The Otium Post

The Otium Post

19/02/2016

With a chip in the hand - The first Cyborg in Norway?

MED EN CHIP I HÅNDA - NORGES FØRSTE KYBORG?Tekst og foto: Hedda Høgåsen-Hallesby

Det er mange som gjerne vil teste den nyeste teknologien, men Aleksander Hindenes tar skrittet lenger enn de fleste. I likhet med de transhumane i Elysium har han en chip operert inn under huden.

Det er ennå ferskt og såret etter den store sprøytespissen synes fortsatt. Det var på en konferanse i Malmø i november 2015 at den unge IT-konsulenten fikk tilbud om å bryte barrieren mellom kroppen og teknologien i form av en glasskapsel med en chip på størrelse med et riskorn.

Fortsatt spor etter sprøyta

- Det var en fyr som til vanlig driver med tatovering og implantater som gjorde det. Og så lenge jeg ble forsikret om at det ikke var noe problem om å ta den ut igjen, måtte jeg jo prøve det. Jeg har alltid vært opptatt av ny teknologi og hva den kan gjøre for oss, forteller Aleksander.

Men i motsetning til de transhumanes chipper i Elysium, gjør ikke Aleksanders ham til et bedre menneske. Faktisk vet han ennå ikke helt hva han skal med den, bare hvilket potensiale den har.

- Det den kan er å snakke i NFC-koder, altså Near Field Communication med ulike former for lesere, som for eksempel finnes i Android-telefoner. Den har en ID og kan sende kontaktinfo. Det likner på RFID, som kanskje flere kjenner til.

Så hva kan du bruke dette til, da?

- Potensielt til ulike typer adgangskort og nøkkelkort, som når du skal identifisere deg på et treningssenter, vise månedskort på trikken eller åpne døra hjemme og på jobb. Etter hvert vil vi kanskje også kunne bruke denne teknologien til å betale med. Men foreløpig finnes det ikke noen gode måter å integrere egne NFC-brikker med disse løsningene. Derfor må jeg gjøre en innsats for hver tjeneste jeg ønsker å bruke chipen mot. Slik er jeg kanskje forut for min tid, smiler Aleksander, som forteller han har tenkt å spørre kantina på jobb om han kan få bruke den der. Han har også vurdert å skifte dørlåsen hjemme, slik at den lille harde kulen rett over tommelleddet kan komme til nytte.

Hadde du ingen betenkeligheter med å integrere teknologien i kroppen din?

- Jeg var litt redd for om glasskapselen som chippen ligger inne i kunne bli ødelagt, men det skjer bare dersom hele hånda mi knuser, og da har jeg antakelig helt andre problemer.

Hvor ville grensen gått for deg?

- Jeg hadde nok ikke vært villig til å inkludere noe som påvirket tankene mine, eller min måte å erfare verden på. Dersom det hadde vært strøm i denne, hadde jeg nok også vært mer skeptisk, sier 25-åringen. Hans chip kan altså bare leses av, ikke sende ut informasjon på egenhånd.

Hvilke reaksjoner får du når du forteller om at du har datateknologi under huden?

- De fleste synes det er spennende. Og foreldrene mine hadde nok syntes det hadde vært verre om jeg kom hjem med en tatovering. Chippen kan jeg jo bare ta ut igjen.

Aleksander svarer gjerne på henvendelser, dersom du er nysgjerrig! Mailadressen hans er: aleksander.hindenes@gmail.com

English translation:

There are many who would like to test the latest technology, but Aleksander Hindenes takes things one step further than most. Like the trans-human in Elysium he has a chip implanted under the skin.

There are fresh and wounded after the big syringe still appears. There was a conference in Malmö in November 2015 that the young IT consultant did offer to break the barrier between the body and technology in the form of a glass capsule with a chip the size of a grain of rice.

Still traces after the injection

- There was a guy who normally operates with tattoo and implants that did it. And as long as I was assured that there was no problem to take it out again, I had the try it. I've always been interested in new technology and what it can do for us, says Alexander.

But unlike the Transhumans chipper in Elysium, do not Aleksanders him a better person. In fact, he knows not yet fully what he is going with it, just what potential it has.

- That it may have to talk to NFC tags, that is Near Field Communication with various forms of readers, such as found in Android phones. It has an ID and can send contact info. It looks similar to RFID, perhaps more familiar with.

So what can you use this for, then?

- Potentially various types of access cards and key cards, which when you identify yourself to the gym, view monthly on the tram or open the door at home and at work. Eventually, we might also be able to use this technology to pay with. But so far no good ways to integrate your own NFC tags with these solutions. Therefore, I make an effort every service I want to use the chip against. So I might precede my time, smiles Alexander, who says he plans to ask the cafeteria at work if he can use it there. He has also considered replacing the door lock at home, so that the small hard ball right thumb joint can come in handy.

Did you have any qualms about integrating technology into your body?

- I was a bit scared about the glass capsule chip located inside could be destroyed, but it only happens if all my hand crushes, and then I have probably completely different problems.

Where would you set the border?

- I had probably not been willing to include anything that influenced my thoughts, or my way of experiencing the world. If there had been a power in that, I'd probably have been more skeptical, says 25-year-old. His chip can therefore only be read, not to send out information on their own.

What reactions do you get when you tell if you have computer technology under the skin?


- Most people find it exciting. And my parents had enough people there had been worse if I came home with a tattoo. Chippendale, I can only take out again.

Aleksander Hindenes


-------------------------------------------------------

Commentary:

Fremdeles meget betenkt over denne nye teknologien og dens mulighet til aa totalt
kontrollere vaare liv.  Kan meget lett misbrukes...

Liker ikke Google´s dominanse over internet og mulighetene de har til aa lagre ALL informasjon om oss i en enorm database,som de kan bruke som de vil.

Selvsagt er de ogsaa naer forbundet med Illuminati/Bilderberg.

Vi trenger et uavhengig kontrollorgan som kan beskytte menneskeheten mot utnyttelse.


Administrator 
No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: