The Otium Post

The Otium Post

25/01/2015

300.000 uføre og 40.000 utenlands pensjonister klager Norge inn for Høyesterett og ECHR

                                                       ECHR in session

 300.000 uføre og 40.000 utenlands pensjonister klager Norge inn for Høyesterett og ECHR


Slik fortsetter Norge å bryte vår grunnlov samt ECHR traktaten

1. Ulovlig i.h.t. grunnloven om tibakevirkende kraft. Jeg hadde allerede bodd i Brasil i 7 år da trekket begynte.


2. Ulovlig fordi finansminister Johnsen endret loven om kildeskatt,ETTER ratifisering og HM Kongens segl. 
3. Ulovlig i.flg. ECHR lov om fri ferdsel over grenser med sin eiendom. Også fri adgang til ekteskap over grensene uten hinder eller monfiskering av eiendom.

 
4. Ulovlig i.flg. internasjonal lov om 'Alterations' i begrep av eksisterende lov ved overlagt endring som får verre utfall for den loven gjelder.  I.e. begrepsendring som minstepensjonist til pensjonist samt uførepensjonist til uføretrygdet.

 
5. Rådgivere i departementene som villeder regjeringsgruppen med feilaktige eller tvetydige lovproposisjoner kan bli stilt for riksretten for uforstand i tjenesten.

 
6. Regjeringen har ingen rett til å pålegge pensjonister reforhandlingsansvar av eksisterene avtaler til forhindringnav dobbeltbeskatning som betingelse for å slippe kildeskatten.

 
7. Punkt 25 i avtalen med Brasil vdr. Forskjeldsbehandling sier tydelig at en borger bosatt i ett land skal ikke få dårligere tilstand enn borgere bosatt i det annet land under samme forhold og tilstander. En borger bosatt i Norge med pensjon under skattegrensen betaler ikke noen form for skatt hverken i Norge eller Brasil. Da den siste setningen motsiger  punkt 1. blir loven tvetydig og derfor ugyldig i henhold til lov i ECHR.


40.000 minstepensjonister yter NOK 100.- hver = NOK  4 millioner.

300.000 uførepensjonister yter NOK 100.- hver = NOK 30 millioner.

Ville foreslå at det opprettes en separat bankkonto gjennom Emigrant1 med spesielle betingelser og at det ansettes en advokat med inngående erfaring innen internasjonal skattelov som konsulterer med Emigrant1.

-------------------------------------------------------

Vedr. Punkt 3. over:

Se hva menneskerettsjournalist har skrevet i betenkning allerede i 2011 uten reaksjon fra de rødgrønne:


ORDNINGEN KNYTTET OPP MOT MENNESKERETTENE

Regjeringen kaller ordningen for kildeskatt, og vil hevde at den har tilstrekkelig nasjonal hjemmel. Realiteten er at det er en avkortning av pensjonen på 15 %. Realiteten av dette, er at det er et inngrep i eiendomsretten som er beskyttet etter første tilleggsprotokoll artikkel 1 (EMK art 1-1).


Spørsmålet er dermed om det er en krenkelse av EMK artikkel 1-1 på selvstendig grunnlag.
Spørsmålet er også om dette er en krenkelse av artikkel 14 sammenholdt med første tilleggsprotokoll artikkel 1. Her kan det gjøres gjeldende at kildeskatten, som et inngrep i eiendomsretten, utgjør en forskjellsbehandling av menn og kvinner bosatt i utlandet og at forskjellebehandlingen ikke er sakelig.


Anvendelsen av artikkel 14, forutsetter at saksforholdet faller innenfor området for en av konvensjonens øvrige bestemmelser, men er ikke betinget av at det forelå en krenkelse av en av disse. INNGREPET FALLER INN UNDER EMK

Velferdsytelser, slik som pensjonsutbetalinger i denne saken, er å anse som « eiendom » etter første tilleggsprotokoll artikkel 1. Dette er helt på det rene. Det er å påpeke at EMK første tilleggsprotokoll artikkel 1, ikke oppstiller noen rett til å motta pensjon,men i den grad de nasjonale myndighetene har tilkjent sine borgere en slik rett, må utbetalingen av pensjonen være beskyttet. Forholdet faller derfor utvilsomt inn under første tilleggs-protokoll artikkel 1 og artikkel 14. Det anførte er at de som er bosatt i utlandet er blitt utsatt for diskriminering på grunnlag av ”annen status”, hvilket Menneskerettsdomstolen flere ganger har konstatert som et av de forbudte diskrimineringsgrunnlagene etter artikkel 14. For at forskjellsbehandlingen skal være i samsvar med konvensjonen, må den alltid ha en objektiv og rimelig begrunnelse, med andre ord må den forfølge et legitimt formål og det må være proporsjonalitet mellom formålet og midlene.


Domstolen har flere ganger uttalt at det må sterke grunner til for å akseptere forskjells-behandling. Domstolen har i flere saker bemerket at pensjonssystemene må være stabile og forutsigbare, og at endringer måtte foretas gradvis.


-----------------------------------------------------

Kommentar:

Det er jo for galt at man skal bli nødt til å saksøke sitt eget land for å beholde sine rettigheter fordi Stortingets Kontrollkomitee ikke er villig til å utføre sin jobb for våre borgere,men tror dessverre ikke at det finnes annen utvei.Administrator
THE OTIUM POST


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: