The Otium Post

The Otium Post

06/11/2014

Ny internasjonal avtale mot skattekriminalitet

Pressemelding , 29.10.2014. Nr.: 50/2014.
FINANSDEPARTEMENTET.

Ny internasjonal avtale mot skattekriminalitet
Finansminister Siv Jensen undertegnet i dag en
internasjonal avtale om automatisk
informasjonsutveksling i skattesaker.

– Undertegningen er et stort og viktig skritt på veien
mot å bekjempe skatteunndragelser og internasjonal
skattekriminalitet, sier finansminister Siv Jensen.
Sammen med representanter for 50 andre land og
jurisdiksjoner undertegnet finansminister Siv Jensen i
dag en multilateral avtale om automatisk
informasjonsutveksling under en seremoni i det tyske
Finansdepartementet i Berlin.


Den multilaterale avtalen som ble undertegnet i dag er
et rammeverk for den nye internasjonale standarden for
automatisk utveksling av finansielle opplysninger, også
kjent som «common reporting standard» eller «CRS».
Avtalen medfører at norske skattemyndigheter vil motta
en rekke topplysninger om norske skattyteres verdier og
inntekter i utenlandske finansinstitusjoner fra
utenlandske myndighet. Tilsvarende skal norske
finansinstitusjoner rapportere opplysninger til norske
skattemyndigheter om personer, selskaper og andre
enheter som er bosatt i utlandet. Disse opplysningene
vil så utveksles med skattemyndigheten i det landet der
skattyter er bosatt, forutsatt at avtalen er i kraft og at
landene er enige om at avtalen skal gjelde mellom dem.

Den multilaterale avtalen bygger i stor grad på de
samme reglene og prinsippene som avtalen mellom
Norge og USA om automatisk informasjonsutveksling og
gjennomføring av FATCA-lovgivningen som ble
undertegnet i april 2013. Den multilaterale avtalen vil
imidlertid medføre behov for enkelte justeringer i dagens
regelverk.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Kort om publikasjonene.

Proposisjoner og meldinger er dokumenter som
regjeringen legger fram for Stortinget. Utkast til
proposisjoner og meldinger lages av departementene.
Dokumentene behandles deretter av Kongen i statsråd
før de sendes til Stortinget.

Proposisjoner til Stortinget (Prop.) brukes når
regjeringen foreslår at Stortinget treffer vedtak. Det kan
gjelde forslag knyttet til nye eller endrede lover, forslag
til statsbudsjett eller endringer i dette samt andre
vedtak.

Meldinger til Stortinget (Meld.St.) brukes når
regjeringen vil presentere saker for Stortinget uten at de
er knyttet til forslag til vedtak. Meldinger til Stortinget
har ofte karakter av å være en rapport til Stortinget om
et arbeid som er gjort på et spesielt felt, eller drøfting
av framtidig politikk. Meldingene, og behandlingene i
Stortinget danner ofte grunnlaget for en senere
proposisjon.

I tillegg nedsetter departementet utvalg og
arbeidsgrupper som kommer med utredninger. Disse kan
enten komme som NOU (Norsk offentlig utredning) eller
rapport.

Publikasjonene utgjør en viktig del av saksgangen i
Stortinget.

Oooooooooooooooooooo.


Kommentarer:

Denne avtalen kalt CRS er foreloepig kun enighet om formularet.

"Disse opplysningene vil så utveksles med skattemyndigheten i det landet der
skattyter er bosatt, forutsatt at avtalen er i kraft og at landene er enige om at 
avtalen skal gjelde mellom dem."

Brasil er IKKE medlem av denne avtalen mot skattekriminalitet.

Tilleggsprotokollen til # 27 i skatteavtalen med Brasil vedr. innsyn i bank 
og skattesaker av 20 februar 2014 har enda ikke blitt godkjent av Brasil 


Administrator
THE OTIUM POST

No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: