min. 4 personer; 6 inkl. seg selv, kone og to egne barn. -
Det sier seg selv at dette ikke er holdbart.

Det er helt klart at norske myndigheter bryter menneskerettighetene. - Her vil sannsynligvis ”Den intenasjonale konvensjon om økonomiske,sosiale og kulturelle rettigheter” av den 16 desember 1966 komme til anvendelse. Den overstyrer all norsk intern lovgivning.
www.emigrant1.org

3 | P a g e
Sitat Del I Art.1 avsnitt 2. ”Ikke i noe tilfelle må et folk (les enkelt person)bli berøvet sitt eget eksistensgrunnlag.” Oversikt: Vedlegg 2 (Menneskeretts konvensjoner).
Dette er mannens fakta: Kone under utdanning til sykepleier og har 2 år igjen av sin utdanning. Han har to barn som er hans egne + 2 fra konas tidligere ekteskap. Han er selv uførhetstrygdet og pga av sin sykdom trenger han spesialdiett. Nå er saken vurdert i en rettsak, men som vanlig underkjennes bevis fra et u-land og menneskeretter har retten ” ikke hørt om.”

I.h.t. menneskerettskonvensjonen, så skal mannen ha full utbetaling (minus eventuell gjeld). En gift person i Norge skal ha minimum NOK 5.730 å leve for i måneden. Dette kalles «Livsopphold», og inkluderer ikke faste utgifter. Mannen får dekket et fast beløp til utgifter til strøm, vann og husleie, men det han har igjen å leve for, etter at NAV har trukket penger til å nedbetale gjeld på barnebidrag, er NOK 1.983, som altså er 34,6 prosent av norske satser. Nå er det også slik at det er en meget høy arbeidsledighet på Filippinene og det er vanskelig å skaffe seg jobb. Å sende sin kone ut i verdens eldste yrke er vel ikke noe alternativ? E1 antar at både vigselsattest og fødselsattester er framlagt. Hvis så er tilfelle, og underkjent, bør mannen jo bli informert av NAV om at DNA test av barna som han mener er hans holder jo i alle sammenhenger. Barna er jo også norske statborgere og han har derfor rett til barnebidrag. Statsministeren sier også i sin nyttårstale at psykiatrien vil bli prioritert.
Da må handling følge ord. Å ta livsgrunnlaget fra mennesker er vel ikke rette medisin i denne sammenheng. E1 har mottatt flere mailer hvor mennesker bekymrer seg for at deres pensjon/uførhetstrygd skal bli indexregulert slik at de mister livsgrunnlaget.

Ingen norsk statsborger hvor han enn bor skal behandles dårligere enn om han bodde i Norge. (Menneskerettighetskonvensjonen).

Nedenfor sendes, til informasjon, noen utdrag fra tidligere skriv til div. Norske myndigheter:
Kun til informasjon i et brev til justisministeren.

Gjennomsnittlig utbetaling fra NAV til utenlandspensjonister er ca. NOK 110.000/år.

-EMIGRANT1 er klar over at Skattedirektoratet får sine instrukser fra Finansdepartementet, men dette forhindrer ikke at jurister, uansett nivå, unnlater å påpeke at f.eks. Lovavdelingen i FiD vitterlig definerer og tolker lover, avtaler og høyesterettsdommer feilaktig. Eksempelvis trekker vi frem ordlyden i Ot.prp. 20 - 2008-2009 – sitat

4 | P a g e
”Forslag til Lov om kildeskatt på pensjoner =Endringer av Skattelov).
”Retten til å skattlegge pensjoner er lagt til staten der mottakeren bor, mellom annet etter skatteavtalene med de baltiske statene, Pakistan, Russland, Spania, Thailand og Tyskland med visse unntak.”

I skatteavtalene for disse land står det i Art. 18. Pensjoner og annen lignende godtgjørelse som betales til en person bosatt i en kontraherende stat skal bare kunne skattlegges i bostedsstaten.
M.a.o enhver handling som fører til et annet resultat enn overstående vil være et brudd på både Lov og avtaler.

Høytstående funksjonær – på kurs hos Skattedirektorat/Finansdepartement har gjort kjent at Skattedirektoratet/Finansdepartementet er inneforstått med at de bryter både norsk Grunnlov og skatteavtaler.

2. april 21:13 Stig Utheim
Jeg har snakket med folk fra Finnansdepartement vedrørende kildeskatt . Vedkommende bekrefter at Finansdep. vet at de bryter loven, men dette er et ledd til å tvinge nordmenn som er utflyttet til å reise hjem. Grunnen er de vil at nordmenn skal bruke trygdepengene i Norge og da får staten tilbake ca 85 - 90 prosent av det utbetalte . ( Samtalen ble ”uheldigvis” tatt opp). Jeg spurte vedkommende om jeg kunne bruke opplysningene i pressen. Da var vedkommende snar med å fortelle at han ikke ønsket dette og dette vil bli respektert.....  Synd at offentlige personer ikke tør stå frem...

Stig Utheim Thailand
Finansdepartementets juridiske rådgiver, Johanne Rian, har oppfordret pensjonister i Thailand til skatteunndragelser i Thailand ved å anbefale at de som har tatt utflytting flytte tilbake tilbake til Norge. (Opptak foreligger fra Ambassademøtet 31.01. 2011). Videre anbefales de som ikke har emigrert ikke skal foreta skattemessig utflytting og bare betale skatt til Norge.
Dette er en oppfordring til en kriminell handling. Når man har oppholdt seg i mer enn 180 dager i Thailand så er man skattepliktig til Thailand.

I båndlagt opptak med Leder for Noralliansen sier hun også blant annet :
«Vi er oppmerksom på strikken strekkes litt langt og i noen tilfelle for langt, men vi gjør dette for å være 100% sikker på at dere ikke tar fiktive opphold på Kypros for å unndra dere skatt i Norge».
Vi formoder at flertallsbegrepet "vi" ikke kan mistolkes...

Finansminister Kristin Halvorsen i Odelstinget 26. februar 2009 i sin forklaring av Ot.prp.nr.20(2008-2009) ”Denne saken dreier seg om rettferdighet for pensjonister.

5 | P a g e
Den dreier seg om 43.000 pensjonister som bor utenfor Norge, men det vil ha litt forskjellig utslag ut fra hvor de bor, og hva slags skatteavtaler som gjelder. Det er i hvert fall sånn at ingen pensjonister bosatt i Spania i dag blir berørt av vedtaket. Det samme gjelder pensjonister i Pakistan og Thailand”.”
Byråkratiet har gjort Finansministeren til løgner i Odelstinget. Dette er meget alvorlig.!!!
Her har daværende Finansminister snakket usant til Norges lovgivende forsamling.
Til dags dato har dette lovbruddet ikke blitt nevnt i Stortinget – noe som må ansees som bemerkelsesverdig.

Vedlegg 3
Brev til arbeids- og sosialminister Robert Erikson 1.Lover og høysterettsdommer som det må tas hensyn til:  2.Menneskerettighetskonvensjoner


Vennlig hilsen

Styret Emigrant1
Jan Mehus /Leder Emigrant1
Austerlandet 236 8407 Godfjord


§ 97 - Norges grunnlov

Hva sier grunnloven om tilbakevirkende kraft?

En tidligere handling kan ikke på et senere tidpunkt pålegges nye skatter eller avgifter.
Pensjoner er en opptjent rettighet og kan ikke reduseres.Et vern mot at det ved ny lov knyttes nye byrder til tidligere handlinger. Jfr. Dokumentasjons krav.

Det er nærliggende å vise til Høyesteretts (HR)  dom i den såkalte ”Rederiskattesaken” av 12.02.2010. I premissene for HR sin dom i sier førstevoterende under artikkel 147 (sitat):
”I dommen, avsnitt 62 er det vist til at ein ”langvarig rettspraksis har godtatt at satsene for alminnelig inntekts- og formuesskatt fastsettes på slutten av et inntektsår og dermed gis
tilbakevirkende kraft”, og at dette også gjeld for skattelovendringar.

At dette er tillateleg, har vore sett på som ein regel for denne spesielle situasjonen. Deretter er omtala det som har vore lagt til grunn som regel for såkalla handlingsskattar.
”Når en ny skatt eller avgift er blitt lagt på en tidligere handling eller begivenhet, har rettspraksis uten en nærmere vurdering lagt til grunn at tilbakevirkningen har vært i strid med Grunnloven.”

Den norske kildeskatten ble iverksatt globalt f.o.m. 01.01. 2010 – uten at det var gjort noen konsekvensanalyse av problem stillingene - som i ettertid har vist seg å representere uoverkommelige vanskeligheter for eldre og uføre skattemessig emigrerte nordmenn.

Dobbeltbeskatning,  og manglende evne innen skatteetaten i Norge til å følge opp enkeltsaker hvor pensjonisten ilegges 15 % kildeskatt samtidig som  bostedsstaten stiller skattekrav overfor immigranten ut fra skatteavtaler og interne skatteregler, har kostet liv og helse for svært mange av våre utenlandsboende landsmenn.

Omfattende dokumentasjonskrav fra norske skattemyndigheter, to ganger årlig til to forskjellige stater  med vidt forskjellige skatte systemer, har overfor skatteetaten vist at eldre og uføre ikke er i stand til å imøtekomme disse tvangsmessige innførte fordringene.

Vi viser forøvrig til Banklov kommisjonens tolkning av problemstillingen,fremlagt 07.01. 2013 (sitat):

”Forbudet mot å gi en lov tilbakevirkende kraft i Grunnloven § 97 gir, for det første, et vern mot at det ved ny lov knyttes nye byrder til tidligere handlinger. Her er grunnlovsvernet sterkt. For det annet gir Grunnloven § 97 et vern mot at ny lovgivning griper inn i allerede ervervede rettigheter, herunder blant annet eiendomsrett og opptjente pensjonsrettigheter. Spørsmål om grunnlovsvern for ervervet rett til pensjon hører til denne gruppe”.

Vi viser forøvrig til tolkning av Grunnlovens §97 fra Justis og Beredskapsdepartementet, datert  prinsipputtalelse/fortolkning, 13.10.2009 før dom i HR (sitat):

«Det kan spørres om «overgrep» er et adekvat stikkord for normen etter Grunnloven § 97. «Overgrep»  leder nok tanken mer hen på noe som bare vil kunne være en teoretisk mulighet enn på det som også kan bli resultatet ut fra en vurdering av et praktisk foreliggende tilfelle. Jeg vil anta at en angivelse av normen til å gjelde «klart urimelig eller urettferdig» tilbakevirkning er mer adekvat, iallfall med henblikk på det aktuelle rettsfelt. Inn i avveiningen vil blant annet komme hvilke rettigheter eller posisjoner inngrepet gjelder, hvilket grunnlag den enkelte eller en gruppe har for sine forventninger, om inngrepet er plutselig og betydelig og om fordelingen av byrdene rammer den enkelte eller en gruppe særlig hardt. Men på dette rettsområdet må lovgivers spillerom, i lys av de hensyn som ligger bak Grunnloven § 75 a og d, være vesentlig. Det vil bare være de kvalifiserte eller åpenbare tilfeller av urimelighet og urettferdighet som kan rammes. Jeg tilføyer at det nok i praksis først og fremst er inngrep som rammer avgrensede grupper pensjonister innenfor folketrygden som vil kunne stride mot Grunnloven § 97.»

Tilfredstiller ULP (utenlandspensjonisten) grunnlovens krav ?

1.Tidligere handlinger:
Pensjonisten emigrert til et annet land lenge før ”Lov om kildeskatt” ble innført. Han har dokumentert sin emigrasjon både fysisk og skattemessig - og vunnet aksept for dette av norske skattemyndigheter.

2. Tilhører ULP en begrenset gruppe?
Utvilsomt.

3. Er det ved ny lov knyttes nye byrder til tidligere handlinger ?
Derom hersker ingen tvil, enten ved rigorøse dokumentasjonskrav for å unngå å bli dobbeltbeskattet - noe denne personen ikke makter i livets høst. Det trekkes  15% kildeskatt fra de svært mange  som har så lav pensjon at de ville være  unntatt skatteplikt i Norge.

Ser man på den samfunnsmessige siden så kan man spørre om ca. 200 mill. (estimat)  inn inn i statskassen er vesentlig når en stor del av denne summen kommer som en følge av at eldre og uføre pensjonister ikke klarer dokumentasjonskravene.
 
Disse pengene havner urettmessig i Norge, betinget av norsk brudd på skatteavtaler.
Et eget stortingsutvalg har kommet til at en emigrert pensjonist sparer Norge for ca. 74000,- i sosiale kostnader. Med ca. 45000 pensjonister gir dette en besparelse for nasjonalstaten Norge på ca. 3,33 milliarder.

Prinsipputtalelsen fra Justis- og Beredskapsdepartementet ble altså skrevet før HR`s behandling av saken. Vi registrerer at gruppen som omfattes av, og nevnes spesielt, omfattes av § 97 i Grunnloven.
Av dette følger at  ”Lov om kildeskatt”  er et klart brudd på grunnloven §97 om innføring av en lov med tilbakevirkende kraft for de personer som har emigrert før 01.01.2010. De som ved bruk av økonomiske tvangsmidler (15 % reduksjon av kjøpekraft betyr for mange at de er fratatt  muligheter for å betale sine forpliktelser i bostedsstaten) - er dermed gjort avhengige av sosial- og hjelpetjenester i Norge.

Disse er påført ulovlige og uanstendige flyttekrav, jfr. Menneskerettighetenes Artiklene 13, 17 og 30.
Konklusjonen er at ”Lov om kildeskatt”  bryter med , og ikke er  i samsvar med Grunnlovens  § 97. eller OECDs mønsteravtale, en rekke bilaterale skatteavtaler blir brutt uten konstitusjonell forankring.
ULP blir ilagt kildeskatt på forskuddsstadiet, og må selv bevise og korrigere at den kontraherende stat ikke har rett på skatt i hht. til skatteavtaler Norge har inngått, jfr. Norges skatteavtale med Tyskland.

Dette er det omvendte rettsprinsipp som ikke burde finnes i det som kalles en rettsstat. Enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Professor i rettsvitenskap Eivind Smith i ved Universitetet i Oslo skriver i sin artikkel i ”Idunn.no” 2010:

” Som vist i min bok Konstitusjonelt demokrati (2009) kap. IX.4.4, ligger kjernen strengt tatt bare i at offentlige inngrep må ha hjemmel i rettsreglene på den tid vedkommende handling eller begivenhet finner sted. Dette gjelder uten hensyn til på hvilket rettsområde inngrepet skjer. Så enkelt – og likevel så grunnleggende i en rettsstat!

Tore Christiansen
Brasil

12/01/2014

«Manipulasjon – håndtering og forståelse»

«Manipulasjon – håndtering og forståelse»

 

  Kom nylig over denne interessante artikkelen om kunsten å kunne avsløre manipulasjon. Tror det er meget nyttig viten hvor en liten gruppe mennesker 
arbeider i sammen over tid. For eksempel i regjeringens mange departementer.  
Mye å lære her.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ved alvorlig manipulasjon skaper personen selv situasjoner hvor han/hun kan manipulere andre, sier psykolog og advokat Grethe Nordhelle til Bedre Helse. Hun har skrevet boken «Manipulasjon – håndtering og forståelse». Å være strategisk, utspekulert, beregnende og langtidsplanleggende, er det som gjør fenomenet farlig, forklarer Nordhelle. Når offeret blir immunt mot den ene strategien, bytter manipulatoren strategi for å holde den andre i grepet.


Manipulatoren vet veldig godt hva han/hun driver med og hva som ønskes å oppnå.Manipulatoren vet at den andre ikke vil gi ham det han ønsker dersom han er åpen og direkte. Derfor utvikler han finurlige måter å oppnå goder på, uten å bli avslørt. Foruten å lyve vil han komme med usaklig informasjon og ta utgangspunkt i en kime av virkelighet og forstørre denne. Når det er en kime av sannhet i det han forteller, er det ofte større sannsynlighet for at man tror på ham, sier Nordhelle.


Klare psykopatiske trekk
Den som manipulerer føler seg svak og mangler makt. Ved å manipulere kompenserer man for dette og får på den måten makt, forklarer Nordhelle, som har møtt mange manipulatorer og ofre for manipulasjon gjennom arbeidet som advokat og psykolog. Dessverre kan det være svært vanskelig å avsløre maktspillet til en manipulator. Han eller hun er ofte svært dyktig og benytter ulike strategier for å fange sitt offer.

Mennesker som manipulerer har heller ikke én type personlighet. Noen har også store personlighetsforstyrrelser med klare psykopatiske trekk. Lystløgnere har en kombinasjon av antisosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Slike personer har et oppblåst ego og et stort behov for å være på toppen.

- Det typiske er upålitelighet, blant annet i pengesaker og at man ikke følger lover og regler. Man mangler samvittighet og empati, og har ingen hemninger. Slike personer har et grenseløst oppmerksomhetsbehov, et stort behov for spenning og opplevelser og det å dramatisere, sier professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo Svenn Torgersen.


Baksnakking
De som driver med følelsesmessig utpressing allierer seg gjerne med andre for å få støtte i sitt syn på deg. De sykeliggjør dine reaksjoner eller sammenligner deg med en person du ikke liker å bli sammenlignet med. ©En dyktig manipulator
Først og fremst vil manipulatoren alltid forsøke å oppdage dine “svakheter”, slik at han/hun kan utnytte dem til sin fordel. I begynnelsen kan manipulatoren for eksempel vise en (falsk) interesse for det du er opptatt av, for å få bedre kontakt med deg og dermed manipulere deg lettere.


- En dyktig manipulator er veltalende, har ordet i sin makt og kan sette seg inn i og forstå hva andre kan bli svake for. De har stor kunnskap om mennesker og er sosialt intelligente. De er også flinke til å tenke strategisk og fremover i tid, forteller Nordhelle. Manipulasjonen kan skje litt og litt over lengre tid, og kan av den grunn være vanskelig både å forklare og bevise for andre.


For utenforstående kan små kommentarer virke relativt uskyldige. Men det er de små indirekte stikkene og kritikken over tid, som danner et langsomt manipulasjonsmønster.
- Jo høyere intellekt manipulatoren har, desto mer omfattende og utspekulerte strategier kan han bruke, og desto vanskeligere kan det være å avsløre vedkommende. En mindre intelligent manipulator kan være lettere å oppdage, sier Nordhelle.


Emosjonell utpressing
I boken Hersketeknikk (Spartacus 2007) beskriver Hilde Sandvik og Jon Risdal emosjonell utpressing som en kraftfull form for manipulasjon.
Personen truer med straff hvis ikke motparten gjør som han sier. Truslene kan være direkte eller kamuflerte. Gjennom løgner, utenomsnakk og tåkelegging gjør utpresserne det nesten umulig for den andre å forstå hva som foregår, står det å lese i boken.


Følelsesmessig utpressing får oss til å føle oss usikre og verdiløse og det blir vanskelig å tenke klart: “Er det jeg som er gal?” Dette skyldes blant annet at den som driver med følelsesmessig utpressing, gjerne får kravene til å virke fornuftige, og det å yte motstand til å virke egoistisk.
De som driver med følelsesmessig utpressing allierer seg gjerne med andre for å få støtte i sitt syn på deg. Det kan være barn, foreldre eller autoriteter, som helsearbeidere. De sykeliggjør dine reaksjoner eller sammenligner deg med en person du ikke liker å bli sammenlignet med.
For å komme ut av denne type utpressing, må både utpresseren og offeret sette ord på egne behov og finne ut av at det finnes andre måter å gjøre ting på enn gjennom manipulering, konkluderes det i boken.


Trusler og manipulasjon
For at manipulatoren skal lykkes, må vedkommende vekke følelser hos offeret, for å svekke offerets dømmekraft. Igjen har manipuleringen størst effekt når det manipulatoren sier har en bit sannhet i seg.


- Manipulatoren kan for eksempel utnytte offeret ved å "bruke" en reell sykdom eller plage offeret har. Da er det vanskelig for offeret å skille mellom hva som er spill og hva som er virkelig. Mange personer blir lurt og er ikke klar over hva som skjer, forteller Nordhelle.
For eksempel lover en alkoholisert mor sin datter bot og bedring. Moren stimulerer instinktet i datteren til å redde henne og sier ting som: “Det er bare du som kan hjelpe meg å slutte. Bare du forstår hva jeg trenger.”


Dersom ikke dette virker, kan moren bruke trusler som at livet ikke lenger er verdt å leve, eller komme med sviende kommentarer om at datteren, som kanskje egentlig har ofret mye for sin mor, bare tenker på seg selv. Ved å hevde at datteren er vanskelig, egoistisk og så videre, kan moren legge skylden på datteren for å gi henne dårlig samvittighet og oppnå det hun ønsker.


Manipulatorens mange metoder
- Jo større svakhet hos offeret som er blitt åpenbart for manipulatoren, desto bedre grep har hun om byttet sitt. Har offeret et stort behov for å bli bekreftet av andre for å oppleve seg som verdifull, og manipulatoren gir henne denne bekreftelsen, er det vanskelig å gi slipp. Så lenge den falske bekreftelsen kommer, kan det føles som en behagelig rus, sier Nordhelle.
Nordelle sammenligner manipulatorens metoder med edderkoppens. Edderkoppen bruker finurlige metoder for spinne et nett og fange offeret sitt. Så lenge offeret ikke fullstendig har gjennomskuet manipulatorens mange metoder, er personen fanget. Han eller hun kan ha avslørt deler av nettet, men nye nett spinnes og holder offeret fanget i sirkelen.


Et godtroende offer kan dermed tro at manipulatoren har sluttet å manipulere, mens han egentlig bare har funnet nye, finurlige metoder for å holde offeret “fanget” i sin makt.
Det samme gjør manipulatoren med ulike strategier, for å få makt over en person.


Hersketeknikk
Det fungerer sjelden å konfrontere manipulatorer med manipulasjonsforsøkene. De vil sjelden innrømme at de har løyet eller har kommet med usaklige opplysninger.


Frigjør deg fra manipulasjonen
Har du en manipulator som påvirker deg i livet ditt? Her får du råd om hvordan du frigjør deg fra det grepet vedkommende har deg i. Ta det på alvor når det begynner å skurre inni deg, og snakk med noen som ikke er fanget i grepet selv, råder Grethe Nordhelle og sikter da til deg som lever tett på en manipulator.


Det fungerer sjelden å konfrontere vedkommende med manipulasjonsforsøkene. Han/hun vil sjelden innrømme at han har løyet eller har kommet med usaklige opplysninger. Vanligere er det med uttalelser som “Neimen, du tar jo helt feil!” eller “Du har jo misforstått!” Dersom du har bevis i en viss situasjon, kan de innrømme akkurat den episoden, men ikke mer. Han kan skjerpe seg en periode, og faren med det er at man kan tro at han har sluttet med manipulasjonen. I stedet har manipulatoren bare blitt enda mer utspekulert og offeret enda mer fanget, sier Nordhelle.

Virker sympatiske
- I en rettssal eller ovenfor en sakkyndig kan manipulatoren ha full kontroll og overbevise dem. Det har jeg selv sett mange eksempler på i min jobb, dessverre, sier Nordhelle.
Gode manipulatorer gjør et godt førsteinntrykk på folk rundt seg, og kan virke sympatiske ovenfor andre. Men de er ikke det over tid. Besteforeldrene, for eksempel, som har sett personen over flere år, sitter med et helt annet bilde. Det er små drypp av langtidsplanlegging for hva manipulatoren vil oppnå, som danner mønsteret. For å oppdage dette, må man bruke tid sammen med personen, sier Nordhelle.


Forandrer seg ikke
Psykologen understreker at flertallet av manipulatorer ikke forandrer seg. De endrer bare mål og form. Sier manipulatoren at han/hun angrer, er det sannsynligvis en bevisst taktikk. Det er en falsk anger over det som er blitt gjort, for ikke å miste grepet om offeret. Noen ganger kan han/hun også innta en martyrrolle og legge overdreven skyld på seg selv. Manipulatoren blir kanskje ekstra snill en periode for å reparere troverdigheten.

Observer med skarpt blikk.
Er dette bare en ny strategi? Mange undervurderer dette og tenker at nå er jo alt bra. Men dette er en bevisst pausestrategi fra manipulatorens side, så den andre skal slappe av igjen, sier Nordhelle.
Manipulatoren kan også innta offerrollen og tegne et stakkarslig bilde seg selv. Når det ikke fungerer og offeret for manipulasjonen ikke synes synd på ham lenger, vil han/hun innta en ny rolle i manipulasjonssirkelen, og begynne å skremme offeret med noe som skaper frykt. Slik fortsetter manipulatoren sitt spill, og når disse personene møter noen som ikke gir ham dem det de vil, går de videre til neste offer.


Vær bestemt
Hva bør du så gjøre når du har oppdaget manipulasjonsspillet?
- Ta tilbake kontrollen! Ikke la den andre sette premissene for hvor dere skal møtes, hvor lenge og så videre. Noe må du kanskje gjøre for fredens skyld, særlig om det er barn involvert, men sørg for å ha buffere som for eksempel andre personer til stede, sier Nordhelle. Organisere det hele, så du ikke får langvarige belastende perioder sammen med den som manipulerer. Når det gjelder tidligere partnere, er det eneste viktige å få til et samarbeid om barna. Gjelder det gamle foreldre for eksempel, handler det om å være diplomatisk og generell. Du gir ikke et bestemt nei, men sier i stedet “Vi får se etter hvert”.


Men godtar de det?
Nei, men du skal møte dem på dine premisser, ikke deres. Vær høflig, men bestemt. Sett premisser som beskytter deg selv. Når den andre ber deg om å hoppe, så hopper du ikke med en gang. Du kan si “Beklager, jeg har ikke anledning til å møte deg nå,” uten å forklare hvorfor. Er det noe man må snakke om, kan man ta det på sms eller mail eller møtes på kafé hvor andre er til stede. Nordhelle forteller at det å klare å være bestemt og tørre å ta den reaksjonen som kommer, gjør at mange manipulatorer glipper.

Hold emosjonene unna
Det er viktig å huske på at manipulatoren vil prøve å få deg emosjonell. Det er en bevisst strategi.Hold emosjonene unna. Tenk rasjonelt og lat som om du er laidback. Å få deg sint eller såret er nettopp det manipulatoren vil oppnå. Ikke bli slik han vil du skal bli, sier Nordhelle.

I det daglige gjelder det å ta noen forholdsregler. Unngå å ta telefonen hver gang vedkommende ringer. Finn ut i forkant hva du skal si, hvis han/hun bringer et spesielt emne på banen. Ikke begynn å forklare og forsvare deg så mye. Gi heller ikke et klart nei, men si heller “foreløpig” eller “ikke akkurat nå”.

- Lat som du er avslappet. Jo mer avslappet du fremstår, desto dårligere fungerer manipulatorens taktikker på deg. Når det gjelder avtaler vedrørende samarbeid om barna, bør disse være skriftlige. Møt ham eller henne på nøytrale steder, som på en kafé. Da blir du spart for mye av det som gir næring til manipulatoren.


Spill uberørt
Når du begynner å sette grenser, blir det ifølge Nordhelle ofte verre en periode, før det blir bedre. Særlig i foreldrekonflikter, der manipulatoren ikke lenger kan ramme partneren direkte og går gjennom barna i stedet. For eksempel kan eksmannen som tidligere brydde seg lite om barna, plutselig bli en tilsynelatende oppofrende og engasjert far. Han tar på seg verv i datterens fotballklubb og sønnens teatergruppe. Slik prøver han å skape et veldig positivt inntrykk ovenfor andre. Det falske engasjementet hans er kun en strategi. Formålet er å kreve hovedansvaret for barna, så han kan ramme barnas mor ved å ta barna fra henne.


I dette tilfellet kan mor, selv om det er svært vanskelig, late som at hans utspill ikke provoserer henne. I stedet kan hun gi uttrykk for at det er fint han vil ha mer tid med barna, ettersom hun da vil få mer tid til seg selv og ta mer utdannelse. Da vil sannsynligvis ikke manipulasjonen hans få den effekten som han ønsker den skal ha, nemlig å provosere og skade henne. Hele hensikten til manipulatoren er å fremprovosere en reaksjon. Vent med å handle, så du ikke viser at du er emosjonelt påvirket. Da får ikke vedkommende næring til å fortsette. Nye strategier vil bli forsøkt, men men når han ser at det ikke fungerer, vil han etter hvert bevege seg videre til neste person, sier Nordhelle.


Manipulatorens taktikker:
Manipulatoren benytter seg av ulike strategier, ifølge Grethe Nordhelle:
-Fremstår som overlegen. Manipulatoren presenterer seg som suveren, mektigere, dyktigere eller mer dominerende enn andre, for å tiltrekke eller påvirke offeret. Han kan kritisere andre direkte eller indirekte, for å løfte seg selv fram og forsøker å gi et imponerende bilde av seg selv, noe som skal føre til at offeret gir ham det han vil.


-Bruker sin veltalenhet på en talentfull måte. Noen mennesker skryter for å få oppmerksomhet eller bøte på sin lave selvfølelse. En manipulator derimot, er klar over at han gir falske opplysninger som del av sin strategi.


-Fremstår som underlegen. Han presenterer seg som mindre, svakere eller mangelfull i forhold til offeret. Han kan gi inntrykk av at han er neglisjert, ikke hørt eller respektert eller ikke forstår. Ved å spille offerrollen kan han sørge for å få hjelp, støtte eller oppmerksomhet. Slik forsøker han å få noe som han ellers ikke ville ha fått.


-Å fremstå som nøytral. Manipulatoren formidler at han er disponibel når den andre parten trenger ham. Slik fremstår han som sjenerøs. Han tenker imidlertid strategisk og har en skjult hensikt: Neste gang kan han utnytte en “takknemlighetsgjeld”.


-Å skape frykt. En vellykket manipulator finner ut hva offeret frykter, og truer indirekte og med skjult hensikt. Dette kan skje på ulike sett. Det viktigste er at offeret får en negativ opplevelse av seg selv og føler seg urimelig eller vanskelig. Når han vet om offerets svake punkter, vet han også hvilke trusler som er mest effektive.

-Angrep som forsvar. Det kan være effektivt å kritisere den andre, for å slippe oppmerksomhet rundt egne svakheter. En slik avledningsmanøver kan føre til at offeret blir opptatt med å forsvare seg og ikke oppdager spillet. Å sverte den andre parten, kan for eksempel være et effektivt grep i en barnefordelingssak, hvis dommeren eller motpartens advokat ikke avslører strategie


Begynner FIN grunnmur å vakle?


Interessant artikkel i VG´s søndagsutgave. Bra at FIN nåer villige til å erkjenne
sine feil og villige til
å endre sin praksis.    Stormbergsjefen sier det har vaert en ´miljovegg´ i FIN,noe vi ogsaa kan bekrefte over 4-5 aar.  Kanskje det er håp for oss også?

Norges skattedirektør: - Vi tok feil

- Det har vært en «miljøvegg» i skatteetaten, sier Stormbergsjefen til E24, etter krangel
om klimakvoter.

Skatteetaten velger å ikke anke avgjørelsen om at Stormberg kan trekke kjøp av frivillige
klimakvoter på skatten.

Stormbergseieren i Kristiansand tingrett fra 8. desember i fjor er dermed rettskraftig.

- Det er veldig moro å vinne frem. Samtidig mener jeg saken er til skrekk og advarsel.
Det har vært en to-årig kamp. Nå er det veldig hyggelig at den ble kronet med en
fullstendig seier. Heretter vil det bli lettere for resten av næringslivet å investere i
klimakvoter og lignende miljøtiltak, sier Steinar J. Olsen til E24.

Fredag ettermiddag satt Stormbergsjefen på toget da han fikk telefonen fra
KPMG-advokat Thor-Erik Andersen om at Skattedirektoratet hadde besluttet å ikke anke.

Stormberg
Stormberg
Skattedirektør Hans Christian Holte forteller at de fikk bedre innsikt i saken da den kom
opp i tingretten.
- Dere valgte å ikke anke. Tok dere feil i saken?
- Du kan godt si at vi tok feil, og at vi har gjort en ny vurdering av saken i lys av tingrettsbehandlingen. Vi hadde ikke god nok innsikt i saken til å gjøre vurderingen i
forkant, sier Holte til E24 og legger til:
- Det kom blant annet frem informasjon om hvordan Stormberg bruker klimakvoter aktivt
i sin markedsføring, sier han.

Stormberg: - Absurd
Olsen kaller den lange kampen med myndighetene som å møte «en miljøvegg».
- Jeg har følt det som en absurd situasjon. På den ene siden er regjeringen og miljømyndighetene opptatt av å motivere virksomheter til å ta ansvar for sine miljøutslipp.
På den andre siden så har det vært en «miljøvegg» i skatteetaten hvor de ikke har vist
noen forståelse for at klimakvoter faktisk er nødvendig og viktig for bedrifter som ønsker
å ta et samfunnsansvar, sier Olsen.
De 70.000 kronene selskapet har brukt på advokatutgifter i saken er allerede satt inn på
konto fra skatteetaten, forteller han.

Skattedirektør Hans Christian Holte
Skattedirektør Hans Christian Holte
Videre må Stormberg sende inn ligningene fra 2008 til 2012 på nytt. Dette kommer til å
gi dem om lag 500.000 kroner tilbake på skatten.
For Stormberg som har 272 ansatte og en omsetning i 2012 på nærmere en kvart milliard kroner har det ikke handlet om penger, forteller Olsen.
- Å bruke to år på å kjempe denne kampen har handlet om et viktig prinsipp for oss.
Nå håper vi dette vil øke motivasjonen til andre selskaper om å kjøpe klimakvoter, sier
Olsen.
I fjor brukte selskapet 341.700 kroner på å kjøpe klimakvoter. I år regner de med utgiftene
vil økes til 400.000 da omsetningen er på vei opp, men dette avhenger av de svært
svingende og ikke minst nedadgående prisene på klimakvoter i det frivillige markedet.

Må endre skattepraksis
Skattedirektøren bekrefter overfor E24 at de nå må endre praksisen ved samtlige
skattekontor i landet.

- Vi hadde en generell uttalelse om klimakvoter fra august i fjor. Den ser vi at vi trenger
å nyansere når det gjelder fradragsrett, for slik lovverket er i dag er det ikke automatikk
i kunne trekke fra frivillige klimakvoter i selskapsskatten. Men Stormberg har med denne
saken klart å vise at det er en sammenheng mellom markedsføring og klimakvoter.
Så det er riktig at vi må se på uttalelsene våre på nytt, sier Holte.

Det var Stormberg som valgte å saksøke Skatt Sør etter at de ikke utgiftsføre
FN-godkjente klima-kvoter som utgifter til markedsføring.

Siden 2008 har turtøyprodusenten kjøpt klimakvoter for 2,3 millioner kroner og har blant
annet bidratt til å støtte et kinesisk vindkraftprosjekt, skrev Dagens Næringsliv i oktober
i fjor.


Tore Christiansen
Sao Paulo - Brazil


11/01/2014

0-tiltak er det beste i følge finansministeren

Det nytter ikke å fortsette å sitere paragrafer og lovvedtak til FD´s
Johanna Riann,hun er en lovakrobat som kan vri og vrenge på alt i det uendelige.

Tilsynelatende ´fornuftige´ stortingsrepresentanter har blitt grundig orientert om de
katastrofale følgene kildeskatten påførte minstepensjonistene bosatt i utlandet i
minst 4 år uten å ville rikke én finger for å hjelpe,kun litt bla bla i Stortinget av og til,
uten vilje til å see det gjennomført.  Tatt i betraktning at vi ´alle´nå er blitt millionnærer
gremmes jeg over stortingsrepresentantene og regjeringens likegyldige og  ubarmhjertige
oppførsel.  Norge har totalt mistet hjertelaget.

Selv er jeg ingen skatteflyktning, men gjode den feil å forelske meg i en brasiliansk
dame fra Sao Paulo i 2000 som jeg giftet meg med i Norge i 2002. Da jeg ikke har
gjenlevende foreldre i Norge og begge min kones foreldre fortsatt er i live og trenger
hennes hjelp på sine eldre dager,besluttet vi oss til å flytte til Brasil i 2003.
Men dette har ikke den minste interesse eller betydning for hverken den avgåtte
Finansministeren eller hans ´bøddel´ Johanne Riann som kun siterer lovparagrafer.

Er redd den eneste veien er rettens vei gjennom Høyestertett via en internasjonalt
kvalifisert skattesakfører som vi alle må kunne være med på å betale uansett
våre noen ganger nyanserte ståsted.

 
Jeg er redd vi kan ende opp med en "For mange kokker,for mye søl" situasjon som
leder ingensteds hen.


Tore Christiansen 
Sao Paulo - Brazil 

Les Ola´s email under:

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hei!

(klikk lenken)

O-Tiltak-Siv Jensen

0-tiltak er det beste i følge finansministeren, alt er godt som det er.

Hva med kildeskatten? også her, alt er godt som det er?
Prisene i Norge er ikke så høye som en tror, bortsett fra matvarer og muligens 

rørleggerarbeid (og å skaffe en rørlegger) etc.

Alle hvitevarer er adskillig dyrere i Tyskland. Husleier i storbyer her koster flesk. 

En har sett at å bo i storbyer i Brasil etc koster adskillig mer enn en kan forestille seg.

Fjerning av kildeskatten er utelukkende en politisk avgjørelse. Men fornemmelsen er 

stor at Siv Jensen lar seg lede av FiN og dermed finnes det "raskt" en eller annen "dum"
unnskyldning for å beholde kildeskatten til evig tid,

Hva ville bosatte i Norge si som får sin pensjon redusert med 15 % over natten, og 

denne pensjonen er så liten at den ikke blir beskattet hverken i Norge eller Tyskland.

Dette skjer tre personer som jeg kjenner og som jeg hjelper til med skatteforhold til Norge

Alle medlemmer i finanskomiteen, alle partiledere og kordineringsdamen mellom Høyre 

og FrP er grundig orientert om disse konsekvenser.
Alle som en av disse gir blaffen i dette. (Jeg skjemmes av moderlandet i denne saken!)

Da den nye skatteavtale mellom Tyskland og Norge, som utløser dette forhold, ble 

behandlet i Stortinget ble saken klubbet i gjennom på sekunder uten spørsmål i saken.

Som nevnt alle var kjent med konsekvensene for de med lave pensjoner.

Vi må, og flest mulig, må nå nytte alle muligheter for å klage på kildeskatten. 

Det er ikke bra når bare noen få navn blir klage-gjengangere.

Dersom FiN får fortsette som planlagt; blir alle skatteavtaler endret og som nevnt ovenfor 
rammer dette alle som er bosatt i sine respektive land.

Jeg er usikker på om FB er nok i å fronte denne saken, sidene er lukket, og andre 

kommer ikke inn uten å være medlemmer og som har noenlunde samme problemet.

Selvsagt bra å diskutere med likesinnede på FB.

Etter at kildeskatten har "gått seg til" kommer med AP kjøpekraftreguleringen.

Den nye regjeringens motto er 0-tiltak.

Noen tanker på en lørdagsmorgen.

Hilsen


Ola
--
Ola Slagstad
Friedrich-Ebert-Str. 39 E
D - 31157 Sarstedt, Germany

10/01/2014

The Otium Post stats - overview per 12 jan 2014

Interessant å følge leserinteressen for aktuelle temaer belyst i bloggen.


Tatt i betaktning at den stoerste leserinteressen kommer fra USA,er det merkelig
at vi ikke har hatt noen svar/innlegg fra dem.
Tore Christiansen 

09/01/2014

Økende privat lobbyisme i Stortinget

Tidligere redaktør i Fedrelandsvennen,Finn Holmer Hoven kommer med
følgende advarsel i Lister 24 avis i dag som er meget betenkelig når man
tar i betraktning den unge alder av våre innvalgte stortingsrepresentanter
med liten arbeidserfaring og enkel utdanning.

Dette ser vi flere eksempler på.  Vår Finansminister som har minimal
utdannelse og arbeidserfaring,har leiet inn en av våre finanstopper som
rådgiver. Det store anntall innleide private rådgivere koster landet vårt en formue.
Var det ikke bedre å sette utdannelse/arbeidserfaring/alders betingelser for vaare
stortingsrepresentanter? Tar man i betraktning den store og økende andel velgere
som er blitt pensjonister, jrf. ´eldrebølgen,´ burde pensjonistene være bedre
representert på Stortinget enn i dag.

Da hun også befinner seg på totalt ukjent grunn,roser hun Finansdepartementets
embedsmenn,innkludert lovrådgiver Johanna Riann,opp i skyene, i stedet for å starte oppryddingen i dette departementet som egenhendig både lager nye og bryter  våre
eksisterende lover.

http://www.lister24.no/mening/Kviser-pa-demokratiets-rumpe-119905.html#.Us7FHB_MCXU.facebook

Lobbyisme har jo pågått i USA  i lang tid,men der er ogsaa politikerne av en
annen kaliber og vet å beskytte seg.


Tore Christiansen

02/01/2014

Ingen endring av Tysk skatteavtale - Forblir i samsvar med EU´s regler.

Hei!

Jeg skrev 2012.2013 til Finandepartementet i Tyskland vedrørende ny skatteavtale mellom Norge og Tyskland. Som forventet vil skatteavtalen bestå. Svar fikk jeg i dag 02.01.2013
Dvs svartid =12 dager inklusiv jul og nyttår. Det forklares utførlig hva jeg må gjøre, og avslutningsvis hevdes det at de ikke vil endre skatteavtalen.

De som er interessert i innholdet kan bruke oversetteren til Google.

(Se engelsk oversettelse etter den tyske teksten.)

Siv Jensen skryter av byråkratene. Ca 1 million byråkrater skal tjene folket i Norge (og oss også?)

Emigrant1 har sendt en rekke brev til finansdepartementet og andre i Norge - uten å få svar

Jeg, personlig, har klaget på
 -utregning av formueskatt for 2011 og 2012 - uten å få svar

- klaget på utregning av pensjon i 2012 - uten å få svar

Skal man le eller gråte?

Hilsen
Ola


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---Ursprüngliche Nachricht---

Von: <Michael.Leisinger@bmf.bund.de>
An: <slagstad@t-online.de>
Betreff: Steuer DBA Doppelbesteuerungsabkommen Norwegen Änderungen Hintergründe Rechtsgrundlagen
Datum: 02. Jan 2014 15:32


Sehr geehrte Familie Slagstad,

In Abstimmung mit der Fachabteilung unseres Hauses kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:
Natürliche Personen, die im Inland (Deutschland) ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, unterliegen mit allen in- und ausländischen Einkünften der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht (sog. Welteinkommensprinzip). Hierzu gehören auch ausländische Rentenbezüge. Der Umfang der Besteuerung kann jedoch durch ein Doppelbesteuerungs-abkommen (DBA) eingeschränkt sein.

Sie beziehen sich in Ihrer Anfrage auf die Besteuerung von Rentenzahlungen nach dem DBA-Norwegen und beklagen eine steuerliche Belastung aus Norwegen stammender Renten mit norwegischer Quellensteuer. Ob und in welcher Höhe Norwegen Rentenzahlungen, die an eine in einem anderen Staat ansässige Person geleistet werden, besteuert, liegt in der Entscheidung Norwegens und richtet sich nach dem norwegischen Steuerrecht. Im Verhältnis zu in Deutschland ansässigen Rentenempfängern ist das Besteuerungsrecht Norwegens für Rentenzahlungen jedoch durch das DBA-Norwegen beschränkt.

Artikel VI Absatz 1 des noch nicht in Kraft getretenen Änderungsprotokolls zum deutsch-norwegischen Doppelbesteuerungsabkommen vom 24. Juni 2013 regelt die Zuordnung des Besteuerungsrechts von Ruhegehältern und ähnlichen Zahlungen. Danach können auch Sozialversicherungsrenten sowohl vom Ansässigkeitsstaat des Rentenempfängers, als auch vom auszahlenden Staat (sog. Quellenstaat) besteuert werden. Das Besteuerungsrecht des Quellenstaates ist jedoch auf 15 Prozent des Rentenbruttobetrags beschränkt, d. h. die im Quellenstaat erhobene Steuer darf 15 Prozent des Bruttobetrags der Zahlung nicht übersteigen.

Ist Deutschland der Ansässigkeitsstaat im Sinne des DBA, sieht Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe b (in der Fassung des Änderungsprotokolls, siehe dort Artikel VIII) zur Vermeidung einer möglichen Doppelbesteuerung die Anrechnung der in Norwegen gezahlten Steuer auf die deutsche Steuer nach § 34c Absatz 6 i. V. m. Absatz 1 Einkommensteuergesetz (EStG) vor. Sofern sich durch eine niedrigere Besteuerung der Rente in Deutschland ein Steuervolumen ergeben sollte das geringer ist als die norwegische Steuer, kann die norwegische Steuer nicht in voller Höhe, sondern nur bis zur Höhe der auf die Rentenzahlung entfallenden deutschen Steuer angerechnet werden (sog. Höchstbetrags-berechnung). Insoweit ergibt sich aber auch keine Doppelbesteuerung, da eine ggf. in Deutschland zu entrichtende Steuer auf die Renteneinkünfte bis auf 0, - EUR gemindert wird und letztlich nur die norwegische Steuer den Rentenempfänger steuerlich belastet. Eine Anrechnung der norwegischen Steuer über die deutsche Steuer hinaus sieht § 34c EStG nicht vor. Alternativ kann nach § 34c Absatz 2 EStG statt der Anrechnung nach Absatz 1 die ausländische Steuer auf Antrag bei der Ermittlung der Einkünfte abgezogen werden.

Die in einem DBA festgelegte Abgrenzung der Besteuerungsrechte zwischen dem Ansässigkeitsstaat des Steuerpflichtigen und dem Staat, aus dem die Einkünfte stammen, sowie die Art und Weise der Vermeidung der Doppelbesteuerung, ist regelmäßig das Ergebnis eines sorgfältigen Abstimmungsprozesses auf der Basis allgemeiner steuerpolitischer Prinzipien in beiden Vertragsstaaten. Die Regelungen des Änderungsprotokolls zum DBA-Norwegen bringen für den Bereich der Alterseinkünfte die beiderseitigen Interessenlagen zum Ausdruck, statt eines ausschließlichen Besteuerungsrechts des Ansässigkeitsstaates auch dem Quellenstaat unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls ein Besteuerungsrecht einzuräumen.

Eine Änderung des noch nicht in Kraft getretenen Änderungsprotokolls zum DBA-Norwegen ist derzeit jedoch nicht beabsichtigt.

Mit freundlichen Grüßen
Michael Leisinger
- Leitungsstab -
Bundesministerium der Finanzen
Referat für Bürgerangelegenheiten
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Here is a rough English translation:

In accordance with the Department of our House I can provide the following:

Natural persons who have their domicile or habitual abode in Germany (Germany), subject to all domestic and foreign revenues of unlimited income tax liability (so-called world income principle). These include foreign pensions. However, the scope of taxation can be restricted by a double taxation agreement (DBA).


You refer in your question on the taxation of pension payments under the DBA Norway and complain about a tax burden from Norway pensions with Norwegian withholding tax. Whether and to what extent Norway taxed pension payments, which are paid to a resident of another State, located in Norway's decision, according to Norwegian tax law. In relation to Germany-based pension beneficiaries the taxation right of Norway is limited for pension payments by the DBA Norway.


Article VI paragraph 1 of change log still not entered into force to the German Norwegian double taxation from 24 June 2013 regulates the allocation of taxation law of pensions and similar payments. Then, also social insurance pensions may be taxed by the State of residence of the recipient of the pension, as well as by the payer (so called sources) State. However, the taxation law of the source State is limited to 15 per cent of the gross amount of the pension, i.e. the tax in the source State shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the payment.

Germany is the country of residence within the meaning of the DBA, article 23 provides paragraph 2 point (b) (in the amended of Protocol, see article VIII there) to avoid possible double taxation the tax paid in Norway on the German tax according to § 34 c paragraph i. V. m. paragraph 1 income tax Act (EStG) ago. If through a lower tax on the pension in Germany a control volume should arise which is lower than the Norwegian tax, the Norwegian tax not in full, but only up to the amount of the German tax attributable to the payment of the pension can be counted (so-called ceiling calculation). As far as stems but also no double taxation, as a tax if payable in Germany on the Pension income down to 0, - EUR will be reduced and ultimately only the Norwegian tax tax charged to the beneficiaries. A deduction of the Norwegian tax on German tax also does not include 34 c ITA section. Alternatively paragraph 2 can be removed according to § 34 c the foreign tax on application to the determination of income ITA instead of the deduction referred to in paragraph 1.

The demarcation of the taxing rights between the State of residence of the taxpayer and the State in which the income arises, as well as the manner of the avoidance of double taxation, set in a DBA is the result of a careful process on the basis of common taxation principles in both Contracting States regularly. The rules of the change log to the DBA Norway expressing the mutual interests for the area of retirement income, instead of an exclusive taxation right of the country of residence also to give a right of taxation also the State under certain conditions.


A change in change log still not entered into force to the DBA Norway is currently not intended.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------