The Otium Post

The Otium Post

08/06/2014

IPU Utland protest mot ny skatteavtale mellom Norge og Belgia

IPU Utland har i dag protestert til Finanskomiteens medlemmer mot at fremforhandlet skatteavtale mellom Norge og Belgia (Prop. 100 S (2013-2014)) settes i kraft fordi den:


• er delvis i strid med hovedmodellen til OECDs mønsteravtale


• åpner for kildebeskatning av pensjoner


• konfiskerer opptjent pensjon før den forlater Norge


• avkorter pensjon med 15% for minstepensjonister


• øker risikoen for dobbeltbeskatning


• skaper kompliserte dokumentasjonskrav som blir for vanskelig å håndtere for den sårbare gruppen alders-og uførepensjonister


• er uverdig overfor de som i en årrekke har bygget opp Norge


• påfører alders- og uførepensjonister lidelser norske politikere ikke kan være bekjent av.


Dette får katastrofale følger for norske alders- og uførepensjonister bosatt i Belgia.
Nærmere redegjørelse for protesten er vedlagt lenken under,hvor det også sammenlignes med skatteavtale mellom Norge og Portugal hva gjelder særskilte artikler og dokumentasjonskrav.                 


Nærmere redegjørelse:

Finanskomiteen skal avgi sin innstilling til Stortinget den 10.06.2014.

IPU henstiller til at Finanskomiteen avviser skatteavtalen mellom Norge og Belgia i sin nåværende form og ber regjeringen reforhandle skatteavtalen iht. hovedmodellen til OECDs mønsteravtale, men uten differensiering av pensjonstyper.


Jeg håper at også dere protesterer mot denne skatteavtalen.Mvh.
Chris Bauer
IPU Utland


-----------------------------------------------

Fra: Chris Bauer
Sendt: 8. juni 2014 20:51

Og her er svaret fra Finanskomiteen:


Hei Chris

Som sakens ordfører vil jeg takke for henvendelsen.

Som i lignende avtaler vil ikke Stortinget foreta seg store endringer i saken, men vi har tidligere presisert at de tingene du tar opp må følges opp av regjeringen.

Sist med følgende merknad:
«Komiteen viser til at regjeringen i forbindelse med internasjonale avtaler og utarbeidelse av lover og regler vil ta hensyn til at mange nordmenn bor i utlandet. Komiteen vil i tillegg vise til at regjeringen vil vurdere å etablere et servicekontor for nordmenn i utlandet i samarbeid mellom Nav og skatteetaten, samt foreta en gjennomgang av kildeskatten.»

Jeg forventer at regjeringen følger opp dette på en tilfredsstillende måte.

Ta gjerne kontakt om noe virker uklart!

Med vennlig hilsen
Torstein Tvedt Solberg
Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Finanskomitèen


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: