The Otium Post

The Otium Post

01/07/2014

Lørdag den 28.juni 2014 undertegnet Norge protokoll nr. 16 til EMD

Protokollen gir nasjonale domstoler mulighet til å be Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg om rådgivende uttalelser.


Protokollen gir nasjonale domstoler mulighet til å be Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg om rådgivende uttalelser.  Foto: EMD


The Conference :

The Protocol :


Lørdag den 28.juni 2014 undertegnet Norge protokoll nr. 16 til den europeiske menneskerettskonvensjon. Protokollen gir nasjonale domstoler mulighet til å be Den Europeiske Menneskerettighets Domstolen (EMD) i Strasbourg om rådgivende uttalelser.

I følge regjeringen er hensikten med protokoll nr. 16 er at flere menneskerettssaker skal kunne bli løst på nasjonalt nivå. Menneskerettighetsorganisasjoner i Norge har ment at dette både i seg selv er positivt og fordi det på sikt kan bidra til å gjøre køen av saker til behandling i EMD kortere, noe regjeringen skriver selv på nettsiden.

Domstolen i Strasbourg mottar klager fra personer og organisasjoner som mener at deres rettigheter under den europeiske menneskerettskonvensjon er brutt av en av Europarådets 47 medlemsstater. Domstolen har i mange år hatt en svært stor saksmengde og et betydelig etterslep, skriver regjeringen i mail til TSCG.

Protokoll nr.16 innebærer at de øverste domstolene i Europarådets medlemsstater kan be EMD om å avgi rådgivende uttalelser om prinsipielle spørsmål som gjelder tolkning eller anvendelse av EMK knyttet til konkrete saker de har til behandling.

Protokollen inngår i en reform som ble vdtatt på Brighton-konferansen om fremtiden for EMD i 2012. Protokollen ble åpnet for undertegning 2. oktober 2013 og er så langt undertegnet av 14 stater.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Folkets Rettigheter” er partiet som ivaretar helheten i norsk politikk. Partiet vil kjemper for borger rettighetene i Norge og sikre individet økonomisk og sosial verdighet.Protokoll nr. 16 er et nederlag for Europas menneskerettighetsarbeid. De mange håp som er tent for å utvikle et felles rettsgrunnlag, er gjennom protokollens opprettelse svekket. Til mer medbestemmelse, egne tolkninger, som de enkelte nasjonalstater innhenter i fra EMD, s konsultative og rettslige vurderinger, til mer ulik vil lovgivnings utforming bli over hele Europa – selv for like rettsområder og med sammenfallende paragrafer. Protokoll nr. 16 er et substitutt for manglende kapasitet fra EMD, og er da et erkjent nederlag. Domstolens arbeid og virke burde heller vært styrket i nåværende form, i stedet for å skape protokoll nr. 16. 

Gjennom protokollens etablering fraskriver domstolen seg makt og reduserer dens intensjon for å være Europas øverste rettsinstans, og med likelydende domsavsigelser for alle medlemsland. Dette er også et nederlag for de 47 nasjonalstatene, og det er å merke seg at bare 14 land har ratifisert protokollen. Det er et lite antall land, og er et tankekors. Norge er blant de få, som frem til nå har skrevet under, og hvorfor det? Rettssystemet her til lands vil gjerne ha hele domstolen til å være en konsulent, og hvor høyesterett i Norge kan velge ut de avsnitt, setninger som de ønsker å bruke selv, avgitt som rådgivende uttalelser av EMD. Det er å tro at det mest er enkelte land som har ønsket protokoll nr. 16 etablert og ikke selve domstolen. 

Det kan ligge politiske føringer til grunn for innføringen av protokoll 16. Den Europeiske, politiske maktelite kan ha påvirket til protokollens etablering. Er det å forstå slik at EMD fikk så stor innflytelse over nasjonalstatene, at reverserende nasjonalpolitisk innflytelse påvirket til protokollens etablering. I så tilfelle har Europa lidd et juridisk og kulturelt nederlag. Motsetningsforholdene mellom unionen og Europas nye storhetstid, og nasjonalstatene, har etter hvert konsolidert seg, og med erkjennelse for ønske om mer nasjonal inflytelse over lovverkets tolking og bruk av lovene.

 Alle disse elementene utgjør en pågående kamp, hvor nasjonalstatene og unionens maktforhold går veien mot å styrke utformingen av nasjonal lovgivning. Avstanden i fra en konsultativ rådgivning og til en avsakt dom, den er stor. Det betyr at høyesterett i alle medlemslandene, mer fritt kan avgjøre innholdet i menneskerettighetenes forståelse. 

På annen side, er det aldri så galt at det ikke er til godt for noe. Protokoll 16 kan bety at nasjonalstatene vil tillate seg mer bruk av konvensjonens avtaler og har innsett at de må ta i bruk menneskerettighetene. Dette betyr igjen, at vi i Norge må slåss mer mot våre egne rettsinstanser, slik at de påvirkes til å holde konsultativ møtevirksomhet med EMD kontinuerlig. Da blir verktøyet å finne tak i de saker som trenger avklaringer og føre dem inn for rettslig avklaring hos Norges høyesterett. 

Det ene med det andre, og det er å forstå at vår kamp, menneskerettenes kamp vinner stadig mer terreng, men de respektive borgere for de enkelte land, må mer innstille seg på å føre en omfattende kamp mot sine egne yhøyesterettsdomstoler.  

www.folketsrettigheter.no
Robert Steffensen 

_______________________________________________________________________
.

Kommentar: .

.

Det eneste jeg er redd for er at i stedet for menneskerett blir det dommerrett!!


Da jeg f
ørst leste overskriften om Norges ratifisering av ECHR protokoll # 16 var det med en følelse av forutanelse og ubehag da jeg forstod det slik at borgere som føler seg krenket ved brudd på deres menneskerett ikke får uttale seg med SIN versjon mens en erfaren dommer/statsadvokat kan formulere saken i deres egen favør.

Etter at jeg personlig, siden 2009 har kjempet for minstepensjonistenes rett til å beholde ALLE sine rettigheter,enten man er bosatt i Norge eller i utlandet,via email og brev til alle våre myndighete,inkludert H.M.Kongen, Statsminister, Finansminister samt vårt embedsverk,uten noen form for forståelse eller lovnad om hjelp,sendte jeg først detaljert beskrivelse til ECHR og forklarte brudd på min menneskerett,før jeg fikk tilsendt et omfattende søknadsskjema som kun hadde til hensikt å fastsette hvorvidt min søknad var kvalifisert til videre behandling.

Etter å ha sent dusinvis med brev med vanlig post samt kopier med email,samt utfylt det omfattende søknadsskjemaet,fikk jeg etter lang ventetid,avslag på min søknad på grunn av at jeg ikke hadde benyttet meg av ALLE muligheter,d.v.s. at jeg ikke hadde engasjert advokat og kjørt det hele gjennom alle domstolene for å oppnå domsavsigelser som jeg kunne ha sendt til ECHR.

Jeg forklarte i min fortvilelse at som (daværende) 76 årig minstepensjonist med avkortet pensjon fordi jeg ´var født for tidlig´ samt et urettferdig trekk av 15% kildeskatt,hadde jeg ikke råd til å ansette advokat. Det ville heller ikke hatt noen hensikt å søke om fri rettshjelp da denne type advokater sannsynligvis er ansatt av Staten og ville være til liten nytte i en sak mot deres arbeidsgiver. Min siste anke fikk ikke gehør,og noterte meg med interesse at lederen for gruppen av ECHR advokater som avslo min søknad var norsk. 

Da søknad til ECHR ikke kan sendes før man har innsamlet alle fakta,samt kjennelse fra domstolene i Norge, som nå har anledning til forhåndskonsultasjon med ECHR om hvorvidt det er brudd på menneskerettigheter eller ei,ser jeg alle dører stengt og vi vil derfor alle ende opp i en ´catch 22´situasjon og forsetter å prøve overleving i elendighet, de siste av våre leveår. Dommere som nå kan forhåndskonsultere ECHR om deres råd,innrømmes nå i tillegg et ´spillerom´ basert på deres forståelse av saken.

Med Thorbjørn Jagland som leder av Europarådet klarer han nok å blokkere menneskerettighetssaker i fra norske statsborgere. Det vil utvilsomt spare EMK masse tid,da vi ikke vil komme frem med våre saker.


Dette er et opplagt maktplott for a stoppe skredet av henvendelser fra norske statsborgere. AP er en viktig medspiller og deres skygge finnes i de fleste viktigste stillinger. Norge er ett av de få landene som har underskrevet Protokoll 16.

Nok en brikke som faller på plass i den pågående prosessen for å overta all  makt på verdensbasis som nevnt tidligere i The Otium Post,hvor folkevalgt demokrati blir en saga blott.


Tore Christiansen
THE OTIUM POST


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: