The Otium Post

The Otium Post

14/12/2014

Tilsvar fra Finansdepartementet re endringer i uføerepensjonsbestemmelsene.
Tilsvar fra Finansdepartementet re endringer i uføere pensjons bestemmelsene.


Vårt j nr 13/837

Vi viser til din e-post datert 6. oktober 2014 samt purringen av 10. november 2014. Vi viser også til tidligere korrespondanse med deg.

Det fremgår av e-posten din at du som i fjor fortsatt vurderer å flytte til Portugal.

Som nevnt i vårt svar til deg fra 2. april 2013 reguleres beskatningen av pensjon som betales fra Norge til en person bosatt i Portugal av tre forskjellige regelsett i skatteavtalen mellom Norge og Portugal – avhengig av hvilken type pensjon det dreier seg om. Pr i dag anses uføreytelser etter norsk intern rett som pensjoner. Beskatningen av uførepensjon i henhold til skatteavtalen mellom Norge og Portugal følger derfor de samme reglene som beskatning av alderspensjon.

Fra og med 1. januar 2015 vil uførepensjonen fra NAV erstattes av uføretrygd. Uføretrygd samt uføreytelser fra andre ordninger vil etter skattelovens regler ikke lenger anses som pensjoner. De er imidlertid pensjonslignende ytelser som skal undergis kildeskatt når de utbetales til en person bosatt i utlandet. Skattelovens § 2-3 fjerde ledd er derfor endret slik at uføretrygd etter folketrygdloven kapittel 12 og uføreytelser fra andre ordninger omfattes av reglene om kildeskatt. Denne endringen trer i kraft 1. januar 2015. Vi viser til omtalen av denne endringen i kapittel 4, punkt 4.5.3. i Prp. 1 LS (2012-2013).

Nærmere om uføretrygd fra folketrygden
De nye norske reglene om uføreytelser medfører endringer i hvordan uføretrygd fra folketrygden skal skattlegges i henhold til skatteavtalen mellom Norge og Portugal. 

Etter artikkel 18 i skatteavtalen med Portugal  er det en forutsetning for bostedsstatens beskatningsrett at ytelsen utbetales som vederlag for tidligere lønnsarbeid. Slik uføretrygd fra folketrygden skal beregnes, vil den ikke oppfylle denne betingelsen. Uføretrygd fra folketrygden faller derfor utenfor de ytelser som kan skattlegges etter artikkel 18. Uføretrygd fra folketrygden skal derfor i sin helhet skattlegges i henhold til artikkel 22 punkt 3 i skatteavtalen mellom Norge og Portugal. Etter denne bestemmelsen har begge land, dvs. både Norge og Portugal rett til å skattlegge ytelsen. Dobbeltbeskatningen av slike ytelser avhjelpes ved at bostedsstaten, dvs. Portugal, gir fradrag i den portugisiske skatten for den skatten som er betalt i Norge.

Nærmere om uføreytelser fra andre ordninger
Uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger omfattes av artikkel 18 i skatteavtalen mellom Norge og Portugal. Slike ytelser skal bare skattlegges i Portugal dersom mottakeren er bosatt i Portugal etter artikkel 4 i skatteavtalen.

Uføreytelser som utbetales fra andre offentlige pensjonsordninger enn folketrygden, for eksempel Statens Pensjonskasse (SPK) eller Kommunal Landspensjonskasse (KLP), skal skattlegges i henhold til artikkel 19 punkt 2 i skatteavtalen mellom Norge og Portugal. Bestemmelsen gir utbetalingsstaten (Norge) eneretten til å skattlegge pensjoner og lignende ytelser( dvs. både pensjon og uføreytelser) fra offentlige ordninger såfremt mottakeren ikke er både bosatt i Portugal og portugisisk statsborger.

Uføreytelser fra pensjonsordninger i tilknytning til selvstendig næringsvirksomhet, samt uføreytelser fra andre private ordninger som ikke er knyttet til et ansettelsesforhold skal skattlegges etter artikkel 22 punkt 3. Etter denne bestemmelsen har begge land, dvs. både Norge og Portugal rett til å skattlegge ytelsen. Dobbeltbeskatningen av slike ytelser avhjelpes ved at bostedsstaten, dvs. Portugal, gir fradrag i den portugisiske skatten for den skatten som er betalt i Norge.

Tilleggspensjon til etterlatte
Denne ytelsen vil fortsatt beregnes på grunnlag av avdødes og etterlattes opptjening, også når den etterlatte mottar uføretrygd fra folketrygden. Denne ytelsen er en pensjon og følger skatteavtalens regler om pensjon.

Dokumentasjon
For personer som fra Norge mottar en uføreytelse fra en privat tjenestepensjonsordning (eller er en portugisisk borger bosatt i Portugal som mottar en uføreytelse som er omfattet av artikkel 19 punkt 2), vil det fortsatt kreves dokumentasjon på at man er bosatt i Portugal etter skatteavtalen for å kunne fritas fra norsk beskatning på disse ytelsene. For deg vil det samme gjelde for tilleggspensjonen du mottar som etterlatt.

For personer bosatt i Portugal foreligger det ingen dokumentasjonskrav fra og med 1. januar 2015 for de øvrige uføreytelsene, dvs. uføretrygd fra folketrygden, uføreytelser fra pensjonsordninger i tilknytning til selvstendig næringsvirksomhet samt uføreytelser fra andre private ordninger som ikke er knyttet til et tidligere ansettelsesforhold.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at man ikke kan anses som bosatt i Portugal etter skatteavtalens artikkel 4 punkt 1 dersom man er omfattet av Portugals særskilte skatteregime som på visse betingelser innrømmer skatteprivilegier i 10 år for utlendinger som tar opphold i Portugal.

Alderspensjon og andre pensjoner
Det er ingen endringer i anvendelsen av skatteavtalen mellom Norge og Portugal for så vidt gjelder alderspensjoner eller andre pensjoner.

Informasjon til portugisiske myndigheter
Finansdepartementet vil informere portugisiske myndigheter om de nye reglene om uføretrygd og hvilken betydning disse endringene i norsk intern rett har for anvendelsen av skatteavtalen mellom Norge og Portugal, jf. artikkel 3 punkt 4 i skatteavtalen (red: skal være artikkel 2).


Med hilsen

Stig Sollund
ekspedisjonssjef    
                                
Johanne Rian                                                                                                                                      lovrådgiver

-----------------------------------------------------------------

Kommentar:

"An alteration is a variation made in the language or terms of a legal document that affects the rights and obligations of the parties to it. When this occurs, the alteration is material and the party who did not consent to the change can be released from his or her duties under the document by a court."

Administrator
THE OTIUM POST 
No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: