The Otium Post

The Otium Post

25/09/2014

Oppsummering av forslag fra utenlandspensjonistene til nytt statsbudsjett i oktober.Referat fra høringsmøte vedr. Kildeskatt på stortinget 12.05.2014.


Møte kom istand etter invitasjon fra  Brage Baklien finanspolitisk rådgiver FRP.

De frammøtte:

Fra Storting og departement
 
Hans Andreas  Limi, Finanskomiteen  Frp, Stortinget
Siri Meling, , Finanskomiteen  H, Stortinget
Gjermund Hageseter, , Finanskomiteen  Frp, Stortinget
Tom Holte, , Finanskomiteen  Frp, Stortinget
Jørgen Næsje, Statssekretær Finansdept.
Brage Baklien, finanspolitisk rådgiver FRP

 

Fra Organisasjonenene.

Marius Reikerås, jurist for Noralliansen
Jan Mehus,Thailand, Emigrant1
Jon Kristian Bolkan,Norge, Emigrant1
Roy Christensen,USA, Emigrant1
Gunnar Lund, Spania,IUP
Tor Oskar Jørgensen, Thailand
Ola Slagstad, Tyskland
Knut Chr. Høvik + 2 , Seniorsaken.


Referat.
 
Etter en kort innledning  fra Siri Meling (H)  fikk  organisasjonene ordet.

1.Marius Reikerås/Noralliansen fokuserte på den juridiske side av saken med henvisning til dommer i EMD(Den europeiske memmeskeretts domstol) Alle dokumenter er vedlagt.

2.Jan Mehus/Emigrant1  fokuserte på loven om kildeskatts tilbakevirkende kraft i stid med grunnlovens §97  og  den feilaktige tolkningen av traktater. 

3. Gunnar Lund/ IPU Spania fokuserte på  mismatch  mellom norske frister og spanske frister samt dokumentasjons probemene.
 
4.Tor Oskar Jørgensen (Thailand)fokuserte på forholdene i Thailand og mistolkningen av den norsk-thailandske skatteavtale.

5. Ola Slagstad(Tyskland) fokuserte på skatteavtalene mellom Norge-Tyskland. Den nye som ikke er satt i kraft er basert på usannheter fra finansdept.. I tillegg de rigorøse dokumentasjons krav som gjør livet til et sant  h....   helt til man går i sin grav og deretter overlates til de ettelatte. Dokumenter vedlagt.

6. Knut Chr. Høvik(Seniorsaken) konkluderte med at alle advarsler fra den tidligere skatte direktør Erling Ree-Pedersen  som skrev høringsnotatet for seniorsaken før loven ble innført  hadde slått til.  Kildeskatten var en katastrofe!

Konklusjonen fra alle parter var at kildeskatten måtte avskaffes. Den går spesielt ut over s.k minste pensjonister og er diskriminerende  i forhold til pensjonister bosatt i Norge.


Spørsmål og svar.

Alle spørsmål fra  politikerne ble besvart  klart og tydelig. Kildeskatten må vekk. En liten innvending kom fra juristen fra seniorsaken.  Når mer enn 90% av pensjonen kommer fra Norge kan man skatte bare til Norge. Dette er  en snubletråd fra skattdirektoratet som om skatteavtaler ikke finns. Er man mer enn 183 dager i et land er man skattepliktig til dette landet. Dette trodde Ola Slagstad i Tyskland med det resultat at han fikk straffeskatt i Tyskalnd. Dette er et bedrag fra skattedirektoratet  som noen normenn tror på. Ikke gjør det. Se hva skatteavtalen sier.

Når det gjelder resultat fra møte i Stortinget er det etter mitt syn alltfor tidlig til å vente en mulig respons. Hvis det ikke kommer noe ut av budsjettet 2015 til høsten, må noe gjøres. 


Norge  26/5-2014.
Jan Mehus/Leder Emigrant1.-----------------------------------------------------------


I juni hadde vi styremøte og ble enige om at å rope i tomt hus hadde ingen mening.(Alle var på ferie)

I slutten av August sendte  E1 en påminnelse til Statssekretær Jørgen Næsje i finansdep. (Vår mann i finansdept.)

------------------------------------------------------

Samtidig mail til KrF og Venstre.    Her er svar fra KrF.Hei!

KrFs holdning til kildeskatten er klar: Vi stemte i mot den rødgrønne regjeringens forslag om lov om kildeskatt da Stortinget behandlet saken i sesjonen 2008-2009. Vi mente at det vil være uakseptabelt dersom innføring av kildeskatt fører til en dobbeltbeskatning av pensjonister, eller til at mange pensjonister får et betydelig merarbeid i forhold til ligningsmyndighetene i land de er bosatt i for å forhindre en dobbeltbeskatning. 

KrF mener at regjeringen i Ot.prp. nr. 20 (2008–2009) ikke hadde utredet i tilstrekkelig grad tiltak for å forhindre dette, eller vurdert overgangsregler for eksempel etter mønster fra den danske ordningen. Vi mener at det ikke forelå hastemoment som gjorde det nødvendig å vedta innføring av kildeskatt på det tidspunktet og at det med fordel kunne brukes mer tid på utredning av de praktiske utfordringene for skattyterne.
Vi vil ta opp dette med den nye H-Frp-regjeringen, slik at spørsmålet om kildeskatt kan bli revurdert.

Hilsen
Knut Arild Hareide

-------------------------------------------------

Venstre har sagt tidligere at de venter bare på utspill fra  Siv.

------------------------------------------------

Søndag 21 sendte E1 en mail til Statssekretær Tore Vamraak ved statsministerens kontor.


Til statssekretær Tore Vamraak.

På minnelse av eget utsagn.
I disse dager skal iht. Regjerings plattformen  ”Lov om kildeskatt på pensjoner” vurderes.
Lov om kildeskatt på pensjoner ble vedtatt og satt i kraft 1.januar 2010.  Den er blitt gjeldenede for alle pensjonister som lenge før har skattemessig flyttet ut fra Norge. 
Er ikke dette tilbakevirkende kraft i strid med grunnlovens §97.


Hva sier Høyesterett:

”Når en ny skatt eller avgift er blitt lagt på en tidligere handling eller begivenhet, har rettspraksis uten en nærmere vurdering lagt til grunn at tilbakevirkningen har vært i strid med Grunnloven.”


Skatteetaten og skatteavtaler.

I mange skatteavtaler er det kun bostedslandet som har skatterett. Det står klart i avtalene. Men sier skattedirektoratet, det står ingenting om at vi ikke kan trekke forskuddsskatt og forlange norsk selvangivelse og dokumentasjon på betalt skatt. 
Dersom intet står , da gjør vi det. Dette har E1 skriftlig fra skattedirektoratet.

Med en slik tolkning vil en avtale ikke være verd papiret den er skrevet på. Man kan jo gjøre hva som helst!!!. Det synes som skatteetaten er en stat i staten og kan tolke lover og avtaler som det passer.  Hva blir konsekvensene?


De pensjonister som  er mentalt ”oppegående” og gjerne skolerte klarer disse ekstra kravene fra skatteetaten, mens pensjonister som av en eller annen årsak ikke klarer disse dokumentasjonskrav blir dobbeltbeskattet  og mister sitt livsgrunnlag. Først 15 % til Norge (Ren konfiskering) og deretter skatt til bostedslandet.  Iht   høyesterettsdom  i Stolt-Nielsen saken kan skatteetaten kun kreve dokumentasjon på at en person er innmeldt i bostedslandets skattesystem, dette støttes også av tildligere regjeringsadvokat og dommer i ESA Bjørn Haug og prof.dr.jur. F.Zimmer ved UiO.
.
Skatteavtalene er jo laget i den hensikt å hindre dobbelt beskatning, men slik som skatteetaten praktiserer dette blir det kontinuerlig dobbelt beskatning. Fra Norge kan man tidligst få refundert forskuddsskatten i  juni året etter, mens skattekravet fra bostedslandet  gjerne kommer lenge før. Eks. I Tyskland praktiseres også forskuddsskatt.


Merk: Intet land i Eu praktiserer  kildeskatt på pensjoner. (Såvidt E1 kjenner til)


Land som iht skatteavtale   kan  skattelegge pensjoner men ikke gjør. Her sier tildligere regjeringsadvokat og dommer i ESA Bjørn Haug .  Har Norge fraskrevet seg skatteretten, kan man ikke ta den tilbake under påskudd at det blir ikke dobbeltbeskatning. Da må det stå i skatteavtalen at Norge har skyggekredit.

Diskriminering.
 
Iflg  stortingets utredningskomite sparer Norge  ca NOK 80000,- (74000 i 2009) på hver pensjonist som flytter ut. Likevel  forlanges 15% kildeskatt, noe som tar livsgrunnlaget fra en   minste/lav   pensjonist. I Norge  er disse pensjoner skattefrie eller så godt som. I tillegg har man i Norge alle sosiale rettigheter, mens utenfor Norge  må disse kjøpes. (Noe i EU)   Hvor skal de ta pengene fra? Det rapportes fra Thailand og Spania at flere har tatt sine liv etter å ha mistet sitt livsgrunnlag.Merkelig Lov.

Etter internasjonalt regelverk blir enhver skattepliktig til et land når man har vært bostatt der i minst 183 dager. Gjelder også i Norge. Man kommer da inn under skatteavtalene.,Likevel har man innført  den såkalte 4/3 års regelen. Skattepliktig til Norge i utflyttingsåret plus 3 år til. Dette er ikke innført i skatteavtalene. Her sier prof.dr.jur. F.Zimmer ved UiO. Er det konflikt mellom skatteavtaler og interne lover er det skatteavtalen som vinner.  Praktiseringen av denne lov er jo ” treaty override” noe som OECD advarer sterkt mot.Menneskerettigheter.
 
I menneskerettighetene står det at enhver kan forlate sitt land og senere returnere til det. Det tolker E1  at dette kan man gjøre uten å bli straffet  fysisk eller økonomisk. Kildeskatten  på pensjoner blir også kalt  straffeskatt på utflytting. Så vidt E1 kjenner til er denne saken brakt inn for EMD i Strasbourg. Konklusjon.
 
Lov om kildeskatt på pensjoner må oppheves snarest. Den er både i strid med grunnlov, diskriminerende og i strid med menneskerettigheter.
Den rammer mest pensjonister med lav/minste pensjon  og på et visst tidpunkt blir vi alle så gamle at vi knapt kan gjøre rede for oss. Resultat  blir dobbelt beskatning og tap av livsgrunnlag.


Nå venter vi i spenning på Statsbudsjettet. Que Vadis  Siv + Erna.Vennlig hilsen
Jan Mehus/Leder Emigrant1.Les ogsaa:


---------------------------------------------------


Kommentar:

En bra oppsummering av våre forslag til regjeringen for vurdering ved statsbudsjettet i oktober.

The Otium Post har også blitt sendt  direkte til Erna og Siv,samt flere andre regjeringsmedlemmer.

Takk til alle som har bidratt med sitt til bedring av utenlandspensjonistenes kår!


Administrator
THE OTIUM POST

No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: