The Otium Post

The Otium Post

25/04/2014

Stortings høring om kildeskatten 12 mai

 Invitasjon til uformell høring om kildeskatt


Fra: Baklien Brage [mailto:brage.baklien@stortinget.no]
Sendt: 25 April 2014 12:39
Til: 'info@noralliansen.org'
Emne: Invitasjon uformell høring om kildeskatt

Invitasjon til uformell høring om kildeskatt

Høyre og Fremskrittspartiets finansfraksjoner arrangerer mandag 12. mai 2014 en uformell høring om kildeskatt fra 10:00 til 13:00 på Stortinget. Målet med høringen er å få innspill til oppfølgingen av punktet i regjeringserklæringen om å gjennomgå kildeskatten, og vi tar gjerne imot andre innspill knyttet til norske pensjonister i utlandet også. Vi ser for oss en agenda der 4-5 organisasjoner får 30 minutter hver til å presentere sitt syn, og legge frem et notat til det videre arbeidet.

Ønsker Noralliansen å delta på denne høringen?

Med vennlig hilsen

Brage Baklien
Finanspolitisk spesialrådgiver
Fremskrittspartiets stortingsgruppe

---------------------------------------------------------

Brage Baklien
Finanspolitisk spesialrådgiver
Fremskrittspartiets stortingsgruppe

Hei Brage...
Vil anbefale at alle deltakerne i den uformelle hoeringe leser gjennom THE OTIUM POST som oppsummerer alt det vesentlige ved de utenlandsboende pensjonisters store problemer ved innfoeringen av 15% kildeskatt,spesielt for minstepensjonistene som i Norge IKKE betaler denne skatten.

http://sinbad990.blogspot.com.br/

Vennlig hilsen
Tore Christiansen
Minstepensjonist
Sao Paulo - Brasil

----------------------------------------------------------

 Kom nettopp over denne uttalen som fremdeles er meget aktuell:

Bjørn Haug som i 6 år har sittet ved EFTA-domstolen uttaler på Lunsjmøte i Norvège Côte d’Azur 21. januar 2010:

“Gjennomføringsreglene for kildeskatten slik de foreligger i dag er skremmende dårlige og ufullstendige. Og de legger urimelige byrder på skattyterne i form av omfattende krav til dokumentasjoner som kan være vanskelige å oppfylle og som derfor kan føre til at mange må betale kildeskatt ut over det som følger av lovens bestemmelser, eller at de blir utsatt for midlertidige skattetrekk som først betales tilbake etter lang tid. Det er å ønske og håpe at regelverket blir fylt ut og klargjort etter hvert, men det har foreløpig gått nesten ett år siden en rekke feil og mangler ble påpekt under Stortingsbehandlingen av loven, uten at noe synderlig er skjedd. Dette er ikke et spørsmål om rød-grønn kontra konservativ skattepolitikk men om et elendig lovgivningsarbeid og en helt uakseptabel behandling av skattyterne”.

Den siste paragrafen er meget viktig å være oppmerksom på ved vurderingen av nytt lovforslag fra finansdepartementets lovgivingsrådgivere slik at man ikke gir blind aksept men foretar nøye gjennomgang av kvalifiserte deltakere ved høringen. Våre nye regjerings-medlemmer og stortingsrepresentanter har ingen forutsetning eller erfaring til egenhendig å fatte vedtak på et lovverk de ikke er kvalifisert til å forstå og kan derfor uforvarende gi lovgivende makt til finansdepartementet i stedet for Stortinget

Tore Christiansen

---------------------------------------------------------

Høyre og FrP`s finansfraksjoner
attn.: Brage Baklien
Løvebakken

Ettersom jeg bodde i Thailand fra 2003 til og med 2012 er jeg godt kjent med problemstillingene som gjelder både kildeskatt, innspillene fra Brochmann-utvalget (der Emigrant1 fikk 20 minutter til å legge frem en "fellesforståelse" av sosiale forhold for vår medlemsgruppe) som gjelder skattemessig utvandrede o.s.v. 

Siden jeg har et kvart århundres bakgrunn fra ledende stillinger i norsk presse og NRK har det falt seg naturlig at jeg har engasjert meg i arbeidet med  disse sakene, bl.a. som initiativtaker til de første "følere" via a vis norske politiske myndigheter allerede i 2004/2005, som initiativtaker og leder av organisasjonen Emigrant1 i to år (etablert i mai 2009) - og la meg ikke glemme at jeg har vært medlem av FrP de senere år - for å ha en viss føling av å kunne etablere kontakt med den "indre krets" av yngre politikere - og byråkrater som enten står på fallrepet for å bli pensjonister, eller som har kommet i posisjoner hvor det er vanskelig å fatte at disse har vesentlige juridiske fagforståelse som har vært nødvendige for å gjennomføre endringer i levekår og livsvilkår for eldre og uføre. La det også være kjent at jeg har jobbet innenfor Arbeiderpartiet i 12-13 år som politisk koryfè og redaktør/ journalist - og derfor våger påstå at jeg kjenner politikkens vesen - på godt og vondt.

Med forundring har det blitt meg til del informasjoner om at Høyre og FrP akter å gjennomføre en UFORMELL HØRING på Stortinget den 12.5. om kildeskatt og muligens andre problemsområder for norske eldre og uføre.

Både den nåværende og den forrige regjering har vært overfòret med informasjon om konsekvenser ved gjennomføring av kildeskatten. Ved å bla litt tilbake i historiemappa, finner vi jo at Høyre grunnet manglende konsekvensutredning  og FrP på prinsippielt grunnlag stemte mot innføringen av dette statlige tyveriet av juridiske og hevdvunne rettigheter ! Jffr.også innspill fra tidl. skattedirektør Erling Ree Pedersen angående legaliteten ved innføringen av den såkalte "kildeskatten".

Dersom den nåværende regjering mangler informasjner som gjelder sosiale og økonomiske forhold for eldre og uføre, både utenlandsboende og beboere innenfor landets grenser, burde det i Herrens navn være mulig å stille adekvate spørsmål direkte til berørte ressurspersoner - og ikke drive dette narrespillet som din invitasjon legger opp til:
Avsnittet; "Målet med høringen er å få innspill til oppfølgingen av punktet i regjeringserklæringen om å gjennomgå kildeskatten, og vi tar gjerne imot andre innspill knyttet til norske pensjonister i utlandet også", sier jo noe langt annet enn at det skal arrangeres et møte for å skape muligheter for retrettering av kildeskatten, som var LØFTENE både Høyre og Fremskrittspartiet kom med - sort på hvitt - før valget. 

Det foreligger haugevis med ubesvarte henvendelser både hos den forrige og den nåværende regjering om både kildeskatt - og de skjulte planene om indeksreguleringer av pensjoner, avhengig av pensjonistens bosted.

Siden jeg tilhører samlingen av personer som har dannet en etisk pressgruppe ut fra anerkjennelse om at Norge er en nasjon som er degradert fra å være en A- til å bli en B-nasjon når det gjelder brudd på FN`s menneskerettigheter - har vi valgt å gå videre i denne moralske prosessen - fordi vi kan føre bevis for at norske myndigheter bryter hver tredje artikkel av de 30 artiklene i konvensjonen. 
Dessuten er det, uten problemer, enkelt åp påvise brudd på FN-konvensjonen som spesielt gjelder "Økonomiske og sosiale rettigheter". 

Vår hensikt har aldri vært  å skade vårt land, men vi har nå i flere år opplevd at en rekke eldre og uføre har tatt sine liv som følge av at de er fraranet sine økonomiske plattformer. 
Dette er resultater av dramatiske brudd på FN`smenneskerettigheter av 1948 - som Norge uten forbehold har tiltrådt.

Dersom ikke vår regjering er i stand til å se at etiske brudd på retten til et verdig liv gjelder økonomi og fordeling, så finnes det pr. dato bare en vei for å stanse disse overgrepene: 
Det er å påføre Norge som statsmakt ytterligere skade for brudd på konvensjonen om menneskerettigheter og konvensjonen om økonomiske og sosiale rettigheter som forvaltes av FN. Jeg minner samtidig om det juridiske anklageskrift som lederen for advokatforeningens skattelovutvalg, h.r.adv. Bettina Banoun nylig offentliggjorde (og latterliggjorde) for manglende norsk, juridisk kompetanse. Dette dokumentet er selvsagt oversendt FN - sammen med anklageskriftet som påviser bruddene på menneskerettighetene.

Det finnes ett nivå under B-klassen der Norge er plassert i dag. Det er blant totalitære stater som driver med summariske brudd på menneskerettighetene. Blant disse finnervi oljestatene Iran og Irak - som må søke FN om tillatelse til å eksportere sine råvarer - og som er fratatt sine traktatrettigheter. 
Er det dette den nåværende regjering overser - slik Stoltenberg overså den forrige degraderingen som fratok Norge stemmerett og talerett i de viktige internasjonale fora innenfor verdensorganisasjonen ? Det var jo ikke uten grunn at Norge ble fratatt ståstedet i A-gruppen over stater som overholder menneskerettighetene...

Jeg frykter at møtet den 12. mai kan ha til hensikt å tilsnike seg ytterligere tid for å forlenge renkespillet som eldre og uføre nordmenn har vært utsatt for siden 26.02.2009. 
I Odelstinget stemte de rødgrønne for kildeskatten, resten av Stortinget (hvor KrF, V, H og FrP hadde tilhold) stemte imot.  I dag er de sistnevnte i maktposisjon til å reversere skatten - som i krasse ordelag den gang ble fordømt - og beskrevet som usosial og illegal.

Hvor går grensen mellom galskap og bedrageri ?

Vennlig hilsen
Arthur Sandberg


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: