The Otium Post

The Otium Post

29/12/2015

Listhaugs innstrammingsforslag til asylsoekere.

Her er Listhaugs innstrammingsforslag

** Skal bortvise asylsøkere fra nordiske land
** Vil utstede betalingskort - og ikke kontanter


EIVIND LINDKVIST JOHANSEN
JOSTEIN MATRE
BJØRN HAUGAN
ALF BJARNE JOHNSEN
HANNA HAUG RØSET


(VG) 29.12.2015 11:50 - oppdatert 29.12.2015 16:54.

Se video :>


Slik skal Listhaug stramme inn asylpolitikken


Her er innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs forslag som skal føre til at det blir langt vanskeligere for asylsøkere å få permanent oppholdstillatelse i Norge.

VG følger

Det 150 sider lange høringsforslaget ble presentert på en pressekonferanse i Justisdepartementet klokken 12 tirsdag.

– Norge er blant landene i Europa som har tatt imot flest asylsøkere dersom man ser på antall innbyggere. Det har gitt oss store utfordringer, uttalte Listhaug på pressekonferansen.

– Vi må sørge for at det blir mindre attraktivt for de som ikke har beskyttelsesbehov å komme til Norge.

Ifølge ministeren inneholder dokumentet totalt 40 «store og små» forslag som skal bidra til å stramme inn asylpolitikken i Norge. Ifølge Frp-nestleder Per Sandberg vil avtalen gjøre Norge til det strengeste landet i Europa, sammen med Danmark.

Listhaug understreket samtidig at regjeringens forslag er innenfor rammene i forhold til flyktningkonvensjonen og de europeiske menneskerettighetene.

Frithjof Jacobsen kommenterer: Frp eier flyktningdebatten

Her er flere av de mest sentrale forslagene Sylvi Listhaug (Frp) og regjeringen kommer med:

** Perioden for å få permanent opphold utvides fra tre til fem år, noe som innebærer at det vil ta lengre tid å få innvilget permanent opphold.

** Listhaug vil få til en løsning der oppholdstillatelsen kan bli trukket tilbake i tilfeller der det blir fred eller forhold i hjemlandet som gjør at asylsøkere ikke lenger har behov for beskyttelse.

Må bestå norskprøve


** Departementet foreslår å innføre et krav om norsk- og samfunnskunnskap, samt krav til selvforsørgelse i tre år, før det gis permanent opphold.

Prøvene skal bevise at asylsøkeren behersker et minimum av norsk muntlig.

– Dette vil gi søkerne et incitament for å gjøre en stor egeninnsats for å bli integrert i Norge, sier Listhaug.

** Departementet ønsker å endre introduksjonsloven slik at også personer mellom 55 og 67 år må gjennomgå opplæring i norsk og samfunnsfag.

De som får opphold: Slik skal de integreres i Norge

Saken fortsetter under videoen.

Vil bortvise asylsøkere fra Norden

** Det foreslås en forskriftshjemmel som gir adgang til å gi midlertidig oppholdstillatelse uten å ta endelig stilling til beskyttelsesbehovet.

** Regjeringen foreslår å begrense visumfriheten for asylsøkere. Det innebærer at asylsøkere som ikke har krav på realitetsbehandling av sin asylsøknad i Norge, kan bortvises fra grensen.

** Regjeringen foreslår også ifølge NTB en egen bestemmelse som innebærer at Norge kan bortvise asylsøkere som kommer via et annet nordisk land. Bestemmelsen «gir departementet hjemmel til å beslutte ankomst direkte fra et nordisk naboland som et selvstendig grunnlag for å nekte realitetsbehandling av søknad om beskyttelse (asyl) etter utlendingslovens §32».


Strengere krav til familiegjenforening

** Den midlertidige oppholdstillatelsen gir ikke rett til permanent opphold, og gir heller ikke grunnlag for familieinnvandring.

– Mange bruker barna som anker, for så å komme etter på familiegjenforening senere selv, sier Listhaug.

** Enslige mindreårige asylsøkere skal gis beskyttelse fram til fylte 18 år. Det skal da foretas en ny ordinær vurdering, som avgjør om utlendingen fyller vilkårene for beskyttelse eller opphold i Norge på annet grunnlag.

– Når personen er fylt 18 år skal man vurderes ut ifra regler som gjelder for voksne. Dersom man ikke har grunnlag for beskyttelse eller får opphold på humanitært grunnlag må vedkommende forlate Norge, forklarer Listhaug.

** Det foreslås krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening kan finne sted. I tillegg foreslås det at søknad om familiegjenforening bør kunne avslås dersom utlendingen ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge, og familiegjenforening er mulig i det landet familien samlet sett har sterkere tilknytning til.
Betalingskort - ikke kontanter

** Regjeringen vil utstede betalingskort til flyktningene i stedet for å gi dem kontanter.

– Vi vet at mange har et sterkt press på seg til å sende penger hjem, forklarer Listhaug.

** Regjeringen vil gjeninnføre skillet mellom personer som har krav på opphold etter FNs flyktningkonvensjon, og dem som har krav på vern mot retur til hjemlandet etter det menneskerettslige returforbudet.

** Regjeringen foreslår å endre utlendingslovens slik at utlendinger som er nektet realitetsbehandling av sin asylsøknad etter loven, og som ikke er gitt utreisefrist, kan utvises.


– ID-avklaring er viktig

** Asylsøknader skal kunne avslås hvis det foreligger tungtveiende innvandringsregulerende hensyn. Dette vil blant annet gjelde ved manglende bidrag til avklaring av egen identitet.

– Identitetsavklaring er viktig. Tradisjonelt sett er det slik at 90-95 prosent av de som kommer til Norge mangler ID-papirer, uttalte Listhaug.

** Regjeringen foreslår at klagefristen reduseres fra tre uker til en uke i saker der Utlendingsdirektoratet (UDI) anser det som åpenbart at en asylsøker ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller vern mot retur.

** Regjeringen foreslår også å gjøre visse endringer i reglene om rettshjelp i utlendingssaker, og foreslår å fjerne retten til fritt rettsråd i avvisningssaker etter utlendingsloven.
Listhaug: – Det må stilles krav

– Forslagene vil nå bli sendt ut på seks ukers høring. Jeg regner med vi vil få mange innspill. Så vil vi komme med et forslag til Stortinget etter det, avsluttet Listhaug.

Da VG snakket med Listhaug mandag, understreket hun at regjeringens forslag følger i fotsporene til stortingsflertallets asylforlik i november.

– Den viktigste faktoren for god integrering er at utlendingen selv vil integreres. En kan ikke bli båret på gullstol inn i Norge. Det må stilles krav, og det gjør vi med dette forslaget. Det må få konsekvenser om man ikke oppfyller kravene. Slik har det ikke vært tidligere, sa Listhaug mandag.

(VG/NTB)

------------------------------------------------

Commentary:

Listhaug har nok dessverre helt rett. Vi trenger faktisk en unntakstilstand,da denne invasjonen er helt uten sidestykke. De virkelig trengende skal selvfølgelig hjelpes på beste vis,men ALLE skal ha kun midlertidig opphold intil det er trygt å vende tilbake, for sammen med den hjemmeværende familie,å bygge opp landet igjen.

Fortidens regler maa tilpasses morgendagens realiteter.  Det gjelder regler for innvandring saa vel som tolkningen av Koranen.

Disse ´barna´det snakkes om er faktisk ungdom i 16-18 års alderen som i deres egne hjemland har tatt del i ´voksne´ aktiviteter i flere år allerede. Barn på 13 år og yngre burde få fast oppholdstillatelse etter de foreskrevne 5 år,men vil ikke kunne benytte seg av familiegjenforening av foreldre til Norge.

Vi må også sette strenge regler da innvandrerne kommer fra en helt annen kultur som lett misforstår gavmildhet og begrensninger.

La for all del ikke disse norske godfjottene eller andre som mener det er ok å miste vår kultur og demokrati, få inflytelse på Listhaugs bestemmelser . Spesielle tilstander krever spesielle tiltak....

Eller,som det ble sagt:   "Man kan bli så tolerant at man utsletter seg selv"

Det er ikke rart Sylvi Listhaug raser mot "godhetstyranniet" naar hun har en ledestjerne som Ayn Rand.


Administrator
THE OTIUM POSTNo comments:

Post a Comment

Enter your comments here: