The Otium Post

The Otium Post

05/03/2014

Ved dødsfall av ektefelle når du er bosatt i utlandet.

 HAR DU TILSYNELATENDE INGEN RETTIGHETER!


1. Pensjon til gjenlevende ektefelle

Gjenlevende ektefelle må som hovedregel være medlem i folketrygden. I visse tilfeller kan det bli gjort unntak fra regelen. Avdøde må i de siste tre årene fram til dødsfallet ha vært medlem i folketrygden. I visse tilfeller kan det bli gjort unntak også fra denne regelen. Gjenlevende ektefelle som ikke oppfyller vilkårene for å få gjenlevende pensjon, kan ha rett til overgangsstønad i en omstillingstid etter at ektefellen døde.

2. Gjenlevendepensjon ved flytting til et land utenfor EØS-området og uten trygdeavtale med Norge

Folketrygdeloven kan gi rett til pensjonsutbetaling i utlandet.

Beholder jeg medlemskapet i folketrygden?

Hvis du flytter til et annet land, beholder du ikke medlemskapet i folketrygden, men du kan søke om frivillig medlemskap. Dette får du hvis du har minst 30 års botid i Norge etter fylte 16 år og minst ti av årene var umiddelbart før flyttingen til utlandet.

 

Kan jeg ta med gjenlevendepensjonen?

Etter reglene i folketrygdeloven, kan du få med deg gjenlevendepensjonen fra folketrygden dersom du eller avdøde har minst 20 års botid i Norge mellom fylte 16 og 67 år. Dette gjelder uansett hvilket land du flytter til. Dersom botiden er kortere enn 20 år, men du har tilleggspensjon fra folketrygden, får du med deg denne og grunnpensjon etter like mange år som du får tilleggspensjon etter, uansett hvilket land du flytter til.

Bemerkning:
pkt. 1. fra NAV´s webside sier min kone IKKE har krav paa Gjenlevendepensjon
da jeg som minstepensjonist ble fratatt medlemskap i folketrygden da jeg flyttet ut i 2003.

pkt 2. fra NAV´s webside sier at min kone beholder retten til Gjenlevendepensjon da jeg har over 20 års botid i Norge mellom 16 år og fylte 67.

Meget forvirrende.  Hvilke av disse reglene er gyldige?

Stønad ved gravferd og båretransport

Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden.

-------------------------------

Dette utdraget fra NAV viser den skrikende urettferdigheten som utøves mot fastboende
pensjonister i utlandet som ble fratatt sitt gratis medlemskap i Folketrygden ved utreise fra Norge og ble nødsagt til å betale skyhøye priser for privat helseforsikring i deres nye bostedsland.

Her må det opplagt innføres en lovendring snarest for å sikre økonomien til den gjenlevende ektefellen som i øyeblikket vil miste hele sitt levegrunnlag.

Det samme er tilfelle for gravferdsstønad,hvor omkostningene kan vaere meget kostbare  i utlandet, uansett gravferdssted. Her bør det innrømmes et minstebeloep til gravferden.

I følge uavhengig rapport sparer Norge  NOK  60  milliarder på helseutgifter o.s.v. for utflyttede nordmenn og burde derfor også innrømme en hjelp på 15% av 2G  til dekning av helseutgifter til privat helseforsikring i utlandet som kan være meget høye.

Med et OLJEFOND på NOK 5080 milliarder   burde disse innrømmelsene til pensjonistene bosatt i utlandet ikke bli noe nevneverdig problem for norsk økonomi.

---------------------------------------------------------------------------

VIKTIGE NYHETER !!

Mottok nettopp denne hyggelige meldingen via Khon Norway.
Da ser det ut til at man ikke behøver å bekymre seg om  DET !

Khon Norway

Etterlattepensjon , nå er svaret fra NAV ikke til å misforstå. 

Hei,

Viser til din henvendelse 17.10.2013 hvor du ber om et juridisk bindende svar på hvorvidt din kone vil ha rett på etterlattepensjon dersom du sier opp ditt frivillige medlemskap i folketrygden.

Det er ikke mulig å fatte et vedtak om etterlattepensjon på forskudd, og jeg kan derfor ikke gi deg noe juridisk bindende svar.

Imidlertid kan jeg opplyse om at dersom

• avdøde har mottatt pensjon fra Norge de tre siste årene før dødsfallet og
• gjenlevende er gift med avdøde på dødsfallstidspunktet og
• ekteskapet har vart i minst 5 år, eller det er felles barn i ekteskapet, og
• avdøde hadde minst 20 års botid i Norge fra fylte 16 år,

vil gjenlevende ektefelle vanligvis ha krav på en gjenlevendepensjon.

Dette er uavhengig av om avdøde hadde frivillig medlemskap eller ikke.

Mvh
NAV Pensjon
Anne Lene Rogde

 
Tore Christiansen
Minstepensjonist
Sao Paulo - Brasil
       


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: