The Otium Post

The Otium Post

27/05/2015

- Myndighetene kan ikke bare endre vilkarene og si "Vi har lurt deg!"

I morgen møter Carl I. Hagen i Borgarting Lagmannsrett.LINE BRUSTADlbr@dagbladet.no
onsdag 27. mai 2015, kl.19:48(Dagbladet): Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen har saksøkt statenfor det han omtaler som et «pensjonsran».

Saken kom først opp i Trygderetten i fjor. I morgen og på fredag skal den opp til ny behandling i Borgarting Lagmannsrett.
- Jeg har sett fram til dette, og gleder meg. Jeg har selv laget en tykk stevning mot Statens pensjonskasse, som er grundig, sier Hagen til Dagbladet.

Endret reglene

Bakgrunnen for Hagens søksmål er hans egen pensjonsregulering og hva som skjedde før og etter innføringen av pensjonsreformen i 2012.

Hagen ble pensjonist før dette, og mener at hans pensjon derfor skal reguleres etter de reglene som gjaldt fra før 2012.
- Jeg ble pensjonist i 2010, og i hele min tid som innbetalende premiebetaler til pensjonskassen har det stått at stortingspensjonistenes pensjon skal være 66 prosent av stortingsgodtgjørelsen, sier Hagen til Dagbladet.

Da pensjonsreformen ble innført, ble stortingspensjonene regulert i takt med den allmenne lønnsutvikling med minus 0,75 prosent, noe som også ble gjeldende for de løpende stortingspensjonene.

- Grunnlovsstridig

Hagen mener dette strider med Grunnlovens paragraf 97 om at ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft.- Her kan ikke myndighetene bare endre vilkårene og si at «vi har lurt deg, nå vil vi regulere din pensjon i takt med lønnsveksten med minus 0,75 prosent», sier Hagen.

- For dette skjedde året etter at jeg ble pensjonist, fortsetter han.

- Og det blir da i strid med Grunnlovens ånd og prinsipper om at ingen lov skal kunne ha tilbakevirkende kraft, sier Hagen.


- Må endre grunnloven

- Hvor mye taper du på den nye ordningen?

- Om jeg lever til jeg er 84, taper jeg mange hundre tusen kroner, så vidt jeg erindrer.
- Mitt poeng er det prinsipielle ved at Grunnloven brytes.  Dette rammer mange som har betalt pensjon gjennom hele livet, og som det i dag er for seint å skaffe seg noen tilleggspensjon for. For alle har blitt pensjonister, fortsetter Hagen.

- Hva slags forhåpninger har du til at saken nå skal opp i retten?

- Jeg håper norske domstoler forsvarer den norske Grunnloven og setter en grense for hva som kan gjøres av Stortinget. Stortinget må endre Grunnloven om de skal gjøre det De må fjerne paragraf 97.

- Foreligger ingen brudd

Advokat Ketil Bøe Moen hos Regjeringsadvokaten representerer staten i denne saken. Han sier til Dagbladet at den lovendringen som ble vedtatt etter statens syn holder seg innenfor grensene som både Grunnloven og menneskerettighetene oppstiller.  - Det betyr at de reglene Stortinget vedtok for stortingspensjonistene, kan anvendes også overfor Carl I. Hagen, sier Ketil Bøe Moen. 

Om Hagens påstand om at lovendringen innebærer et brudd på Grunnlovens paragraf 97, sier Bøe Moen:

- Statens syn er at det her ikke foreligger noe brudd på verken Grunnloven paragraf 97 eller andre bestemmelser som Hagen bygger på, men nærmere argumenter rundt dette er det naturlig at fremføres i retten i morgen og på fredag. 
 --------------------------------------------------------


Kommentar:


Jeg er HELT på Hagens side vedr. ´sviket´ som blev påført oss pensjonister allerede bosatt i utlandet mange år før disse nye trekkene i våre pensjoner ble innført. Har selv skriftlig avtale fra kemneren i Kristiansand at jeg ikke lenger er skattepliktig til Norge da jeg utflyttet til Brasil i 2003. Det var ikke snakk om ´hvilken skatt´ men ALL skatt !!

Likevel, 7 år deretter blir min minstepensjon plutselig trukket med en 15% ´kildeskatt´?? Er ikke dette både kontraktbrudd samt brudd på vår grunnlovs §97.

ALTERATIONS. En videre sier internasjonal lov at endres navn/begrep paa den kontrakten gjelder,er kontrakten ikke lenger gyldig. Spesielt hvis den med hensikt blir mindre fordelaktig for den tapende part.

Jeg var benevnt ´minstepensjonist´ da jeg gikk av med pensjon. Dette ble med hensikt endret til ´pensjonist´ av finansminister Kristin Halvorsen,og da kildeskatten ble innført i 2003,ble den gjeldene for ALLE ´pensjonister´ bosatt i utlandet. Minstepensjonistene bosatt i Norge betaler ikke denne skatten.

Samme ´triks´ble innført for kort tid siden da ´uførepensjonist´plutselig ble endret til ´uføretrygdet´, som da kom under en annen skatteklasse hvilket påførte de uføre skatt samt andre ufordelaktige trekk.

The European Court of Human Rights, ECHR, avtalen,som Norge har underskrevet, sier tydelig at ingen borger kan berøves sin eiendom ved utflytting til et annet land. Vår pensjon er en betydelig del av vår eiendom.


------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------Hagen er den eneste politiker som på vegne av FRP tar et kraftig tak for de svakeste i vårt samfunn,og ønsker ham lykke til med domsavgjørelsen.

Administrator
THE OTIUM POSTNo comments:

Post a Comment

Enter your comments here: