The Otium Post

The Otium Post

23/02/2016

DNB nedlegger 160 bankfilialer - Kjoeper i stedet AMEDIA gruppen som eier alle Norske lokalaviser
Facebook storm mot nedleggelser av 160 DNB filialer - Slutt på kontanter - Unntakstilstand.

Undres slett ikke over kundeflukt fra DNB med en slik innstilling og total
kundeforakt.

HVEM har gitt DNB tillatelse til å anbefale fjerning av kontanter og sjekk fra vårt betalingssystem? Konsernsjefen i DNB er en kjent Bilderberg tilhenger som har vært på flere av deres hemmelige møter. DNB´s handlinger er helt på linje med Illuminati/Bilderbergs planer om total kontroll av våre finansielle og fysiske bevegelser via en programert chip på vårt kredittkort som siden innplantes under huden for å tilpasses deres New World Order.

Denne globale eliten har også klart å total ødelegge verdensøkonomien ved usikrede lån,ulovlige og kriminelle investeringer av våre penger. Siden 2007 har verdensøkonomien vært på fallittens rand,og ballongen sprekker sannsynligvis i 2016-2017. Ikke rart de vil fjerne kontanter og sjekker fra systemet. Hadde vi alle forsøkt å ta ut våre penger fra bankene i dag ,ville under 10% være heldige.

Tusenvis i USA har allerede flyttet sine bank konti til livsforsikringsselskaper som også har bankavdelinger, da forsikringsselskapene har en mere restriktiv investeringsregulativ som hindrer usikre og dårlige investeringer av våre penger. De tilbyr vanligvis også større sikkerhet for sine kunder skulle de få problemer,da staten sannsynligvis vil overta inntil nye eiere kan bli funnet.

Tømmes bankene for kontanter,vil det også gi en kraftig advarsel til den globale eliten at folket de forsøker å slavegjøre,ikke finner seg i deres adferd eller planer for en New World Order.

DNB har nettopp kjoept opp  AMEDIA som eier de fleste Norske lokalaviser for aa kunne paavirke det Norske folk i fellesskap med the Bilderberg Group som kontrollerer de fleste av verdens storaviser. Nå kan alle holdes i uvitenhet om de globale oligarkenes ulovlige virksomheter.

Dere som liker lange lister over innflytelsesrike mennesker – si et lite hei til det oljesmurte lilleputt-illuminati i Norge:

Medlemmer av Bilderberg:

Harald Norvik (Statoil, ECON), 2006
Svein Gjedrem (Norges Bank), 2003
Egil Myklebust (Hydro, SAS)
Eivind Reiten (Hydro)
Svein Aaser (DNB), 2004
Niels Werring jr. (Wilhelm Wilhelmsen)
Westye Höegh
Jens P. Heyerdahl, d.y. (Orkla), 2001
Finn Bergesen, Jr. (NHO), 2001
Christian Hambro (Generaldirektør i Forskningsrådet)
Inger E. Prebensen (Kjøpmannsbanken)
Erik G. Braathens (Braathens)
John G. Bernander (NRK)
Tinius Nagell-Erichsen (Aftenposten)
Nils Morten Udgaard (Aftenposten), 1998
Per Egil Hegge (Aftenposten), 1999
Bjørn T. Grydeland (EU)
Geir Lundestad (Nobelkomiteen), 2005
Arild Underdal (UiO), 2004
Thorvald Stoltenberg (AP)
Jens Stoltenberg (AP)
Knut Frydenlund (AP)
Torbjørn Jagland (AP)
Gro Harlem Brundtland (AP)
Arne Olav Brundtland (NUPI)
Jan Petersen (H)
Per Ditlev-Simonsen (H)
Sven Stray (H)
Kristin Clemet (H)
Kåre Willoch (H)
Siv Jensen (Frp), 2006
Johann Olav Koss, 2006

-------------------------------------------------------

ENGLISH TRANSLATION

-------------------------------------------------------

Facebook storm against closures of DNB branches

No wonder customer escape from DNB with such an attitude and total customer contempt.

WHO has given DNB permission to recommend the removal of cash and checks in our payment system? The CEO of DNB is a famous Bilderberg supporter who has been on several of their secret gatherings. DNB's actions are fully aligned with the Illuminati / Bilderbergs plans for total control of our financial and physical movements via a programmed chip on our credit card,later to be implanted under the skin to fit into their New World Order.

This global elite has also managed to total destroy the global economy by unsecured loans, illegal and criminal investments of our money. Since 2007 the world economy has been on the brink of bankruptcy and the balloon is probably popping in 2016-2017. No wonder they want to remove the cash and checks from the system. Had we all attempted to withdraw our money from the banks today,under 10% would be lucky.

Thousands of people in the United States have already moved their bank accounts to life insurance which also have banks, as insurance companies have very restrictive investment regulations which prevent unsafe and poor investment of our money. They offer usually greater security for their customers should they encounter problems, as the state will probably in such cases,take over until new owners are established.

If the banks are emptied of cash, it will also provide a powerful warning to the global elite that the people they attempt to enslave, no longer puts up with their behavior or plans for a New World Order.

DNB have just acquired AMEDIA which owns most of the Norwegian local newspapers, in order to influence the Norwegian people jointly with the Bilderberg Group which control most of the world's large newspapers. Now,everybody can be kept in the dark about the illegal transactions by the global oligarchs.


Administrator
THE OTIUM POST

No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: