The Otium Post

The Otium Post

14/08/2015

The European Commission of Human Rights - ECHR
The European Commission of Human Rights :

-----------------------------------------------------------------

Commentary:


Looks very good on paper,BUT, I´m affraid,I´ve not had a successful encounter with the ECHR.

Without going into details,there is something very wrong with the proceedure.

MY understanding was that human rights was accessible to ALL,regardless of economic situation. This is NOT so,as it is a requirement that you engage a lawyer to bring your case to a final conclusion in your local high court with a written judgement.  This,for most people on low incomes or retirement,is not possible.  OK, you may be able to get assistance from the local Ombudsman, but he is paid by the state,and will usually favor the state in such cases against the state.

What has been made worse,is that lately the ECHR judges have permitted verbal consultation with the judges of the state in case,where the local high court judges present THEIR views of the case and reach an agreement with the ECHR judges.  When your application to the ECHR finally arrives with the judges,they will use the views earlier agreed verbally with the national state judge,rather than YOUR presentation.  This is an impossible situation.  It becomes similar to two opposing lawyers in a court case in collusion with each other.

For those who can afford to pay a private lawyer up until final high court judgement and have received a written high court judgement,can now fill in a comprehensive,multi-page APPLICATION to the ECHR including the high court judge ruling on the case.  After a long waiting time and many exchanges of correspondence,you will receive a notice as to whether or not your case is accepted for consideration.   An even longer time thereafter you receive a denial or acceptance of further proceedures.  

I received a denial on the grounds that I had not taken my case all the way up to the high court,which I could not afford on my minimal retirement pension .

Briefly, the case was against the Norwegian income tax department,which, 7 years after my permanent emigration to Brazil for family reasons,in 2010 suddenly started deducting a 15% tax they called ´Source tax´ which was meant to compensate the state from loss of your purchase power and to avoid investment and settlement in foreign countries.   15% source tax may not sound so much to persons with a high pension,but many of us have what is called a ´minimum pension´ which is very low and barely allow you to exist,so this new tax became a big burden for some 40.000 of us trying to enjoy our retirement in foreign countries.  

This is against both our national  constitutional laws as well as those of the ECHR regarding the right of free movements across borders without hindering  or deductions from your property.

We have been fighting this tax ever since,corresponding with the local tax authorities without any luck.  I even received a statement from my local tax office upon departure that I was removed from their list of taxable citizens and was EXEMPT from paying tax to Norway. This, in my opinion is a regular breach of contract.

So,as you see,the ECHR did nothing for us 40.000 retired to other countries,so we are pretty skeptical to the effectiveness of the ECHR .

----------------------------------------------------

GOOGLE OVERSETTELSE

Ser veldig bra ut på papiret, men jeg er redd, jeg har ikke hatt en vellykket møte med EMK.
Uten å gå i detaljer, det er noe veldig galt med prosedyre.

Min forståelse var at menneskerettigheter var tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomisk situasjon. Dette er ikke det, så det er et krav at du engasjere en advokat for å bringe saken til en endelig konklusjon i din lokale høyesterett med en skriftlig dom. Dette, for folk flest med lav inntekt eller pensjon, er ikke mulig. OK, kan du være i stand til å få hjelp fra den lokale Ombudet, men han er betalt av staten, og vil vanligvis favoriserer staten i slike saker mot staten.

Hva har blitt gjort verre, er at det siste EMK dommerne har tillatt verbal samråd med dommerne i staten i tilfelle, hvor de lokale høyesterett dommerne uttale seg i saken og komme til enighet med EMK dommere. Når din søknad til EMK endelig kommer med dommerne, vil de bruke synspunktene tidligere avtalt muntlig med nasjonalstaten dommeren, snarere enn presentasjonen. Dette er en umulig situasjon. Det blir lik to motstridende advokater i en rettssak i samarbeid med hverandre.

For de som har råd til å betale en privat advokat inntil endelig høyesterett dommen og har mottatt en skriftlig høyesterett dommen, kan nå fylle ut en omfattende, multi-side SØKNAD til EMK inkludert høyesterett dommer kjennelse i saken. Etter en lang ventetid og mange utveksling av korrespondanse, vil du motta et varsel om hvorvidt eller ikke din sak er akseptert for vurdering. En enda lenger tid etterpå får du en benektelse eller aksept av ytterligere proceedures.

Jeg fikk en fornektelse med den begrunnelse at jeg ikke hadde tatt min sak hele veien opp til lagmannsretten, som jeg ikke hadde råd til på min minimal alderspensjon.
Kort fortalt, saken var mot norsk inntektsskatt avdeling, som, 7 år etter min permanent utvandring til Brasil for familiære årsaker, i 2010 plutselig begynte å trekke 15% skatt de kalte'Source tax' som var ment å kompensere staten fra tap av kjøpet makt og for å unngå investeringer og bosetting i utlandet. 15% kildeskatt høres kanskje ikke så mye til personer med høy pensjon, men mange av oss har det som kalles en'minimum pension' som er svært lav, og knapt tillate deg å eksistere, så denne nye skatten ble en stor byrde for noen 40.000 av oss prøver å nyte vår pensjon i utlandet.

Dette er mot både våre nasjonale statsrett samt de av EMK om retten til frie bevegelser over landegrensene uten å hindre eller fradrag fra din eiendom.

Vi har kjempet denne skatten helt siden, tilsvarende med de lokale skattemyndighetene uten hell. 

Selv fikk jeg en uttalelse fra min lokale skattekontoret ved avreise at jeg ble fjernet fra sin liste over skattepliktige borgere og var fritatt for skatteplikt til Norge. Dette, etter min mening er en vanlig kontraktsbrudd.


Så, som du ser, EMK gjorde ingenting for oss 40.000 som har trukket oss tilbake til andre land, så vi er ganske skeptisk til effektiviteten av EMK.


Administrator
THE OTIUM POST


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: