The Otium Post

The Otium Post

26/06/2016

Adnan Sakli - Lesson plan of who the crooks are

LESSON PLAN OF WHO THE CROOKS ARE


Adnan Sakli - March 22, 2013

The groups and the system is operational under the comprised illegal authorities that are used by , G8, Nato, IMF, Wor ld Bank, Vatican, Royal families of Europe, Primary being the Dutch and the British as well as the German of Bavarian descent, Military organisations, Intelligence organisations, The EU councils, The Jewish Lobbies , State department of the USA working for the Israelis via the network established by Kissinger,Council of Rome, League of nations in Geneva, Council of Versailles, The French intelligence and organised criminal structures of the state Via the Misuse of the Treaty of Rome of the 1868,The council of foreign relations that is the extension of the members of the Yale club in London and New York, The Harvard club of USA and London working through the Soros group in Prague with fraudulent issued of bonds and other financial documents .The Trilateral commission which is the Triad is reality . With its chief members being British crown , The Chinese and the USA protectorate government out of Washington D.C. That is incorporated in 1790 in the Cayman Islands Working via the ECCB banking structures of the Caribbean and the South American Channels with Panama and Belize being their sours of distribution of illegal activities.

All of which are dependent in the use of the bond markets to launder their ill gotten funds . With that market being closed under my authority as the chief underwriter and the person that has the standing order to refusal of any and all illegal funds into the system they are currently being starved off and are trying to cover their liabilities on all level by any means possible. 

They are in the structures of the systems by the use of the Military and Masonic structures by means of threat , extortion, blackmail and even death.
These people have no power as long as their activities are understood and placed under the spot light .

The lead groups are the Israelis with the Mossad or Yingsa under the order of the British and the house of Lords with the privy council members around the world
The Dutch with again the Mossad via AIG , In the Netherlands and the Goldman Sachs groups that have infiltrated the governments and their financial networks as the criminal Mafia of the political world.The French with their trafficking of illegal funds through the OTH Trust in Paris, again with the Mossad and CIA.Also being the home base of the Rothschild criminal network via Nevada, Tel Aviv, London , Hong Kong, Belgium with the Veolia group of Belgium and the former governor of Geneva in Switzerland.

The USA military networks from Connecticut and Florida with the street slime of Georgia under the Jekyle Island agreements with Former Governor Mr. White and the New York Hasidim community. The Black Masons of Georgia working through the U.N. formulate security council investments or frauds because they access the systems illegally to run their arms deals under the blanket of peace missions also the manipulation of the oil contracts world wide .

The Germans from Berlin and Bayer regions of Germany and Munich with the CIA and host of other intelligence agencies.

The final and the oldest scum are the networks via Austria through the Masons , Nato via the Erste Bank that has been spy central forever, Raiffesen bank that is the Germanic nationalist groups and the French, Mr. Micheal Herzog of Spain , Italy , Telaviv, Franfurt, London , Rome ,Milan, Hong Kong stealing with all the might of the British , Germans, and the Israelis.

In London the groups lead by the groups of Terrence Brown who has formulated the criminality and obstruction of real and legal business under the protection of the government agencies and the House of Lords and Lord Lake acting as the main person in charge of the obstructions .

So this is a good picture of the main body of the criminals who have absolutely no legal rights to do the injustice they perpetrate against the people and have never had that right outside of criminal actions.

-------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Jostemikk (Norwegian Blog)

Med fokus på det mainstream media ikke skriver om
Pål  12. mars 2016 at 16:38

Poster dette med godkjennelse fra Alex Michael Cechanowicz som jeg nedenfor henviser til som kilde:

Legger inn noe utfyllende info her. Jeg snublet nemlig over «noe informasjon», og kjente at det var noe som gnagde og plaget meg med det hele, etter noen minutter forstod jeg hva det dreide seg om, og mener bestemt at infoen kan settes i direkte sammenheng med hva Jostemikk tar opp i denne tråden. Nå har jeg ikke kapasitet eller tid til å være like etterettelig og nøye som Jostemikk, men håper den følgende informasjon kan komme til nytte i vår felles etterforskning, avdekking og avsløring av disse trojanske hestene som forpester menneskeheten.


Noen av dere har sikkert hørt historien om Adnan Sakli, «the global financial underwriter». Om dere ikke kjenner historien om Adnan Sakli, så les her: https://www.facebook.com/notes/alex-michael/the-legacy-and-demise-of-adnan-sakli/3959524043301/

Kommer man i snakk med folk om Adnan Sakli, så kommer ofte spørsmålet: «Kan det verifiseres hvem han er (var), og at han hadde rollen og makten som «global underwriter»? Alex Michael sitter på ca. 15 timer audiosamtaler mellom ham og Adnan Sakli, i tillegg til kopier av ca 100 dokumenter, som Alex hevder bekrefter Adnans identitet og rolle i toppen av den globale finansielle maktpyramiden.

Så kommer det noe svært interessant, og svært relevant for tema i denne tråden: Alex hevder, at Adnan Saklis identitet og rolle som global underwriter, i årskiftet 2012/2013 ble bekreftet av en toppsjef i Nordea Bank via hans tilgang til såkaldte «grey screens», etter henvendelse til banken om dette fra den norske avdelingen av det internasjonale sikkerhetsfirmaet G4S som Alex hadde blitt anbefalt å ta kontakt med i sakens anledning.


Alex hevdet videre at den norske avdelingen av G4S ikke lengre eksisterer, i det den ble oppkjøpt av NOKAS. Jeg har ikke undersøkt om dette stemmer, men det stemmer antakelig i det at http://g4s.no er parkert, og opplyses eid av noe som heter Safe Agent LTD https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp;jsessionid=loxq3de2TkqCMHpmcjsFP_43o1E-smc8EX6NSAbPesPm7wH-qYhS!720915144?orgnr=994719114

Vi kan sjekke WayBackMachine for http://g4s.no og her dukker det opp flere resultat, bl.a dette fra 2013


Vi ser det dukker opp interessante saker, bl.a G4S involvering i leveranse av sikkerhets-tjenester ved OsloLufthavn 

https://web.archive.org/web/20130420064636/http://www.g4s.no/nb-NO/Media%20Centre/News/2012/03/21/Sikrer%20publikumopplevelsen/ samt en artikkel hvor de forsvarer seg mot kritikken over at de driver israelske fengsler og leverer sikkerhetstjenester i ulovlig okkuperte palestinske områder osv.

Et søk på G4S globale side på søkeordet «ICTS» (se jostemikks artikkel ovenfor) gav følgende resultat: http://search.g4s.com/search?Search=icts&siteId=www.g4s.com&lang=en. To søkeresultater hvor det andre helt klart viser til selskapets forbindelser til både ICTS, Schiphol flyplass og annet snadder.

«Ron Louwerse continues: “I think we can be satisfied with the way we provide security at Schiphol with Falck Airport Security (også et G4S selskap), ICTS-NAS and the Royal Military Police.This does not mean, however, that we do not continuously strive to improve security still further.”»


Se filen her http://www.g4s.com/~/media/files/annual%20reports/g4s_annualreport_2004.ashx

ICTS (Shin Bet) samarbeider med NOKAS om sikkerheten på Oslo Lufthavn Gardermoen. G4S annonserte i 2013 en 6 års kontrakt om sikkerheten på Oslo Lufthavn, og ble senere kjøpt opp av nettopp NOKAS. Vi vet at ICTS er et israelsk selskap etablert av Shin Bet. Vi vet også at G4S har sterk tilknytting til Israel, og er antakelig et av Shin Bets mange kamuflasjeavdelinger rundt omkring i verden.

Disse selskapene forsøker å etablere seg som GLOBALE SIKKERHETSSELSKAPER. Med tanke på at G4S internasjonale avdeling fremstår med underavdelinger i en drøss land over hele verden, hvorfor la de opp i Norge og lot seg kjøpe opp av NOKAS? Var det for å fjerne fokus på «noe» ubehagelig?

Eller var det for å posisjonere seg enda bedre, for hva har vi her? ICTS (Shin Bet) som samarbeider med NOKAS/G4S (Shin Bet) om «sikkerheten» på Oslo Lufthavn Gardermoen?

Med tanke på zionistmafiaen som sitter på toppen og styrer det rentebærende gjeldspengesystem vi alle er slave under, og med tanke på at samme gjengen høyst sannsynlig står bak det meste av terrorisme på kloden, utført av såkalte «sikkerhetstjenester», så harmonerer også dette med det faktum at G4S (norske avdeling) den gang avviste å hjelpe Mike og Adnan Sakli. Såvidt jeg har forstådt var tilbakemeldingen den gang at ja, de kunne bekrefte Adnan Saklis identitet og rolle, men når det kom til å hjelpe var svaret «no, we will handle this OUR WAY«.


28 feb 2014 døde Adnan Sakli på mystisk vis, antakelig forgiftet.

---------------------------------------------------

Google translation:

Focusing on the mainstream media do not write about
Pål 12th March 2016 at 4:38 p.m.

Records this approval by Alex Michael Cechanowicz I below refer to the source:

Adds any supplementary info here. I stumbled namely over "any information", and felt that it was something that gnawed and tortured me with it all, after a few minutes I realized what it was about, and firmly believe that the info can be directly related to what Jostemikk record in this thread. Now I have the capacity or time to be equally interview was carefully as Jostemikk but hope the following information will be useful in our joint investigation, detection and disclosure of these Trojan horses tainting humanity.

Some of you have probably heard the story of Adnan Sakli, "the global financial underwriter." If you do not know the story of Adnan Sakli, then read here: https://www.facebook.com/notes/alex-michael/the-legacy-and-demise-of-adnan-sakli/3959524043301/

If you come to talk to people about Adnan Sakli so often comes the question: "Can it be verified who he is (was), and that he had the role and power of the" global underwriter "? Alex Michael sits at approximately 15 hours audio conversation between him and Adnan Sakli, in addition to copies of about 100 documents, Alex claims confirms Adnan identity and role in the top of the global financial power pyramid.

Then comes something very interesting and highly relevant topic in this thread: Alex claims that Adnan Saklis identity and role as a global underwriter, in turn of the year 2012/2013 was confirmed by a chief executive of Nordea Bank via his access to the so called "gray screens "upon request to the bank about this from the Norwegian branch of the international security firm G4S which Alex had been recommended to consult on the matter.

Alex claimed further that the Norwegian branch of G4S no longer exists, in which it was acquired by NOKAS. I have not investigated whether this is true but it is true probably in that http://g4s.no is parked, and stated owned by something called Safe Agent LTD https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp;jsessionid=loxq3de2TkqCMHpmcjsFP_43o1E-smc8EX6NSAbPesPm7wH-qYhS!720915144?orgnr=994719114

We can check WayBackMachine for http://g4s.no and here pops up several results, among them this from 2013

We see it pop up interesting issues, among others G4S involvement in the delivery of security services at Oslo Airport

https://web.archive.org/web/20130420064636/http://www.g4s.no/nb-NO/Media%20Centre/News/2012/03/21/Sikrer%20publikumopplevelsen/ and an article in which they defend themselves against criticism that the driver Israeli prisons and provide security services in illegally occupied Palestinian territories etc.

A search on G4S global page on keyword "ICTS" (see jostemikks article above) the following results: http://search.g4s.com/search?Search=icts&siteId=www.g4s.com&lang=en. Two search results where the second clearly shows the company's connections to both ICTS, Schiphol Airport and other snacks.

"Ron Louwerse continues:" I think we can be satisfied with the way we provideh security that Schiphol with Falck Airport Security (also a G4S company), ICTS-NAS and the Royal Military Police.This does not mean, however, that we do not Continuously strive to improve security still further. ' "

See file here http://www.g4s.com/~/media/files/annual%20reports/g4s_annualreport_2004.ashx

ICTS (Shin Bet) collaborates with NOKAS about the security at Oslo Airport Gardermoen. G4S announced in 2013 June 1 year contract for security at Oslo Airport, and was later acquired by just NOKAS. We know that ICTS is an Israeli company established by the Shin Bet. We also know that G4S has a strong connection with Israel, and is probably one of the Shin Bet many camouflage departments around the world.

These companies are trying to establish themselves as GLOBAL SECURITY COMPANY. Considering that G4S international department emerges with subdivisions in a host country of the world, why let those in Norway and allowed themselves to be of NOKAS? Was it to remove the focus on "something" uncomfortable?

Or was it to position itself even better, for what have we here? ICTS (Shin Bet) that cooperates with NOKAS / G4S (Shin Bet) about the "safety" at Oslo Airport Gardermoen?

Considering zionistmafiaen that sits on top and controls the debt money system we are all enslaved, and considering that the same gang most likely is behind most of the terrorism in the world, carried out by so-called "security services", so also in harmony this with the fact that G4S (Norwegian branch) then declined to help Mike and Adnan Sakli. As far as I have forstådt feedback was then that yes, they could confirm Adnan Saklis identity and role, but when it came to helping the answer was "no, we will act this OUR WAY".


February 28, 2014 died Adnan Sakli mysteriously, probably poisoned.

--------------------------------------------------------


George SorosBrexit wound: UK vote makes EU decline 'practically irreversible', Soros says

CNBC.com - Javier E. David | @TeflonGeek
3 Hours Ago

The United Kingdom's fateful decision to break away from the European Union makes an eventual dissolution of the 28 member bloc "practically irreversible," billionaire financier George Soros wrote on Saturday.

In a somber post at Project Syndicate, Soros, who rose to prominence by speculating against the British pound—immortalizing him as the man who broke the Bank of England—speculated that the U.K.'s referendum to split from the EU is likely to hasten the breakup of the entire EU.

Brexit, combined with Europe's festering migrant crisis, has created a "catastrophic scenario" that has grave consequences for Britain and the world economy, Soros wrote, "making the disintegration of the EU practically irreversible."

Noting that Scotland is agitating to leave the U.K., Soros said the county itself "may not survive" the decision to leave Europe.

"The consequences for the real economy [from Brexit] will be comparable only to the financial crisis of 2007-2008," wrote the billionaire, adding that a domino effect could potentially end decades of continental unification. 

"But the implications for Europe could be far worse," Soros cautioned. "Tensions among member states have reached a breaking point, not only over refugees, but also as a result of exceptional strains between creditor and debtor countries within the euro zone."

--------------------------------------------------------

Commentary:

The last article above comes from ´Mr. Bilderberg´ himself, George Soros,considered one of the most evil men in the world,playing our economies like a Las Vegas gambler.

I would advise all the YES voters to do a few googles with the words, Illuminati, Bilderberg, George Soros,and NWO, after which,I am sure,they will quickly change their minds.

Britain took a brave step in setting an example to leave a union going the wrong way, with intentions that are NOT for the best of human kind.

Adnan Sakli died under mysterious circumstances in a Spanish hotel room in 2014, the year after he became the Chief Underwriter to the World finance systems in 2013.  His funds and papers were taken over by the CIA.
  

Administrator

No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: