The Otium Post

The Otium Post

08/11/2014

Meningsløse ratifikasjoner av departementenes proposisjoner

Meningsløse ratifikasjoner av departementenes proposisjoner

 Eller kanskje det skulle være :

"The ultimate ignorance is the acceptance
 of something you know nothing about.
Yet refuse to INVESTIGATE!"


Proposisjonene blir enstemmig vedtatt av samtlige partier og 
representanter på Stortinget. Så her kan ingen partier i etterkant 
protestere på regelendringen. Problemet er at proposisjonene er 
så omfattende og kompliserte at politikeren verken har tid eller 
ork lit å lese proposisjonene, langt mindre forstå innholdet og  
konsekvensene. Politikerne bare vedtar det byråkratene har foreslått, 
noen som beviser at det er byråkratene i departementene 
som bestemmer i Norge.  (Harald øekland)Det er nettopp dette jeg har advart mot i flere år gjennom emails og The Otium Post.


Her er den lovfestede fremgangsmåten:

Proposisjoner og meldinger er dokumenter som
regjeringen legger fram for Stortinget. Utkast til
proposisjoner og meldinger lages av departementene.
Dokumentene behandles deretter av Kongen i statsråd
før de sendes til Stortinget.

Proposisjoner til Stortinget (Prop.) brukes når
regjeringen foreslår at Stortinget treffer vedtak. Det kan
gjelde forslag knyttet til nye eller endrede lover, forslag
til statsbudsjett eller endringer i dette samt andre
vedtak.

Meldinger til Stortinget (Meld.St.) brukes når
regjeringen vil presentere saker for Stortinget uten at de
er knyttet til forslag til vedtak. Meldinger til Stortinget
har ofte karakter av å være en rapport til Stortinget om
et arbeid som er gjort på et spesielt felt, eller drøfting
av framtidig politikk. Meldingene, og behandlingene i
Stortinget danner ofte grunnlaget for en senere
proposisjon.

I tillegg nedsetter departementet utvalg og
arbeidsgrupper som kommer med utredninger. Disse kan
enten komme som NOU (Norsk offentlig utredning) eller
rapport.

Publikasjonene utgjør en viktig del av saksgangen i
Stortinget.

---------------------------------------------------------------------

Problemet er jo nettopp det at ingen av beslutningstakerne har
kompetanse eller forståelse til å gi et fornuftig svar hvor hensyn
er tatt som tilfredsstiller både menneskerettigheter,vår konstitusjon
samt undertegnede avtaler med internasjonale domstoler.

Selv om det kan være tidsbesparende kan man ikke la NOEN lover
true enkeltmenneskers livstilstand.  M.a.o. du kan ikke besvare 
nødrop fra enkeltmennesker/grupper  ved å sitere vårt lovvverk
BOKSTAVELIG. "Beklager,ser du drukner,men det står ingenting
i lovverket om redningstiltak fra regjeringens side"

Som jeg har foreslått gjentatte ganger,må det opprettes en gruppe
av politisk mangfold med juridisk erfaring innenfor innholdet av hver
proposisjon/melding som mottas av departementene. Dessuten utvalgte 
stortingsrepresentanter som har ´fingeren på pulsen´,og lang erfaring 
med menneskelige problemer. Kun da r proposisjonen den gjennomgang
den fortjener,før den sendes videre i systemet til endelig ratifisering.

Mener det var en stor feil å oppløse våre to domstoler/ting som
spilte en viktig rolle i prosessen vi nå mangler helt.


Administrator
THE OTIUM POST
No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: