The Otium Post

The Otium Post

30/03/2015

Rettferdighet for Kongeriget Norges Grundlov
Rettferdighet for Kongeriget Norges Grundlov


§ 96.
Ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom. Enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.

Ingen kan dømmes til å avstå fast eiendom eller samlet formue, med mindre verdiene er benyttet til eller er utbytte fra en straffbar handling.


Endret ved grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778.

§ 97.

Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft.


          Endret ved grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, vedtak 27 mai 2014                 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778.§ 98.
Alle er like for loven.
Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.


Endret ved grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, opphevet ved 
grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, tilføyd igjen ved 
grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, endret ved vedtak 
27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778.


Vedr. kildeskatten som pålegges pensjonistene bosatt i utlandet,sier vår grunnlov:

1. §96 andre setning,at ingen kan dømmes til å avstå fast eiendom eller samlet formue, med  
mindre verdiene er benyttet til eller er utbytte fra en straffbar handling.

2. §97 at ingel lov må gis tilbakevirkende kraft.

3. §98 at intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig  forskjells-behandling.For det første sier vår norske grunnlov at kun ett samlet Storting kan vurdere endringer som truer vårt folk.  i.e.  Medlemskap i TTIP frihandelsavtalen. Skulle et samlet storting mot all formodning gå inn for medlemskap,må det ratifiseres ved folkeavstemming. 


Paragraf §96 sier at ingen kan fratas sin eiendom/formue (15% kildeskatt) med mindre verdiene benyttes til eller kommer fra straffbar handling. Kanskje regjeringen betrakter minstepensjonen som en straffbar handling?


Pensjonister som var bosatt i utlandet før loven om kildeskatt ble satt i kraft skal iflg. §97, IKKE betale kildeskatt. Dette dreier seg om forutsigbarhet.


Minstepensjonistene bosatt i utlandet som har pensjon under minsteskattenivået skal iflg. §98 ikke behandles annerledes enn om han var bosatt i Norge,og betaler IKKE kildeskatt.  

Det samme sier avtalen om forskjells-behandling i avtalen med Brasil av 1986 for unngåelse av dobbeltbeskatning. Kan ikke gis mere tyngende tilstand i bostedsstaten enn i originalstaten under samme forhold .  I.e. skal kildeskatt IKKE betales.---------------------------------------------------------------

Kommentar:


Administrator
THE OTIUM POST

No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: