The Otium Post

The Otium Post

13/09/2014

Regjeringen vurderer kildeskatten

Vurderer kildeskatten      

                                          

Arbeidet med å vurdere kildeskatten har begynt, skriver Siv Jensen.

STIG FLESLAND - SKATTEBETALEREN -Publisert: 09.09.2014 10:48

  

Regjeringen har i sin politiske plattform sagt at kildeskatten skal vurderes.


Les mer om kildeskatt og skatt i utlandet her

I et svar på et skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) skriver finansminister Siv Jensen at dette arbeidet nå er påbegynt.

Hans Olav Syversen (KrF): I forrige periode innførte stortingsflertallet den såkalte kildeskatten. For å unngå dobbeltbeskatning kreves det dokumentasjon fra skatteyter, men fra mange hevdes det at det krever svært mye arbeid for å få frem tilfredsstillende dokumentasjon. Dette spørsmålet er jo også indirekte berørt i regjeringserklæringen. Hvordan ser finansministeren på selve kildeskatten, herunder mulige forenklinger for den enkelte skatteyter?

Siv Jensen: Stortinget vedtok i 2009 bestemmelser i skatteloven om skatteplikt for pensjonsutbetalinger fra Norge til personer bosatt i utlandet. I skattevedtaket for 2010 og senere år er satsen for kildeskatt på personinntekt fra pensjon satt til 15 pst. Regjeringen har i sin politiske plattform sagt at den vil vurdere kildeskatten.

Arbeidet er påbegynt i Finansdepartementet og vil bli gjennomført i samarbeid med Skatteetaten. Gjennomgangen vil også omfatte de administrative sidene ved kildebeskatning av pensjoner, herunder hvordan oppkrevingen av kildeskatten til Norge samvirker med skatteforpliktelser som pensjonistene har i de land hvor de er bosatt. Jeg ønsker ikke på nå å foregripe hvilke konklusjoner jeg vil trekke. 

___________________________________________ 

Interview i Thailands Tidende med Siv Jensen før valget :

_____________________________________________________

 

Kommentar:I fem år har minstepensjonistene bosatt i utlandet slåss mot den blodige uretten som ble påtvunget dem ved innføringen av kildeskatten,samt også fratatt ALLE rettigheter som tilkommer minstepensjonistene bosatt i Norge.

Dette er et klart brudd på både Norges grunnlov samt menneskerettighetstraktaten som Norge har underskrevet hos ECHR i Strasbourg. 

Jeg mottok også et brev fra Ligningskontoret at jeg var fritatt fra å betale SKATT til Norge fra 2004. Stor var min forbauselse da jeg,7 år etter å ha flyttet ut til Brasil,blir tvangstrukket 15% skatt hver måned til dags dato. Dette er jo regelrett kontraktbrudd? Dessuten sier grunnlovens §97 at ingen lov kan ha tilbakevirkende kraft.

Se også min fortvilede faxmelding til menneskerettsdomstolen ECHR som ingen en gang gadd å besvare.   Ærlig talt folkens,her er det MYE som MÅ rettes opp av den nye regjeringen!
 
Siv Jensen LOVET før valget å fjerne kildeskatten for ALLE.

Erna Solberg lovet SKRIFTLIG å fjerne de eksisterene,uoverkommelige dokumentasjonskravene for å  slippe å betale kildeskatten.

"I det minste,dropp kildeskatten for de lavest lønnede samt gi dem tilbake samme rettigheter som sine likelønnede i Norge.  Det er et lovbrudd å forskjellsbehandle en liten gruppe mennesker."


Administrator
THE OTIUM POST
Se vedheng :


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: