The Otium Post

The Otium Post

31/10/2014

Finansdepartementet blir "BIG BROTHER"


Finansdepartementet blir "BIG BROTHER"


Her er forslaget til endring av Punkt 27 i skatteavtalen med Brasil den 20 februar 2014, enda ikke bekreftet av Brasil.


Artikkel I Artikkel 27 (Utveksling av opplysninger) i overenskomsten slettes og erstattes av følgende:

«Artikkel 27 Utveksling av opplysninger.

 1. De kompetente myndigheter i de kontraherende stater skal utveksle slike opplysninger som er overskuelig relevante for å gjennomføre bestemmelsene i denne overenskomst, eller for forvaltningen eller iverksettelsen av de interne lovbestemmelser som angår skatter av enhver art som utskrives på vegne av de kontraherende staters nasjonale eller føderale myndigheter. Utveksling skal bare skje i den utstrekning den beskatning som foreskrives ikke er i strid med overenskomsten. Utvekslingen av opplysninger er ikke begrenset av artikkel 1 og 2. Begrensningene i punkt 3 gjelder for den forpliktelsen som følger av foregående setning, men ikke i noe tilfelle skal disse begrensningene tolkes slik at de tillater en kontraherende stat å avslå å skaffe opplysninger utelukkende fordi denne stat ikke for sin del har interesse av slike opplysninger i artiklene 1 og 2, men for Brasils vedkommende omfattes bare de føderale skattene.

 2. Opplysninger som er mottatt av en kontraherende stat i henhold til punkt 1, skal behandles som hemmelige på samme måte som opplysninger skaffet til veie med hjemmel i intern lovgivning i denne stat. Opplysningene må bare gjøres tilgjengelige for personer eller myndigheter (herunder domstoler, tilsyns- og forvaltningsorganer) som har til oppgave å utligne eller innkreve, eller å gjennomføre tvangsforføyninger eller annen rettsforfølgning eller avgjøre klager vedrørende de skatter som nevnes i punkt 1, eller føre tilsyn med noe som er nevnt ovenfor. Slike personer eller myndigheter skal nytte opplysningene bare til nevnte formål. De kan gjøre opplysningene tilgjengelige under offentlige rettsmøter eller i judisielle avgjørelser.

3.Bestemmelsene i punktene 1 og 2 skal ikke i noe tilfelle tolkes slik at de pålegger en kontraherende stat en forpliktelse til: a)å sette i verk administrative tiltak som er i strid med dens egen eller den annen kontraherende stats lovgivning og administrative praksis; b)å gi opplysninger som ikke kan fremskaffes i henhold til dens egen eller den annen kontraherende stats lovgivning eller vanlige administrative praksis; c)å gi opplysninger som vil røpe næringsmessige, forretningsmessige, industrielle, kommersielle eller yrkesmessige hemmeligheter eller forretningsmetoder, eller opplysninger som ville stride mot allmenne interesser (ordre public) dersom de ble gjort tilgjengelige.

4.Hvis en kontraherende stat har anmodet om opplysninger i medhold av denne artikkel, skal den annen kontraherende stat anvende sine midler for innhenting av opplysninger. Ikke i noe tilfelle skal bestemmelsene i punkt 3 i denne artikkel tolkes slik at de tillater en kontraherende stat å avslå fremskaffelsen av opplysninger utelukkende fordi opplysningene må innhentes fra en bank, annen finansiell institusjon, forvalter eller person som opptrer i egenskap av representant eller fullmektig, eller fordi opplysningene vedrører eierskapsinteresser i en person.»

Artikkel II De kontraherende stater skal skriftlig, gjennom diplomatiske kanaler underrette hverandre om at de tiltak som er nødvendige etter deres interne lovgivning for protokollens ikrafttredelse, er gjennomført. Protokollen skal tre i kraft 30 dager etter datoen for den siste av disse notifikasjoner, og skal ha virkning på denne dato.

Artikkel III Denne protokoll, som skal utgjøre en integrert del av overenskomsten, skal forbli i kraft så lenge overenskomsten er i kraft og skal få anvendelse så lenge overenskomsten selv har anvendelse. Bestemmelsene i denne protokollen skal også gis virkning for opplysninger fra tiden før denne protokoll trer i kraft. Serviceninger for å skaffe de anmodede opplysningene, selv om den annen stat ikke selv har behov for slike opplysninger til sine egne skatteformål.

Til bekreftelse av foranstående har de undertegnende, som er gitt behørig fullmakt til dette, undertegnet denne overenskomst. Utferdiget i to eksemplarer i Brasilia den 20. februar 2014, på det norske, portugisiske og engelske språk, slik at alle tre tekster har lik gyldighet. I tilfelle tvil skal den engelske tekst være avgjørende.

For Kongeriket Norges Regjering: Aud Marit Wiig Ambassadør For den Føderale Republikk Brasils regjering: Carlos Barreto Secretary of the Revenue


-------------------------------------------------------


Bemerkninger:

FD kan således forespørre Brasilianske skattemyndigheter om utvandredes skatte og bank/formues detaljer opp til flere år tilbake samt trekke evt. ubetalt skatt fra pensjonen før den forlater Norge.

Hvis Brasil bekrefter denne endringen,blir avtalen sikkert også innført i andre land.


Administrator.
THE OTIUM POST.No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: